GPG.6220.12.2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 maja 2022

Obwieszczenie GPG.6220.12.2021 z dnia 26.05.2022r. dotyczące wydania postanowienia o zawieszeniu postepowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV Raniewo) (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, planowanego do realizacji na działce nr 107/24 – obr. geod. Raniewo do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Działając na podstawie art. 49, w związku art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029) zawiadamia się strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV Raniewo) (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, planowanego do realizacji na działce nr 107/24 – obr. geod. Raniewo że w dniu 26.05.2022r. Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty wydał postanowienie GPG.6220.12.2021, którym zawiesił postępowanie administracyjne w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV Raniewo) (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, planowanego do realizacji na działce nr 107/24 – obr. geod. Raniewo do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W toku prowadzonego na wniosek z dnia 21.12.2021r. Pana Krzysztofa Krukowskiego, prowadzącego działalność Earth Energy Krzysztof Krukowski, Żakowice 1A, 99-314 Krzyżanów postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV Raniewo) (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, planowanego do realizacji na działce nr 107/24 – obr. geod. Raniewo Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty postanowieniem GPG.6220.12.2021 z dnia 15.03.2022r. stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV Raniewo) (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, planowanego do realizacji na działce nr 107/24 – obr. geod. Raniewo i jednocześnie określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Strony postępowania nie złożyły zażalenia na w/w postanowienie.

Zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w przypadku stwierdzenia przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania stronami w w/w postępowaniu są: Wnioskodawca oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę. W analizowanym przypadku przez obszar ten rozumie się: przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu.

W związku z powyższym strony postępowania mają możliwość zapoznania się z treścią przytoczonego powyżej postanowienia o zawieszeniu postępowania. Zgodnie z art. 63 ust. 6 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko na w/w postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie.

Z postanowieniem zapoznać można się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, po uprzednim umówieniu się z pracownikiem Urzędu na wyznaczoną godzinę.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. niniejsze Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze obwieszczenie w dniu 26.05.2022r. udostępnione zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty. Obwieszczenie zostało również publicznie ogłoszone poprzez wywieszenie go w dniu 26.05.2022r. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kleczewo oraz tablicy ogłoszeń, znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Marek Szulc

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2022-05-26
Data publikacji:2022-05-26
Osoba sporządzająca dokument:Karol Mościcki
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:71