Urząd Miasta i Gminy Prabuty

Inwestycje celu publicznego

GPG.6733.13.2018

2018-07-10

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz. 1073.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 t.j.) zawiadamia się, że na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, w imieniu którego występuje Pełnomocnik Pan Sebastian Mystkowski reprezentujący firmę Biuro Projektowe EnergyPRO ul. Grunwaldzka 8A/16 14-200 Iława, z dnia 07.05.2018r. (data wpływu do tut. Urzędu 10.05.2018r.), została wydania decyzja nr 15/2018 na dz. geod. nr 11/5, 8/55 obręb Stary Kamień, dz. geod. nr 65/54 obręb 0005, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz złącza kablowo-pomiarowego, w celu zasilania przepompowni ścieków; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.13.2018

GPG.6733.14.2018

2018-07-04

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz. 1073.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 t.j.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 22.05.2018r.,  Energa Operator SA O/Olsztyn ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, w imieniu której występuje Pan Krzysztof Piotrowski reprezentujący firmę Pracownia Projektowa Krzysztof Piotrowski  z siedzibą 82-340 Tolkmicko Łęcze 9, została wydania decyzja nr 14/2018 na dz. geod. 270/3  obręb  0001, dz. geod. nr 30/10 obręb 0002, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „budowa odcinków elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, połączona z demontażem istniejącego kabla; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.14.2018

GPG.6733.11.2018

2018-06-20

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz. 1073.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 t.j.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 27.03.2018r.,  Energa Operator SA O/Olsztyn ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, w imieniu której występuje Pani Małgorzata Magoń PROJEKTOR Usługi Inżynieryjne Małgorzata Bryćko-Krauza ul. Obr. Pokoju 46 G/2 83-000 Pruszcz Gdański, została wydania decyzja nr 13/18 na dz. geod. 154/2, 155, 156 i 192/1 obręb Szramowo, dz. geodez. nr 175/4, 175/5 175/3 i 57/1 obręb Brokowo Rakowieckie, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „przebudowa odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej nn-0,4kV o długości ok. 1.151 m; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.11.2018

GPG.6733.2.2018

2018-06-15

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz.1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamia się, że dnia 15.06.2018r. zostało wydane postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji nr 4/2018 z dnia 04.04.2018r.  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Prabutach, na dz. geod. nr 30/8 obręb 0002 Prabuty dla inwestycji  pn.: „przebudowa elementów zagospodarowania terenu przed budynkiem dworca PKP  w ramach zadania „Przebudowa Dworca Kolejowego Prabuty”, w tym: 1)budowa zadaszenia wiaty rowerowej, 2) budowa tymczasowego kontenera  dworca kolejowego, 3) budowa towarzyszących obiektów i urządzeń terenowych, w tym budowa parkingu (6 miejsc postojowych, w tym 2 NPS), przebudowa nawierzchni dojść i  dojazdów (łącznie  z przystankiem autobusowym, postojem taksówek i ścieżkami dotykowymi), remont muru oraz utworzenie zieleni urządzonej; 4) przebudowa istniejącej i budowa nowej infrastruktury technicznej, w tym: wodociągowej, kanalizacji technologicznej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji teletechnicznej, elektroenergetycznej oraz oświetlenia terenu; rodzaj zabudowy: zabudowa usługowa; cel publiczny: utrzymanie dróg, obiektów  i urządzeń transportu publicznego”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.2.2018

GPG.6733.12.2018

2018-06-11

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz. 1073.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 t.j.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 14.05.2018r. Miasta i Gminy Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty, została wydana decyzja nr 12/2018 dnia 11.06.2018r.  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego   na działkach  geodezyjnych nr  10/81, 10/82, 10/83, 10/84, 12, obręb Stańkowo, gmina Prabuty  dla inwestycji  pn.: „budowa wiaty sportowo-rekreacyjnej wraz z niezbędną architekturą w ramach porządkowania przestrzeni publicznej (osiedlowego placu zabaw); rodzaj zabudowy: zagospodarowanie towarzyszące zabudowie mieszkaniowej; cel publiczny: tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.12.2018

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:10355