2014

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

25/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 25/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego.

24/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 24/2014 z dnia 9kwietnia 2014 roku w sprawie określenia terminu przekazania dokumentów wytworzonych we wszystkich zespołach Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach do archiwum zakładowego tutejszego Urzędu.

23/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 23/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia wzorów dokumentów umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie archiwum zakładowego Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach.

22/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 22/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 roku w sprawie przekwalifikowania lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokal mieszkalny.

21/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 21/2014 z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia do akceptującej wiadomości sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za 2013 rok.

20/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 20/2014 z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Kamiennej w gminie Prabuty.

19/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 19/2014 z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie ustalenia zasad wykonywania przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

18/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 18/2014 z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu „Zagospodarowanie miejsc wypoczynku nad jeziorem Dzierzgoń w miejscowościach Rodowo Małe i Jakubowo z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” współfinansowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

17/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 17/2014 z dnia 14.03.2014 roku w sprawie wskazania, nadania numeru oraz nazwy przystankom komunikacji publicznej, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Prabuty.

16/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 16/2014 z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie: zbycia nieruchomości położonej przy ulicy Sanatoryjnej w Prabutach.

15/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 15/2014 z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie przekwalifikowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokale socjalne

14/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 14/2014 z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie przekwalifikowania lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokal mieszkalny

13/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 13/2014 z dnia 6 lutego 2014 roku o zmianie zarządzenia Nr 20/09 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 06 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Prabuty.

12/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 12/2014 z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania określającego zasady udzielania zamówień publicznych przez Miasto i Gminę Prabuty w ramach realizacji zadań współfinansowanych z programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a których wartość szacunkowa nie przekracza 14.000 EURO.

11/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 11/2014 z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie: zmian w załączniku do zarządzenia nr 11/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

10/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 10/2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie: zamiany nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym 0002 Prabuty-M.

9/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 9/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie: zmian w załączniku do zarządzenia nr 11/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

8/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 8/2014 z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty”.

7/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 7/2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie przekwalifikowania lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokale mieszkalne

6/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 6/2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie przekwalifikowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokale socjalne.

5/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 5/2014 z dnia 14 stycznia 2014 roku W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2014 rok.

4/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 4/2014 z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie wykonania postanowień zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

3/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 3/2014 z dnia 9 stycznia 2014 roku w sprawie powołania pełnomocników ds. realizacji projektu (MAO-Measure Authorising Officer) pn: Rozbudowa i remont Oczysczalni Ścieków w Prabutach realizowanego z programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I OŚ Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

2/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 2/2014 z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

1/2014

2016-02-10

Zarządzenie nr 1/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie: zarządzenia wyborów do organu wykonawczego gminnej jednostki pomocniczej – sołtysa sołectwa Rodowo na kadencję 2011- 2015.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-26
Data publikacji:2016-01-26
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:11282