Ogłoszenia i obwieszczenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018

2019-05-31

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018, działającymi na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty został przyjęty uchwałą Nr XL/229/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi, spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1463 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, działającymi na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty, w 2018 roku. Treść rocznego programu stanowi załącznik do przywołanej powyżej uchwały.

Konsultacje społeczne w/s wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Prabuty

2019-02-05

Działając na podstawie art. 37 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268) Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miejskiej w Prabutach w/s wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne w/s wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Prabuty

Konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw Gminy Prabuty

2019-01-28

Na podstawie art 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), § 1 ust. 1 pkt 1 i § 2 ust. 5 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr VII/31/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Prabuty (Dz. Urz. Woj. Pom z 2015 r., poz. 1892 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza mieszkańców sołectw Gminy Prabuty do konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów sołectw.

Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw Gminy Prabuty

Informacja dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy

2018-06-21

Szanowni Państwo

W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - SUSZY Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty informuje, że wystąpił do Wojewody Pomorskiego o powołanie komisji do szacowania strat w uprawach spowodowanych suszą.

Czytaj więcej o: Informacja dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRABUTY w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Prabuty”

2018-06-06

Na podstawie art. 11 pkt 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Prabutach uchwały Nr XLIII/250/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Prabuty”.

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRABUTY w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Prabuty”

Decyzja zatwierdzająca taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odpowiadzanie ścieków dla PEWIK Sp. z o. o.

2018-05-24

W dniu 16 maja 2018 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydało decyzję zatwierdzającą taryfę za zbiorowe  zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla PEWIK Sp. z o. o.

Ważna informacja dla wykonawców

2018-02-20

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty pragnie zwrócić Państwa uwagę na bardzo istotne zmiany, jakie niesie dla Wykonawców wdrożenie obowiązkowej komunikacji elektronicznej w zamówieniach publicznych.

Począwszy od dnia 18 kwietnia 2018 r. składanie JEDZ (jednolity europejski dokument zamówienia) będzie dopuszczalne jedynie w formie elektronicznej, co w praktyce oznacza przesłanie oświadczenia podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Czytaj więcej o: Ważna informacja dla wykonawców

Ogłoszenie komunalizacyjne mienia

2018-02-16

Zgodnie z art. 17 ust.4 przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z 1990r. z póź. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty informuje, że od dnia 19 lutego 2018 r. na okres 30 dni w lokalu Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach, pokój nr 11 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny komunalizacji nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, we władaniu Miasta i Gminy Prabuty, sklasyfikowanej wg ewidencji gruntów i budynków jako las, położonej w obrębie geodezyjnym 0005 Prabuty pomiędzy ulicami Chodkiewicza i Sanatoryjna, oznaczonej numerem działki 55/5 o powierzchni 47538 m2 .

Czytaj więcej o: Ogłoszenie komunalizacyjne mienia

Nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych za sezon startowy letni

2017-08-08

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych za sezon startowy letni.

Termin składania wniosków upływa 30 września 2017 roku.

Czytaj więcej o: Nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych za sezon startowy letni

Nabór wniosków o przyznanie stypendium za wysokie osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017 dla absolwentów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

2017-07-30

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium za wysokie osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017 dla absolwentów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Termin składania wniosku upływa 30 września 2017 roku

Czytaj więcej o: Nabór wniosków o przyznanie stypendium za wysokie osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017 dla absolwentów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-27
Data publikacji:2016-01-27
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:26400