Urząd Miasta i Gminy w Prabutach

Inwestycje celu publicznego

GPG.6733.21.2018

2018-11-08

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 12.09.2018r. (data wpływu do tut. Urzędu 13.09.2018r.) Pani Agnieszki Gołąb reprezentującej firmę Biuro Projektów VOLT s.c. z siedzibą 82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 85/II/9 działającej na rzecz ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, dnia 08.11.2018r.  została wydana decyzja nr 20/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Prabutach na dz. geod. nr 318/2, 313/2 obręb geodezyjny 0001 dla inwestycji pn.: „budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV, w celu zasilania zabudowy mieszkalno-usługowej; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.21.2018

GPG.6733.19.2018

2018-11-08

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 29.08.2018r. TRAB Mosty, Projektowanie, Nadzory Zbigniew Bartnikowski  z siedzibą 81-595 Gdynia ul. Makuszyńskiego 34,  działającego na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku ul. Mostowa 11A 80-778 Gdańsk, dnia 08.11.2018r. została wydana decyzja nr 19/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Prabutach, na dz. geod. nr 48/8, 48/2 obręb geodezyjny 0002, dz. geod. nr 1/1 obręb geodezyjny 0004 dla inwestycji pn.: „przebudowa wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521 w km 19+997 w Prabutach, w zakresie przebudowy przyczółków oraz dróg dojazdowych do wiaduktu (poza obszarem kolejowym), bez zmiany granic pasa drogowego; rodzaj zabudowy: drogi publiczne; cel publiczny: jw”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.19.2018

GPG.6733.26.2018

2018-10-31

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz.1073, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 22.10.2018r. (data wpływu do tut. Urzędu: 24.10.2018r.) Pana Jerzego Glaza reprezentującego firmę PUPH „EL-BUD” Michał Szymański 82-522 Sadlinki ul. Zdrojowa 2 działającego na rzecz ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Jakubowie na działkach geodezyjnych nr 110, 122/4, 125, 206, 121, 120, 210, 119/2, 140/3, 140/4 w obrębie geodezyjnym Jakubowo, gmina Prabuty dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN-0,4kV o łącznej długości ok. 905mb oraz złącz kablowo-pomiarowych do zasilania budynków mieszkalnych.

Czytaj więcej o: GPG.6733.26.2018

GPG.6733.27.2018

2018-10-31

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz.1073, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 22.10.2018r. (data wpływu do tut. Urzędu: 24.10.2018r.) Pana Jerzego Glaza reprezentującego firmę PUPH „EL-BUD” Michał Szymański 82-522 Sadlinki ul. Zdrojowa 2 działającego na rzecz ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Jakubowie na działkach geodezyjnych nr 110, 34, 199, 109 w obrębie geodezyjnym Jakubowo, gmina Prabuty dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN-0,4kV o łącznej długości ok. 320mb oraz złącz kablowo-pomiarowych do zasilania budynków mieszkalnych.

Czytaj więcej o: GPG.6733.27.2018

Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową, obręb 0002 oraz 0004 Prabuty

2018-10-25

Wojewoda Pomorski w Gdańsku informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pn.: "Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521, na działkach nr 48/6 obręb 0002 Prabuty oraz nr 1/2 obręb 0004 Prabuty, na kolejowym terenie zamkniętym".

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:12415