Inwestycje celu publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

GPG.6733.4.2.2017

2017-02-17

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2016 poz. 778.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23) zawiadamia się, że na wniosek Energa Operator SA Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn z dnia 10.02.2017r., w imieniu której występuje Pan Maciej Glaza prowadzący Zakład Usług Technicznych Maciej Glaza ul. Kochanowskiego 22 82-550 Prabuty, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Gontach na działkach geodezyjnych nr 26/8 i 23/7 obręb Gonty gmina Prabuty dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV o długości około 580 m oraz demontażu istniejącej linii napowietrznej SN 15 KV o długości około 350 m.

Czytaj więcej o: GPG.6733.4.2.2017

GPG.6733.11.2016

2017-01-31

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2016 poz. 778.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23) zawiadamia się, że na wniosek  Polskiej Spółki Gazowniczej Sp. z o.o. O/ w Gdańsku (data wpływu 13.12.2016r.), w imieniu której występuje Pani Monika Lemke reprezentująca firmę Usługi Projektowe i Wykonawcze w Budownictwie „PROJBUD” Zbigniew Dolewski Sp. Jawna ul. Wąbrzeska 46 82-500 Kwidzyn, została wydania decyzja nr 1/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: „budowa gazociągu niskiego ciśnienia o długości ok. 105 m, zasilającego budynki mieszkalne; rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania gazu”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.11.2016

GPG.6733.2.2.2017

2017-01-20

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2016 poz. 778.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23) zawiadamia się, że na wniosek Energa Operator SA z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557  Gdańsk, oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn z dnia 18.01.2017r., w imieniu której występuje Pan Tomasz Gajewski reprezentujący Przedsiębiorstwo Projektowo-Inwestycyjne ,,TG Elektryk” ul. 1 Maja 58/29 82-300 Elbląg, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Sypanicy na działkach geodezyjnych nr 91, 126/3 172, 173, 176, obręb Sypanica gmina Prabuty dla inwestycji  polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV w celu zasilenia  w energię elektryczną budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Czytaj więcej o: GPG.6733.2.2.2017

GPG.6733.1.2.2017

2017-01-11

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2016 poz. 778.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23) zawiadamia się, że na wniosek Energa Operator SA Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn z dnia 03.01.2017r., w imieniu której występuje Pani Małgorzata Magoń reprezentująca Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne TELTOR-POL PÓŁNOC S.A. ul. Śnieżna 1 80- 554 Gdańsk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Młynisko na działce geodezyjnej nr 250/1, gmina Prabuty dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej w ramach modernizacji sieci elektorenergetycznej SN-15 kV.

Czytaj więcej o: GPG.6733.1.2.2017

GPG.6733.10.2016

2017-01-04

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2016 poz. 778.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23) zawiadamia się, że na wniosek  Energa Operator SA ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk z dnia 16.11.2016r. (data wpływu 17.11.2016r.), w imieniu której występuje Pan Tomasz Gajewski reprezentujący firmę Przedsiębiorstwo Projektowo-Inwestycyjne „TG Elektryk” ul. 1 Maja 58/29 82-300 Elbląg, została wydania decyzja nr 1/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: „budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV, w celu zasilania projektowanej przepompowni ścieków; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.10.2016

GPG.6733.11.2.2016

2016-12-20

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2016 poz. 778.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23) zawiadamia się, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku ul. Wałowa 41/43 80- 858 Gdańsk z dnia 09.12.2016r. (data wpływu 13.12.2016r.), w imieniu której występuje Pani Monika Lemke reprezentująca firmę Usługi Projektowe i Wykonawcze w Budownictwie ,,PROJBUD” Zbigniew Dolewski Spółka Jawna z siedzibą w Kwidzynie 82- 500 ul. Wąbrzeska 46, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Prabutach na ul. Okrężnej na działkach geodezyjnych nr 154, 155/5, 162/3 położonych w obrębie nr 0001 Prabuty-M dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia o długości ok. 105 m zasilającego budynki mieszkalne.

Czytaj więcej o: GPG.6733.11.2.2016

GPG.6733.9.2016

2016-12-13

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2016 poz. 778.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23) zawiadamia się, że na wniosek Polskiej Spółki Gazowniczej Sp. z o.o. /O w Gdańsku 80-858 Gdańsk ul. Wałowa 41/43z dnia 17.10.2016r., w imieniu której występuje Pan Kazimierz Robionek reprezentujący firmę Studio Projektów Sanitarnych PROJWENT ROBIONEK ul. Chełmińska 103/2 86/300 Grudziądz, została wydania decyzja nr 12/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: „budowa gazociągu niskiego ciśnienia o długości ok. 615 m (na głębokości 1,2 m), zasilającego budynki mieszkalne; rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania gazu”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.9.2016

GPG.6733.8.8.2016

2016-11-23

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2016 poz. 778.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23) zawiadamia się, że na wniosek  Energa Operator SA Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn z dnia 07.10.2016r., w imieniu której występuje Pan Maciej Gostkiewicz reprezentujący firmę Przedsiębiorstwo Usługowo – Projektowego ,, EL-PROJECT” ul. Korczaka 5/6 82-500 Kwidzyn, została wydania decyzja nr 11/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: „przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nn-0,4 kV oraz budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV, w celu zasilania istniejącej zabudowy; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.8.8.2016

GPG.6733.10.2.2016

2016-11-22

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2016 poz. 778.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23) zawiadamia się, że na wniosek Energa Operator SA z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, z dnia 16.11.2016r. (data wpływu do tut. Urzędu17.11.2016r.), w imieniu której występuje Pan Tomasz Gajewski reprezentujący firmę Przedsiębiorstwo Projektowo-Inwestycyjne ,,TG Elektryk” Tomasz Gajewski ul. 1 Maja 58/29 82-300 Elbląg, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: „budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV w celu zasilania projektowanej przepompowni ścieków na działce oznaczonej nr 1494/22 położonej w obrębie nr 0004 Prabuty-M”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.10.2.2016

GPG.6733.9.3.2016

2016-10-26

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2016 poz. 778.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23) zawiadamia się, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. M. Kasprzaka 25 01-224 Warszawa z dnia 10.10.2016r. (data wpływu 17.10.2016r.), w imieniu której występuje Pan Kazimierz Robionek reprezentujący firmę Studio Projektów Sanitarnych PROJWENT ROBIONEK ul. Chełmińska 103/2 86-300 Grudziądz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: „budowa gazociągu niskiego ciśnienia o długości 615 m z rur 110 PE i 90 PE zlokalizowanego w poboczu ulicy dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego na działkach geodezyjnych nr 17/13, 46, 71, 74 położonych w obrębie nr 0005 Prabuty-M oraz 291/2 i 294/3 położonych w obrębie geodezyjnym nr 0003 Prabuty-M”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.9.3.2016

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:21015