Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Tereny przy ul. Rypińskiej w Julianowie (Rypińska - I etap)

2016-01-29

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny położone w gminie Prabuty obręb Julianowo przy ul. Rypińskiej, przylegające do granicy administracyjnej miasta Prabuty.

Tereny rekreacyjne nad Jeziorem Sowica

2016-01-29

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny położone w gminie Prabuty obręb Stańkowo, ograniczone linią brzegową jeziora Sowica, ulicą Rypińską oraz dawną linią kolejową.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Prabuty

2016-01-29
  1. synteza uwarunkowań, a więc zdefiniowanie głównych czynników mających wpływ na rozwój i
    zagospodarowanie gminy,
  2. sformułowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego, niezbędnych dla prowadzenia polityki przestrzennej.

Tereny przy ul. Warmińskiej

2016-01-29

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny położone w mieście Prabuty pomiędzy ul. Malborską, oczyszczalnią ścieków i granicą administracyjną miasta.

Dzielnica przemysłowa "Zatorze" w Prabutach

2016-01-29

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy przemysłowej “Zatorze” w Prabutach, obejmujący obszar położony pomiędzy linią kolejową, drogą Prabuty – Kamieniec, rzeką Liwą i Al. Wojska Polskiego.

Teren na działce geodezyjnej nr 65/53, obręb 5

2016-01-29

Zmiana nr 5 miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Prabuty dla terenu położonego na działce geodezyjnej nr 65/53 obręb V, na przedłużeniu ul. kuracyjnej w rejonie Starego Kamienia.

Tereny położone przy zachodnim brzegu jeziora Sowica

2016-01-29

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy zachodnim brzegu jeziora Sowica:

  • w części w granicach administracyjnych miasta Prabuty w obrębie geodezyjnym nr 4,
  • w części w granicach administracyjnych gminy Prabuty w obrębie geodezyjnym Julianowo.

Tereny położone wzdłuż ulicy Rypińskiej

2016-01-29

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych wzdłuż ulicy Rypińskiej (II etap) w granicach administracyjnych miasta Prabuty w obrębie geodezyjnym nr 4.

Kwartał „Daszyńskiego-Jagiełły” w Prabutach

2016-01-28

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów połoŜonych pomiędzy ulicami Daszyńskiego, Jagiełły oraz terenem kolejowym, łącznie z wymienionymi ulicami, które zaznaczono na załącznikach nr 1A, 1B i 1C.

Zmiany - park elektrowni wiatrowych Grodziec, osiedle mieszkaniowe przy ul.Sanatoryjnej w Prabutach

2016-01-28

Zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Prabuty”:

  1. Park elektrowni wiatrowych Grodziec.
  2. Osiedle mieszkaniowe przy ul.Sanatoryjnej w Prabutach.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:19120