Urząd Miasta i Gminy w Prabutach

Inwestycje celu publicznego

GPG.6733.25.2020

2020-10-21

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz.  256, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 06.10.2020r. (data wpływu do tut. Urzędu: 08.10.2020 r.) złożonego przez pełnomocnika – Pana Wojciecha Panek Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej ,,SANSYSTEMS” Wojciech Panek Adamowo 86, 14-240 Susz, reprezentującego Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji i Ciepłownictwa ,,PEWIK” Sp. z o.o. ul. Kwidzyńska 15, 82-550 Prabuty, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej,  na działce nr 220/2 w miejscowości Prabuty, obręb 0003 Prabuty, gm. Prabuty oraz na działkach nr 4/4, 4/7, 4/9 w miejscowości Prabuty, obręb 0005 Prabuty, gm. Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.25.2020

GPG.6733.26.2020

2020-10-21

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz.  256) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 6 października 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 8 października 2020 r.), złożony przez pełnomocnika – Pana Macieja Gostkiewicz, Biuro Projektowo-Inwestycyjne ELGOS Maciej Gostkiewicz, ul. Połomskiego 2, 82-500 Kwidzyn, reprezentującego ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w Olszynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 0,4 kV, na działkach nr 97/8, 97/36, 99 zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Raniewo, na działkach nr 188/2, 189/2, 190/5, 190/7, 191/2, 192/2, 193, 194, 195/2, 196/1, 200/3, 203 zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Stary Kamień, na działce nr 8 zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym 0003 Prabuty, gm. Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.26.2020

GPG.6733.20.2020

2020-10-20

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz.  256, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 28.08.2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 03.09.2020 r.) uzupełniony dnia 17.09.2020r., złożony przez pełnomocnika – Pana Kazimierza Robionek, „Projwent Robionek” Studio Projektów Sanitarnych, ul. Chełmińska 103/2, 86-300 Grudziądz, reprezentującego Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk, została wydana decyzja nr 20/2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, na działce nr 220/2, obręb geodezyjny 0003 Prabuty, gm. Prabuty oraz na działkach nr 4/4, 4/7, 4/9, obręb geodezyjny 0005 Prabuty, gm. Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.20.2020

GPG.6733.24.2020

2020-10-16

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz.  256) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 05.10.2020r. (data wpływu do tut. Urzędu: 07.10.2020 r.) złożonego przez pełnomocnika – Pana Tomasza Kraweć, Biuro Inwestycyjno-Projektowe tk. inpro Tomasz Kraweć, ul. Franciszka Smolki 17, 14-200 Iława, reprezentującego Miasto i Gminę Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego, na działkach nr 3, 4, 2/26 w miejscowości Prabuty, obręb 0004 Prabuty, gm. Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.24.2020

GPG.6733.19.2020

2020-09-30

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz.  256, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z wniosek z dnia 28.08.2020 r. uzupełniony dnia 25.09.2020r., oraz zmieniony dnia 28.09.2020r. złożony przez pełnomocnika – Pana Patryka Laskowskiego Biuro Projektów Elektroenergetycznych „ELGRU” Michał Gruźlewski ul. Platynowa 2 86-302 Grudziądz reprezentującego Energa Operator S.A. Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4kV zasilającej budynki mieszkalne na części działki nr 1494/19 obręb 0004 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.19.2020

GPG.6733.20.2020

2020-09-24

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz.  256, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 28.08.2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 03.09.2020 r.) uzupełniony dnia 17.09.2020r., złożony przez pełnomocnika – Pana Kazimierza Robionek, „Projwent Robionek” Studio Projektów Sanitarnych, ul. Chełmińska 103/2, 86-300 Grudziądz, reprezentującego Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, na działce nr 220/2, obręb geodezyjny 0003 Prabuty, gm. Prabuty oraz na działkach nr 4/4, 4/7, 4/9, obręb geodezyjny 0005 Prabuty, gm. Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.20.2020

GPG.6733.22.2020

2020-09-23

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2020 poz. 293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256, ze zm.) zawiadamia się, że dnia 22.09.2020r. została wydana decyzja dot. umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno-tłocznej z przepompownią ścieków, na działce nr 1, 4/17, 5/4, 6/1, 6/4, 5/4, 7/1, 7/2, 9, 69/4, 6/3, 4/4, 4/7, 4/9, obręb 0005 Prabuty-M, dz. nr 220/2 obręb 0003 Prabuty-M, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.22.2020

Rozbiórka i budowa mostu na rzece Liwie wraz z dojazdami na terenie działki nr 14 w Julianowie

2020-09-18

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Rozbiórka i budowa mostu na rzece Liwie wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej 3106G Trzciano-Orkusz-Sypanica-Prabuty", na terenie działki ewidencyjnej nr 14 obręb Julianowo w gminie Prabuty, na terenie zamkniętym.

GPG.6733.18.2020

2020-08-31

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz.  256, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 8.07.2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 10.07.2020 r.), uzupełniony dnia 13.07.2020r., złożony przez pełnomocnika – Pana Patryka Laskowskiego Biuro Projektów Elektroenergetycznych „ELGRU” Michał Gruźlewski ul. Platynowa 2 86-302 Grudziądz, reprezentującego ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, dnia 31.08.2020r. została wydana decyzja nr 19/2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV do zasilania budynków letniskowych na działkach nr 174/31, 233/1, 232 obręb Gonty, gm. Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.18.2020

GPG.6733.17.2020

2020-08-31

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz.  256, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 8.07.2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 10.07.2020 r.) oraz uzupełnienie z dnia 20.07.2020r. (data wpływu do tut. Urzędu: 21.07.2020 r.), złożony przez pełnomocnika – Pana Sławomira Bohdziewicz, Biuro Projektów VOLT s.c.  ul. Płk. Dąbka 85/II/9 82-300 Elbląg, reprezentującego ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, dnia 31.08.2020r. została wydana decyzja nr 18/2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV, na działkach nr 62/2, 62/1, 51, 60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 60/5, 43/1, 64/5 obręb 0005, gm. Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.17.2020

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:27433