Urząd Miasta i Gminy w Prabutach

Inwestycje celu publicznego

GPG.6733.21.2018

2018-09-19

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz.1073, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 12.09.2018r. (data wpływu do tut. Urzędu 13.09.2018r.) Pani Agnieszki Gołąb reprezentującej firmę Biuro Projektów VOLT s.c. z siedzibą 82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 85/II/9 działającej na rzecz ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Prabutach przy ul. Kwidzyńskiej na działce geodezyjnej nr 318/2, 313/2 w obrębie geodezyjnym 0001 Prabuty-M, dla inwestycji: budowa linii elektroenergetycznej kablowej polegającej na wcięciu kablem YAKXS 4x240 mm2 w kabel relacji istniejącej stacji transformatorowej T-71058 Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.21.2018

GPG.6733.15.2018

2018-09-03

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz. 1073, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 02.07.2018r. (data wpływu do tut. Urzędu: 18.07.2018r.)  Pana Krzysztofa Winnickiego prowadzącego działalność SAN-BUD PROJEKT Krzysztof Winnicki Bądki 55H 82-520 Gardeja działającego na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o. ul. Kwidzyńska 15 82-550 Prabuty, została wydana decyzja nr 16/2018 z dnia 31.08.2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Prabutach przy ul. Daszyńskiego w obrębie geodezyjnym 0003 Prabuty-M, gmina Prabuty na działce geodezyjnej nr 170 dla inwestycji pn.: „budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (ok. 10 m) i deszczowej (ok. 60 m); rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do odprowadzania ścieków”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.15.2018

GPG.6733.18.2018

2018-08-27

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz.1073, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 23.08.2018r.  Pana Ireneusza Klak reprezentującego firmę Przedsiębiorstwo Usługowo—Produkcyjne Budownictwa ,,ALFA” Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie  działającego na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp z o.o. ul. Krucza 6/14 00-537 Warszawa Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku ul. Wałowa 41/43 80-858 Gdańsk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego  w Prabutach przy ul. Polnej na działce geodezyjnej nr 141/2 w obrębie geodezyjnym 0003 Prabuty-M,  dla inwestycji polegającej  na budowie budowie gazociągu niskiego ciśnienia.

Czytaj więcej o: GPG.6733.18.2018

GPG.6733.17.2018

2018-08-14

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz.1073, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek 09.07.2018r. (data wpływu do tut. Urzędu: 07.08.2018r.) Pana Karola Rajkowskiego reprezentującego firmę Usługi Inżynieryjne Karol Rajkowski z siedzibą 57-530 Międzylesie ul. Waryńskiego 2 działającego na rzecz ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Laskowicach na działkach geodezyjnych nr 357/2, 193, 249/2, 249/1, 276, 283, 358/1, 358/2, 358/4, 358/6, 358/7, 358/8, 358/9, 358/9, 358/10, 358/11, 358/12, 358/13, 358/14, 358/15, 358/16, 358/17, 358/18, 358/19, 358/20, 358/21, 358/22, 358/23, 358/24, 358/25, 358/26, 358/27, 358/28, 358/29, 302, 301/2 w obrębie geodezyjnym Laskowice, gmina Prabuty dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN-0,4kV o łącznej długości ok. 1750mb oraz budowie złączy kablowych i kablowo-pomiarowych w ilości 19szt. w celu zasilania energetycznego do budynków mieszkalnych na dz. 358/2-358/29 oraz 301/2-301/8 w Laskowicach gm. Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.17.2018

GPG.6733.16.2018

2018-08-07

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz.1073, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 01.08.2018r. Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o. ul. Kwidzyńska 15 82-550 Prabuty, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Starym Kamieniu w obrębie geodezyjnym Stary Kamień, gmina Prabuty na działce geodezyjnej nr 34/15, 34/17, 34/18, 34/19, 34/20 dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej do działek rekreacyjnych o długości ok. 100 m.

Czytaj więcej o: GPG.6733.16.2018

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:11347