2013

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

29/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 29/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika o spraw wyborów.

28/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 28/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie: zbycia nieruchomości położonych w Gontach w gminie Prabuty.

27/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 27/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2013 rok.

26/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 26/2013 z dnia 5 kwietnia 2013 roku w sprawie: składu osobowego komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkół w Trumiejkach.

25/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 25/2013 z dnia 5 kwietnia 2013 roku w sprawie: składu osobowego komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Gimnazjum im. Marii Curie – Skłodowskiej w Prabutach.

24/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 24/2013 z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Obrzynowie w gminie Prabutach.

23/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 23/2013 z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie: zbycia nieruchomości położonych przy ulicy Koszarowej w Prabutach.

22/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 22/2013 z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane przez miasto i gminę Prabuty.

21/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 21/2013 z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie regulaminu wydatkowania środków publicznych z budżetu Miasta i Gminy Prabuty na zamówienia, nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych stosownie do art. 4 pkt. 8.

20/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 20/2013 z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie procedury udzielania zamówień publicznych przez miasto i gminę Prabuty.

19/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 19/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia do akceptującej wiadomości sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za 2012 rok.

18/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 18/2013 z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie przekwalifikowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokale socjalne.

16/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 16/2013 z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie: wskazania przedstawicieli organu prowadzącego do prac w komisji konkursowej na stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Trumiejkach.

15/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 15/2013 z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Marii Curie – Skłodowskiej w Prabutach.

14/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 14/2013 z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Trumiejkach.

13/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 13/2013 z dnia 4 marca 2013 roku w sprawie: zmian w załączniku do zarządzenia nr 11/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

12/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 12/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie: zbycia nieruchomości położonych przy ulicy Ogrodowej 12 w Prabutach.

11/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 11/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kowalach w gminie Prabuty.

10/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 10/2013 z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2013 rok.

9/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 9/2013 z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i aktualizacji kart usług.

8a/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 8/A/2013 z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie zasad korzystania z kart płatniczych w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach.

8/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 8/2013 z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2013 rok.

7/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 7/2013 z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu „Remont i rozbudowa infrastruktury turystycznej w Julianowie” współfinansowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

6/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 6/2013 z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Prabutach – etap II” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działania 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

5/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 5/2013 z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu „Zakute Łby – IV Turniej Rycerski o Pierścień Biskupa Pomezańskiego w Prabutach” współfinansowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

4/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 4/2013 z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie zmiany w załączniku nr 3 do Zarządzenia nr 40/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach procedur wewnętrznej kontroli finansowej.

3/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 3/2013 z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia corocznej analizy ryzyka w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach.

2/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 2/2013 z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia problemowej kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach w 2013 roku.

1/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 1/2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie: wykonania postanowień zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-26
Data publikacji:2016-01-26
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:11122