GPG.6220.13.2022

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 września 2022

Obwieszczenie o wydaniu decyzji GPG.6220.13.2022 z dnia 20.09.2022r. o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 623/6 w obrębie Obrzynowo, gmina Prabuty”.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 735) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029) zawiadamia się strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.05.2022r. (data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty w dniu 31.05.2022r. AGRO FARMS sp. z o.o., ul. Łąkowa 2 86-014 Sicienko, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Rafała Orzechowskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 623/6 w obrębie Obrzynowo, gmina Prabuty” Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty w dniu 20.09.2022r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach GPG.6220.13.2022, w której:

1. Stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 623/6 w obrębie Obrzynowo, gmina Prabuty”.

2. Określił następujące warunki korzystania ze środowiska konieczne do uwzględnienia na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:

 1. Projektowany rozkład infrastruktury nie może kolidować z urządzeniami melioracyjnymi, musi zapewnić zachowanie istniejących terenów podmokłych;
 2. W przypadku kolizji elementów planowanej instalacji z urządzeniami melioracyjnymi lub drenarskimi należy zrealizować stosowne prace inżynieryjne mające zapewnić ich ciągłość. W razie uszkodzenia infrastruktury melioracyjnej bądź drenarskiej w trakcie trwania prac Inwestor zobowiązany jest dokonać zgłoszenia takiego faktu do stosownych organów, a następnie naprawy uszkodzonego odcinka;
 3. Zaplecze i bazę sprzętową należy zlokalizować na uszczelnionym podłożu, wyposażyć w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów;
 4. Należy zapewnić właściwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, minimalizować ich ilość, składować selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny i sukcesywny wywóz/odbiór lub ponowne wykorzystanie;
 5. Teren przedsięwzięcia - plac budowy należy wyposażyć w sorbenty do neutralizacji/ograniczania i usuwania ewentualnych rozlewów substancji  szkodliwych, w tym ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów);
 6. W celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot;
 7. Należy używać wyłącznie sprawnego technicznie sprzętu i natychmiast zabezpieczać oraz usuwać ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów;
 8. W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy zapewnić pracownikom dostęp do sanitariatów;
 9. W przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych należy stosować wodę demineralizowaną, a przy silnym ich zabrudzeniu stosować wodę i środki biodegradowalne;
 10. Wody opadowe i roztopowe należy odprowadzać bez podczyszczenia do gruntu na teren działki Inwestora;
 11. Należy zastosować zabezpieczenia transformatorów na wypadek awaryjnego wycieku, w postaci mis olejowych lub rozwiązań równoważnych;
 12. Elementy użyte do budowy instalacji muszą być wykonane z materiałów niepodlegających degradacji oraz niereagujących agresywnie ze środowiskiem wodnym;
 13. Prace budowlane prowadzić należy poza okresem rozrodu i migracji płazów, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia oraz okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 15 października; dopuszcza się prowadzenie prac w w/w okresie po wykluczeniu przez specjalistę ornitologa lęgu ptaków, co należy potwierdzić odpowiednim wpisem w dokumentacji budowlanej;
 14. Podczas prowadzenia wykopów należy zabezpieczyć plac robót płotkiem z siatki herpetologicznej przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt – płazów, gadów i małych zwierząt; codziennie przed rozpoczęciem prac należy przeprowadzić kontrolę wykopów; uwięzione zwierzęta należy niezwłocznie przenieść poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedliska; przenoszenie należy prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych; używany do tego sprzęt należy dezynfekować; prace prowadzone pod nadzorem przyrodniczym należy potwierdzić wpisem w dokumentacji budowlanej;
 15. Powierzchnię gruntu pod panelami należy pozostawić biologicznie czynną, a więc urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację;
 16. Powierzchnię trawiastą w granicach terenu funkcyjnego należy utrzymywać z wykorzystaniem narzędzi do koszenia, bez stosowania nawozów, herbicydów i pestycydów; dopuszczalne jest wykorzystanie mniejszych zwierząt (tj. owiec, gęsi) do utrzymania odpowiedniej wysokości traw;
 17. Pielęgnację powierzchni trawiastej należy prowadzić nie wcześniej niż po 31 sierpnia; dopuszcza się pielęgnację po 1 lipca, jednak musi to być poprzedzone wizją terenową, wykonaną przez specjalistę ornitologa, stwierdzającą brak występowania na przedmiotowym terenie czynnych gniazd ptaków (z jajami lub pisklętami);
 18. Należy zaprojektować instalacje paneli fotowoltaicznych tak, by ich wysokość wraz ze stelażem nie przekraczała 5 m.;
 19. W ogrodzeniu planowanej inwestycji należy pozostawić min. 20 cm wolną przestrzeń na gruntem, umożliwiającą przedostanie się małym i średnim zwierzętom na i z terenu zajętego przez przedmiotową inwestycję;
 20. Należy wyłączyć z planowanej inwestycji części działki nr 623/6 oznaczone jako RIIIb, PsIII i N;
 21. Nie należy prowadzić wycinki drzew i krzewów;
 22. Drzewa rosnące w sąsiedztwie planowanych prac należy zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem poprzez odeskowanie bez uszkodzenia kory lub owinięcie matami;

W związku z wydaniem w/w decyzji strony postępowania mają możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz wniesienia od niej odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty. Odwołanie od decyzji wnieść można w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania stronami w w/w postępowaniu są: Wnioskodawca oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę. W analizowanym przypadku przez obszar ten rozumie się: przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu.

Z treścią decyzją zapoznać można się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, po uprzednim umówieniu się z pracownikiem Urzędu na wyznaczoną godzinę. Odwołanie od decyzji wnieść można w formie papierowej: w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miasta i Gminy Prabuty lub elektronicznie: przez profil zaufany na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Zawiadamiamy również, że treść wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GPG.6220.13.2022 z dnia 20.09.2022r. udostępniona została w dniu 20.09.2022r. w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. niniejsze Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze obwieszczenie w dniu 20.09.2022r. udostępnione zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty. Obwieszczenie zostało również publicznie ogłoszone poprzez wywieszenie go w dniu 20.09.2022r. na tablicy ogłoszeń, znajdującej się w miejscowości Obrzynowo oraz tablicy ogłoszeń, znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Marek Szulc

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2022-09-20
Data publikacji:2022-09-20
Osoba sporządzająca dokument:Karol Mościcki
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:178