2010

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach z 2010 roku


XLVI/264/2010

2016-01-28

Uchwała Nr XLVI/264/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2010 rok.

XLVI/265/2010

2016-01-28

Uchwała Nr XLVI/265/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie: uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prabutach na rok 2010.

XLVI/266/2010

2016-01-28

Uchwała Nr XLVI/266/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie:uczczenia 90 rocznicy plebiscytu na Powiślu przypadającej w 2010 roku.

XLVII/267/2010

2016-01-28

Uchwała Nr XLVII/267/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Laskowice.

XLVII/268/2010

2016-01-28

Uchwała Nr XLVII/268/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Julianowo.

XLVII/269/2010

2016-01-28

Uchwała Nr XLVII /269/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Prabuty na lata 2010 - 2014

XLVII/270/2010

2016-01-28

Uchwała Nr XLVII/270/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie przedłużenia na wniosek ECO Malbork sp. z o.o. z siedzibą w Malborku czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy nr 1/2009 dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta Prabuty, obowiązującej w okresie od 19.07.2009r. do 18.07.2010 r.

XLVII/271/2010

2016-01-28

Uchwała Nr XLVII/271/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/61/2007 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia”zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prabuty”.

XLVII/272/2010

2016-01-28

Uchwała Nr XLVII/272/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2010 rok.

XLVIII/273/2010

2016-01-28

Uchwała Nr XLVIII/273/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie zabezpieczenia w formie „ weksla in blanco „ dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej inwestycji pn. „ Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół w Trumiejkach„.

XLIX/274/2010

2016-01-28

Uchwała Nr XLIX/274/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Kwidzynie.

XLIX/275/2010

2016-01-28

Uchwała Nr XLIX/275/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Prabuty na lata 2010 - 2014

XLIX/276/2010

2016-01-28

Uchwała Nr XLIX/276/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie : określenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w zakresie zadań własnych gminy w ramach pomocy w formie doŜywiania realizowanej jako program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na obszarze Gminy Prabuty.

XLIX/277/2010

2016-01-28

Uchwała Nr XLIX/277/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „RYPIŃSKA II” w Prabutach

XLIX/278/2010

2016-01-28

Uchwała Nr XLIX /278/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 sierpnia 2010 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „SOWICA - ZACHÓD” w Prabutach

XLIX/279/2010

2016-01-28

Uchwała Nr XLIX/279/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Prabuty na 2010 rok.

L/280/2010

2016-01-28

Uchwała Nr L/280/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 września 2010 roku w sprawie utworzenia na obszarze Miasta i Gminy Prabuty odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Prabutach, Rady Powiatu Kwidzyńskiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.

L/281/2010

2016-01-28

Uchwała Nr L/281/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 września 2010 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Prabuty na lata 2010 - 2014

L/282/2010

2016-01-28

Uchwała Nr L/282/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 września 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy rekreacyjnej oraz zabudowy usługowej w obrębie geodezyjnym Gonty w gminie Prabuty (zmiana obowiązującego planu miejscowego dla fragmentu terenu oznaczonego UL na rysunku planu nr 1)

L/283/2010

2016-01-28

Uchwała Nr L/283/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Julianowo.

L/284/2010

2016-01-28

Uchwała Nr L/284/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 września 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bogatynia.

L/285/2010

2016-01-28

Uchwała Nr L/285/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej .

L/286/2010

2016-01-28

Uchwała Nr L/286/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2010 rok.

LI/287/2010

2016-01-28

Uchwała Nr LI/287/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 października 2010 roku w sprawie:wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Prabutach.

LI/288/2010

2016-01-28

Uchwała Nr LI/288/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 października 2010 r. w sprawie: wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Prabuty oraz dalszego postępowania z tymi zwierzętami

LI/289/2010

2016-01-28

Uchwała Nr LI/289/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

LI/290/2010

2016-01-28

Uchwała Nr LI/290/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 października 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącego podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Prabuty na 2011 rok

LI/291/2010

2016-01-28

Uchwała Nr LI/291/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2010 rok.

LII/292/2010

2016-01-28

Uchwała Nr LII/292/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie: Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi, spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, działającymi na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty w roku 2011.

LII/293/2010

2016-01-28

Uchwała Nr LII/293/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/62/2007 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Prabuty na lata 2008-2012”

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-21
Data publikacji:2016-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Jadwiga Panasiuk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:7655