2011

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach z 2011 roku


VII/43/2011

2016-01-28

Uchwała Nr VII/43/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Prabuty na 2011 rok.

VIII/44/2011

2016-01-28

Uchwała Nr VIII/44/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej połoŜonej w Laskowicach 46 w gminie Prabuty.

VIII/45/2011

2016-01-28

Uchwała Nr VIII/45/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości Gilwa, Górowychy, Jakubowo, Sypanica, Szramowo, Trumiejki, Gonty, Kleczewo.

VIII/46/2011

2016-01-28

Uchwała Nr VIII/46/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/119/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia Planów Odnowy miejscowości :Gdakowo, Julianowo, Obrzynowo, Rodowo.

VIII/47/2011

2016-01-28

Uchwała Nr VIII/47/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr III / 5 / 2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Laskowice.

VIII/48/2011

2016-01-28

Uchwała Nr VIII/48/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 czerwca 2011 roku W sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Prabuty na 2011 rok.

IX/49/2011

2016-01-28

Uchwała Nr IX/49/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Prabuty” nr: 3) obr. Julianowo ul. Warmińska (wylot), 4) obr. Julianowo ul. Malborska (wylot), 5) obr. Obrzynowo, 6) obr. Jakubowo.

IX/50/2011

2016-01-28

Uchwała Nr IX/50/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „GRODZIEC – PARK ELEKTROWNI WIATROWYCH” w gm. Prabuty obręb Grodziec

IX/51/2011

2016-01-28

Uchwała Nr IX/51/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „SANATORYJNA – zabudowa mieszkaniowa” w Prabutach

IX/52/2011

2016-01-28

Uchwała Nr IX/52/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej, z dopuszczeniem zabudowy usługowej i zabudowy produkcyjnej w Julianowie obręb Julianowo gmina Prabuty, „UL. MALBORSKA – WYLOT”.

IX/53/2011

2016-01-28

Uchwała Nr IX/53/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej położonej przy Placu Wolności w Prabutach.

IX/54/2011

2016-01-28

Uchwała Nr IX/54/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu i Gminie Prabuty i jego jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

IX/55/2011

2016-01-28

Uchwała Nr IX/55/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie : powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych.

IX/56/2011

2016-01-27

Uchwała Nr IX/56/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/134/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 24 września 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości przedszkoli

IX/57/2011

2016-01-27

Uchwała Nr IX/57/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego w 2011 roku.

IX/58/2011

2016-01-27

Uchwała Nr IX/58/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie: utworzenia na obszarze Miasta i Gminy Prabuty odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

IX/59/2011

2016-01-27

Uchwała Nr IX/59/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty .

IX/60/2011

2016-01-27

Uchwała Nr IX/60/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2011 rok.

X/61/2011

2016-01-27

Uchwała Nr X/61/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 5 października 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/61/2007 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia „ zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prabuty”.

X/62/2011

2016-01-27

Uchwała Nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 5 października 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/62/2007 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Prabuty w latach 2008-2012”

X/63/2011

2016-01-27

Uchwała Nr X/63/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 5 października 2011 roku w sprawie : stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych na lata 2012 – 2015

X/64/2011

2016-01-27

Uchwała Nr X/64/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 05 października 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty .

X/65/2011

2016-01-27

Uchwała Nr X/65/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 05 października 2011 roku w sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Prabuty na 2011 rok.

X/66/2011

2016-01-27

Uchwała Nr X/66/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 5 października 2011 roku w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kleczewo w gminie Prabuty - obręb geodezyjny Raniewo

XI/67/2011

2016-01-27

Uchwała Nr XI/67/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 09 listopada 2011 roku w sprawie: Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła
Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeŜeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności poŜytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi, spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, działającymi na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty, w 2012 roku.

XI/68/2011

2016-01-27

Uchwała NR XI/68/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 09 listopada 2011 roku w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu „ Wyrównywanie szans edukacyjno – rozwojowych dla dzieci klas I – III szkół podstawowych Gminy Prabuty Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty systemowe ”

XI/69/2011

2016-01-27

Uchwała Nr XI/69/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 09 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu Żyta, będącego podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Prabuty na 2012 rok

XI/70/2011

2016-01-27

Uchwała Nr XI/70/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 09 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

XI/71/2011

2016-01-27

Uchwała Nr XI/71/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 09 listopada 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty .

XI/72/2011

2016-01-27

Uchwała Nr XI/72/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 09 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2011 rok.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-21
Data publikacji:2016-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Jadwiga Panasiuk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:7270