Urząd Miasta i Gminy w Prabutach

Inwestycje celu publicznego

GPG.6733.1.2019

2019-02-14

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945, t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 10.01.2019r. Pana Rafała Kwiatkowskiego  reprezentującego firmę HYBRIS ul. Nowowiejska 11/14 82-400 Sztum, działającego na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Krucza 6/14 00-537 Warszawa Oddział Zakład Gazowniczy w  Gdańsku ul. Wałowa 41/43 80-858 Gdańsk, dnia 14.02.2019r. została wydana decyzja nr 7/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego na działkach geodezyjnych nr 92/1, 102 obręb 0005 dla inwestycji pn.: „budowa gazociągu niskiego ciśnienia wraz z przyłączami, w celu zasilania zabudowy mieszkaniowej; rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania gazu”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.1.2019

GPG.6733.6.2019

2019-02-14

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz.1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, dnia 13.02.2019r.. została wydana decyzja dot. umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV o długości 1884m na działkach nr 161, 162, 163, 164/2, 165/3, 166/4, 166/3, 233, 174/23, 233/1, 229/1 obręb Gonty oraz na działkach nr 185/1, 187, 189/2, 191/2, 185/6, 197/4, 208, 209/7, 209/4, 209/20 w obrębie geodezyjnym Julianowo.

Czytaj więcej o: GPG.6733.6.2019

GPG.6733.30.2018

2019-02-05

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945, t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 27.11.2018r. (data wpływu do tut. Urzędu: 04.12.2018r.)  Pana Dariusza Chmurę reprezentującego Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane ELVEN ul.  Leśmiana 21/11 82-300 Elbląg działającego na rzecz ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w  Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, została wydana decyzja nr 2/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego na działkach geodezyjnych nr 392/13, 392/2, 393 obręb 0003 dla inwestycji pn.: „budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz złącz kablowo-pomiarowych, w celu zasilania zabudowy mieszkaniowej; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.30.2018

GPG.6733.2.2018

2019-01-30

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945, t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, na wniosek Polskich Kolei Państwowych S.A. Al. Jerozolimskie 142 A  02-305 Warszawa, którego pełnomocnikiem jest Pani Anna Trzebińska reprezentująca firmę  Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji ,,ALLPLAN” Sp. z o.o. z siedzibą w  Bydgoszczy 85-390 ul. Mahoniowa 14,  z dnia 20.11.2018r. została wydana decyzja zamienna o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4/2018/-z 2019 dla terenu położonego na działce geodezyjnej nr 30/8 obręb 0002 dla inwestycji pn.: „przebudowa elementów zagospodarowania terenu przed budynkiem dworca PKP  w ramach zadania „Przebudowa Dworca Kolejowego Prabuty”, w tym: 1)budowa zadaszenia wiaty rowerowej, 2) budowa tymczasowego kontenera  dworca kolejowego, 3) budowa towarzyszących obiektów i urządzeń terenowych, w tym budowa parkingu (6 miejsc postojowych, w tym 2 NPS), przebudowa nawierzchni dojść i  dojazdów (łącznie  z przystankiem autobusowym, postojem taksówek i ścieżkami dotykowymi), remont muru oraz utworzenie zieleni urządzonej; 4) przebudowa istniejącej i budowa nowej infrastruktury technicznej, w tym: wodociągowej, kanalizacji technologicznej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji teletechnicznej, elektroenergetycznej oraz oświetlenia terenu; rodzaj zabudowy: zabudowa usługowa; cel publiczny: utrzymanie dróg, obiektów  i urządzeń transportu publicznego”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.2.2018

GPG.6733.28.2018

2019-01-29

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945, t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 05.11.2018r. (data wpływu do tut. Urzędu: 08.11.2018r.) Pana Krzysztofa Winnickiego prowadzącego działalność SAN-BUD PROJEKT Krzysztof Winnicki Bądki 55H 82-520 Gardeja działającego na rzecz Pana Romana Buszkiewicz zam. Laskowice 82-550 Prabuty została wydana decyzja nr 4/2019 dla terenu położonego na działkach geodezyjnych nr 283, 302, 301/2, 351/3, 351/10, 358/1, 358/2, 358/4 obręb Laskowice o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami; rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do zaopatrzenia ludności w wodę”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.28.2018

