GPG.6220.1.2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 maja 2022

Obwieszczenie GPG.6220.1.2021 z dnia 26.05.2022r. dotyczące możliwości wypowiedzenia się przez strony postępowania co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 109/40 obręb Raniewo, Gmina Prabuty”.

Działając na podstawie art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029) zawiadamiam że w związku z prowadzonym na wniosek z dnia 11.01.2021r. PVE 211 sp. z o.o. ul. Jana Karola Chodkiewicza 7/1C 85-065 Bydgoszcz postępowaniem administracyjnym w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 109/40 obręb Raniewo, Gmina Prabuty” przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach strony postępowania mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Jednocześnie zawiadamia się strony postępowania, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem RDOŚ-Gd-WOO.4221.21.2022.MJ.3 z dnia 18.05.2022r. dokonał uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia i określił warunki jego realizacji.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę. W analizowanym przypadku przez obszar ten rozumie się: przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu.

Zapoznanie się z zebranymi dowodami i materiałami, w tym: z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartą informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej uzupełnieniami, opiniami, dotyczącymi realizacji przedsięwzięcia, wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie, postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty stwierdzającym konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, raportem o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego uzupełnieniami, uzgodnieniem warunków realizacji przedsięwzięcia dokonanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, wynikami przeprowadzonej procedury udziału społeczeństwa w ramach prowadzonego postepowania oraz wypowiedzenie się odnośnie zebranych dowodów i materiałów możliwe jest w terminie do dnia 22.06.2022r.

Z dokumentacją sprawy zapoznać można się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, po uprzednim umówieniu się z pracownikiem Urzędu na wyznaczoną godzinę. Wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów powinno nastąpić na piśmie, które należy w wersji papierowej należy składać: w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, elektronicznie: przez ePUAP lub e-mailowo na adres email: sekretariat@prabuty.pl

Jednocześnie działając na podstawie art. 36 k.p.a. Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty informuje, że z uwagi na długi okres oczekiwania na uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, konieczność zapewnienia stronom postępowania czynnego udziału w każdym stadium postępowania postępowanie nie mogło zostać zakończone w terminie określonym w Obwieszczeniu GPG.6220.1.2021 z dnia 05.10.2021r. tj. w terminie do dnia 28.02.2022r. Przewiduje się, że zakończenie postępowania nastąpi w terminie do dnia 30.06.2022r.

Niniejsze zawiadomienie w dniu 26.05.2022r. udostępnione zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty. Zawiadomienie zostało również publicznie ogłoszone poprzez wywieszenie go w dniu 26.05.2022r. na tablicy ogłoszeń, znajdującej się w miejscowości Kleczewo oraz tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Marek Szulc

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2022-05-26
Data publikacji:2022-05-26
Osoba sporządzająca dokument:Karol Mościcki
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:77