Ogłoszenia i obwieszczenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Decyzja zatwierdzająca taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odpowiadzanie ścieków dla PEWIK Sp. z o. o.

2018-05-24

W dniu 16 maja 2018 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydało decyzję zatwierdzającą taryfę za zbiorowe  zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla PEWIK Sp. z o. o.

Ważna informacja dla wykonawców

2018-02-20

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty pragnie zwrócić Państwa uwagę na bardzo istotne zmiany, jakie niesie dla Wykonawców wdrożenie obowiązkowej komunikacji elektronicznej w zamówieniach publicznych.

Począwszy od dnia 18 kwietnia 2018 r. składanie JEDZ (jednolity europejski dokument zamówienia) będzie dopuszczalne jedynie w formie elektronicznej, co w praktyce oznacza przesłanie oświadczenia podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Czytaj więcej o: Ważna informacja dla wykonawców

Ogłoszenie komunalizacyjne mienia

2018-02-16

Zgodnie z art. 17 ust.4 przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z 1990r. z póź. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty informuje, że od dnia 19 lutego 2018 r. na okres 30 dni w lokalu Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach, pokój nr 11 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny komunalizacji nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, we władaniu Miasta i Gminy Prabuty, sklasyfikowanej wg ewidencji gruntów i budynków jako las, położonej w obrębie geodezyjnym 0005 Prabuty pomiędzy ulicami Chodkiewicza i Sanatoryjna, oznaczonej numerem działki 55/5 o powierzchni 47538 m2 .

Czytaj więcej o: Ogłoszenie komunalizacyjne mienia

Nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych za sezon startowy letni

2017-08-08

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych za sezon startowy letni.

Termin składania wniosków upływa 30 września 2017 roku.

Czytaj więcej o: Nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych za sezon startowy letni

Nabór wniosków o przyznanie stypendium za wysokie osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017 dla absolwentów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

2017-07-30

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium za wysokie osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017 dla absolwentów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Termin składania wniosku upływa 30 września 2017 roku

Czytaj więcej o: Nabór wniosków o przyznanie stypendium za wysokie osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017 dla absolwentów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 14 lipca 2017 roku

2017-07-24

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej Kamienna - Prabuty.

Zapraszamy do współtworzenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Prabuty z organizacjami pozarządowymi

2017-07-13

Zapraszamy do współtworzenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Prabuty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które planują prowadzenie działalności na rzecz mieszkańców Miasta i  Gminy Prabuty w 2018 roku.  

Czytaj więcej o: Zapraszamy do współtworzenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Prabuty z organizacjami pozarządowymi

Nabór wniosków o stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2017/2018

2017-07-13

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór wniosków o stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2017/2018. Wnioski (wraz z kompletem załączników) przyjmowane będą w terminie od 1 września 2017r.  do 15 września 2017r. w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty ul . Kwidzyńska 2, pok. 22 (III piętro).

Czytaj więcej o: Nabór wniosków o stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2017/2018

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016

2017-05-08

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016, działającymi na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty został przyjęty uchwałą Nr XIV/89/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ,,Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi, spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r., poz. 176 późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, działającymi na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty, w roku 2016. Treść rocznego programu stanowi załącznik Nr 1 do przywołanej powyżej uchwały. W programie ustalone zostały priorytetowe zadania własne Miasta i Gminy Prabuty, które mogły być wspierane lub zlecane w 2016 r. stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do kościołów i związków wyznaniowych, jeżeli ich cele statutowe obejmowały prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Czytaj więcej o: Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016

Lista kandydatów, którzy otrzymali stypendium sportowe za sezon startowy zimowy

2017-04-11

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zgodnie z § 6 ust.1 Uchwały Nr XXI/143/2016 Rady Miejskiej  w Prabutach z dnia  25 maja 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób osiągających wysokie wyniki sportowe podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów, którzy otrzymali stypendium sportowe za sezon startowy zimowy.

Czytaj więcej o: Lista kandydatów, którzy otrzymali stypendium sportowe za sezon startowy zimowy

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-27
Data publikacji:2016-01-27
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:27807