2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach z 2017 roku


XXXVII/215/2017

2017-09-06

Uchwała Nr XXXVII/215/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2017 rok.

XXXVII/214/2017

2017-09-06

Uchwała Nr XXXVII/214/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Przychodni Lekarskiej "Jasień" Spółki z o.o. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Prabutach.

XXXVII/213/2017

2017-09-06

Uchwała Nr XXXVII/213/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Prabutach.

XXXVII/212/2017

2017-09-06

Uchwała Nr XXXVII/212/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Miasta Prabuty.

XXXVII/211/2017

2017-09-06

Uchwała Nr XXXVII/211/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej w Górowychach.

XXXVII/210/2017

2017-09-06

Uchwała Nr XXXVII/210/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie: zmiany Statutu Miasta i Gminy Prabuty, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 października 2015 roku.

XXXV/209/2017

2017-08-03

Uchwała Nr XXXV/209/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2017 rok.

XXXV/208/2017

2017-08-03

Uchwała nr XXXV/208/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie określenia zasad udzielania na terenie Miasta i Gminy Prabuty dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć, związanych z ochroną środowiska, polegających na modernizacji systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów opalanych węglem i zastosowania w ich miejsce proekologicznych źródeł ciepła

XXXV/207/2017

2017-08-03

Uchwała nr XXXV/207/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu.

XXXV/206/2017

2017-08-03

Uchwała nr XXXV/206/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie: określenia przeznaczenia mienia jednostek budżetowych po gimnazjum włączonym do szkoły podstawowej oraz po gimnazjach będących w zespołach szkół przekształcanych w szkoły podstawowe.

XXXV/205/2017

2017-08-03

Uchwała nr XXXV/205/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie: zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagradzania, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIV/193/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 1 lipca 2009 roku.

XXXV/204/2017

2017-08-03

Uchwała nr XXXV/204/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie: zmiany zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których Miasto i Gmina Prabuty jest organem prowadzącym.

XXXIV/203/2017

2017-07-06

Uchwała Nr XXXIV/203/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty.

XXXIV/202/2017

2017-07-06

Uchwała Nr XXXIV/202/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za rok 2016.

XXXIV/201/2017

2017-07-06

Uchwała Nr XXXIV/201/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2017 rok.

XXXIV/200/2017

2017-07-06

Uchwała Nr XXXIV/200/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

XXXIII/199/2017

2017-06-19

Uchwała Nr XXXIII/199/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2017 rok.

XXXIII/198/2017

2017-06-19

Uchwała Nr XXXIII/198/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 maja 2017 roku o zmianie uchwały Nr XXVII/164/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie emisji obligacji.

XXXIII/197/2017

2017-06-19

Uchwała Nr XXXIII/197/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego służebności przesyłu na działce nr 129/1 w Julianowie gm. Prabuty.

XXXII/196/2017

2017-05-04

Uchwała Nr XXXII/196/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2017 rok.

XXXII/195/2017

2017-05-04

Uchwała Nr XXXII/195/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanych w Gontach.

XXXII/194/2017

2017-05-04

Uchwała Nr XXXII/194/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego nr 3 przy ul. Warszawskiej 6-8 w Prabutach.

XXXII/193/2017

2017-05-04

Uchwała Nr XXXII/193/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/137/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prabuty w latach 2013-2017”.

XXXII/192/2017

2017-05-04

Uchwała Nr XXXII/192/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Prabutach.

XXXI/191/2017

2017-04-07

Uchwała Nr XXXI/191/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2017 rok.

XXXI/190/2017

2017-04-07

Uchwała Nr XXXI/190/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

XXXI/189/2017

2017-04-07

Uchwała Nr XXXI/189/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku.

XXXI/188/2017

2017-04-07

Uchwała nr XXXI/188/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu.

XXXI/187/2017

2017-04-07

Uchwała Nr XXXI/187/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 marca 2017 roku o zmianie uchwały Nr XVII/122/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Prabuty konsultacji społecznych w sprawie Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego.

XXXI/186/2017

2017-04-07

Uchwała nr XXXI/186/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia zasad udzielania na terenie Miasta i Gminy Prabuty dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć, związanych z ochroną środowiska, polegających na modernizacji systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów opalanych węglem i zastosowania w ich miejsce proekologicznych źródeł ciepła.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2017-02-08
Data publikacji:2017-02-08
Osoba sporządzająca dokument:Jadwiga Panasiuk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:9113