Urząd Miasta i Gminy w Prabutach

2018

III/12/2018

2018-12-14

Uchwała Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

III/11/2018

2018-12-14

Uchwała Nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

II/10/2018

2018-12-03

Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

II/9/2018

2018-12-03

Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie emisji obligacji.

II/8/2018

2018-12-03

Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie: wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo – księgowej i organizacyjnej szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Prabuty.

II/7/2018

2018-12-03

Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie: uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi, spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1263 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, działającymi na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty, w 2019 roku.

II/6/2018

2018-12-03

Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele p.w. Św. Wojciecha w Prabutach, zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

II/5/2018

2018-12-03

Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie: powołania Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej w Prabutach.

II/4/2018

2018-12-03

Uchwała Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie: powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Prabutach.

I/3/2018

2018-12-03

Uchwała Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Prabutach.

I/2/2018

2018-12-03

Uchwała Nr I/2/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie: ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Prabutach.

I/1/2018

2018-12-03

Uchwała Nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prabutach.

LIII/306/2018

2018-11-05

Uchwała Nr LIII/306/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

LIII/305/2018

2018-11-05

Uchwała Nr LIII/305/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

LII/304/2018

2018-10-11

Uchwała Nr LII/304/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

LII/303/2018

2018-10-11

Uchwała Nr LII/303/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 września 2018 roku w sprawie: zmiany dotychczasowych nazw ulic położonych na terenie miasta Prabuty.

LII/302/2018

2018-10-11

Uchwała Nr LII/302/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 września 2018 roku w sprawie: nabycia nieruchomości lokalowej nr 1 położonej przy ul. Łąkowej 39 w Prabutach.

LII/301/2018

2018-10-11

Uchwała Nr LII/301/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Prabuty.

LI/300/2018

2018-09-04

Uchwała Nr LI/300/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Sadlinki.

LI/299/2018

2018-09-04

Uchwała Nr LI/299/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

LI/298/2018

2018-09-04

Uchwała Nr LI/298/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

LI/297/2018

2018-09-04

Uchwała Nr LI/297/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 sierpnia 2018 roku o zmianie uchwały Nr XXVII/158/2013 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Prabuty i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

LI/296/2018

2018-09-04

Uchwała Nr LI/296/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/264/2018 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy Prabuty na obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

L/295/2018

2018-08-08

Uchwała Nr L/295/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

L/294/2018

2018-08-08

Uchwała Nr L/294/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Prabuty

XLIX/293/2018

2018-08-08

Uchwała Nr XLIX/293/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Prabuty.

XLIX/292/2018

2018-08-08

Uchwała Nr XLIX/292/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty.

XLIX/291/2018

2018-08-08

Uchwała Nr XLIX/291/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

XLIX/290/2018

2018-08-08

Uchwała Nr XLIX/290/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/273/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 kwietnia 2018 roku dotyczącej ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż, napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

XLIX/289/2018

2018-08-08

Uchwała Nr XLIX/289/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie: zbycia nieruchomości lokalowych położonych w Kleczewie 5 w gminie Prabuty.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2018-02-15
Data publikacji:2018-02-15
Osoba sporządzająca dokument:Jadwiga Panasiuk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:1787