GPG.6733.5.2019

2019-01-25

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.  2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 21.01.2019r. Pana Tomasza Kraweć reprezentującego firmę Biuro Inwestycyjno-Projektowe tk.inpro Tomasz Kraweć z siedzibą 14-202 Iława ul. Smolki 17, pełnomocnika Energa-Operator SA Oddział w  Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego  w  Kamiennej na działce geodezyjnej nr  1/5, 98/1, 1/21, 1/18, 1/12, w obrębie geodezyjnym Kamienna dla inwestycji polegającej  na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN 15kV o długości 1016 m.

Czytaj więcej o: GPG.6733.5.2019

GPG.6733.4.2019

2019-01-25

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.  2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 15.01.2019r. (data wpływu do tut. Urzędu 22.01.2019r.) Pani Małgorzaty Magoń reprezentującą firmę PROJEKTOR Usługi Inżynieryjne Małgorzata Bryćko-Krauza ul. Obrońców Pokoju 46G/2 83-000 Pruszcz Gdański, pełnomocnika Energa-Operator SA Oddział w  Olsztynie ul. Tuwima 6, zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego  w  Julianowie, gm. Prabuty na działce geodezyjnej nr  367, 371, 378, 357, 376 w obrębie geodezyjnym Julianowo, dla inwestycji polegającej  na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym.

Czytaj więcej o: GPG.6733.4.2019

GPG.6733.3.2019

2019-01-22

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 17.01.2019r. (data wpływu do tut. Urzędu 18.01.2019r.) Pana Rafała Kwiatkowskiego reprezentującego firmę HYBRIS Spółka Cywilna Pracownia Projektowa Branży Sanitarnej ul. Nowowiejska 11/14 82-400 Sztum, działającego na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku ul. Wałowa 41/43 80-858 Gdańsk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Prabutach przy ul. Kisielickiej na działce geodezyjnej nr 92/46, 91/2, 95/30, 95/38, 95/36, 95/37 w obrębie geodezyjnym 0003 Prabuty-M, dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia z przyłączem gazu w celu zasilenia budynków mieszkalnych.

Czytaj więcej o: GPG.6733.3.2019

GPG.6733.2.2019

2019-01-22

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.  2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 17.01.2019r. (data wpływu do tut. Urzędu 18.01.2019r.) Pana Rafała Kwiatkowskiego  reprezentującego firmę HYBRIS Spółka Cywilna Pracownia Projektowa Branży Sanitarnej ul. Nowowiejska 11/14 82-400 Sztum,  działającego na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w  Gdańsku ul. Wałowa 41/43 80-858 Gdańsk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego  w Prabutach przy ul. Polnej na działce geodezyjnej nr   141/2, 150/1, 142, 504/2  w obrębie geodezyjnym 0003 Prabuty-M,  dla inwestycji polegającej  na budowie gazociągu niskiego ciśnienia z  przyłączem gazu w  celu zasilenia budynków mieszkalnych.

Czytaj więcej o: GPG.6733.2.2019

GPG.6733.29.2018

2019-01-17

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945, t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 23.11.2018r. Miasta i Gminy Prabuty ul. Kwidzyńska 2 została wydana decyzja nr 3/2019 dla terenu położonego na działkach geodezyjnych nr 86/7, 86/8, 86/9, 86/10, 86/12 obręb 3 dla inwestycji pn.: „rozbudowa istniejącego budynku,  w zakresie przebudowy dachu wraz ze zmiana sposobu użytkowania daw. księgarni na bibliotekę miejską; rodzaj zabudowy: zabudowa usługowa; cel publiczny: gminne obiekty użyteczności publicznej”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.29.2018

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:14661