Inwestycje celu publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

GPG.6733.13.2019

2019-04-23

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945, t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia12.03.2019r. (data wpływu do tut. urzędu 13.03.2019r.) Pana Sławomira Bohdziewicz reprezentującej firmę Biuro Projektów VOLT s.c. z siedzibą 82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 85/II/9  działającego  na rzecz ENERGA-OPERATOR SA z  siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, została wydana decyzja nr 14/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego na działce geodezyjnej nr 24/81 w  obrębie geodezyjnym 0002 dla inwestycji pn.: „budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV   wraz ze dla potrzeb zasilania obiektów towarzyszących zabudowie mieszkaniowej; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.13.2019

GPG.6733.9.2018

2019-04-16

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945, t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 04.03.2019r. Pani Izabeli Pabis reprezentującej firmę Biuro Projektów VOLT s.c. z siedzibą 82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 85/II/9  działającej na rzecz ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział  w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, została wydana decyzja nr 13/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego na działkach geodezyjnych nr 318/2, 313/2 w  obrębie geodezyjnym 0001 dla inwestycji pn.: „budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV, ze złączem kablowo-pomiarowym; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.9.2018

GPG.6733.7.2019

2019-04-10

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.  2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 14.02.2019r. Pana Tomasza Kraweć reprezentującego firmę Biuro Inwestycyjno-Projektowe tk.inpro Tomasz Kraweć z siedzibą 14-202 Iława ul. Smolki 17, pełnomocnika Energa-Operator SA Oddział w  Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, dnia 10.04.2019r. została wydana decyzja nr 12/2019 o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego na działce geodezyjnej nr  233/1 obręb geodezyjnym Gonty dla inwestycji pn.: „budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV (ok. 145 m); rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.7.2019

GPG.6733.14.2019

2019-04-10

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 28.03.2019r. (data wpływu do tut. Urzędu 05.04.2019r.) Pani Małgorzaty Magoń, która reprezentuje firmę PROJEKTOR Usługi Inżynieryjne Małgorzata Bryćko-Krauza ul. Deyny 10 83-034 Trąbki Małe i jest pełnomocnikiem Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Gilwie, gm. Prabuty na działce geodezyjnej nr 87, 167, 155/1 w obrębie geodezyjnym Gilwa, dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej i linii elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV i nn-0,4 kV w miejscowości Gilwa, gmina Prabuty wraz z rozbiórką istniejącej stacji wieżowej oraz demontażem fragmentu napowietrznej linii elektroenergetycznej SN – 15 kV i nn 0,4kV.

Czytaj więcej o: GPG.6733.14.2019

GPG.6733.5.2019

2019-04-02

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.  2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 21.01.2019r. Pana Tomasza Kraweć reprezentującego firmę Biuro Inwestycyjno-Projektowe tk.inpro Tomasz Kraweć z siedzibą 14-202 Iława ul. Smolki 17, pełnomocnika Energa-Operator SA Oddział w  Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, dnia 01.03.2019r. została wydana decyzja nr 11/2019 dnia 01.03.2019r. o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego  w  Kamiennej na działce geodezyjnej nr  1/5, 98/1, 1/21, 1/18, 1/12 obręb geodezyjnym Kamienna dla inwestycji pn.: „budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV o długości ok. 1,016 km, w ramach przebudowy linii dwutorowej 15kV 78700 Mikołajki-Susz, 76650 Mikołajki-Prabuty Parkowa i 76300 Susz-Prabuty – na linię kablową jednotorową, w zakresie nie wykraczającym poza istniejący pas techniczny; ponadto przewidziany jest demontaż istniejącej linii napowietrznej; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.5.2019

GPG.6733.21.2018

2019-03-28

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 29.01.2019r. (data wpływu do tut. Urzędu 30.01.2019r.) Pani Izabeli Pabis reprezentującej firmę Biuro Projektów VOLT s.c. z siedzibą 82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 85/II/9 działającej na rzecz ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, dnia 06.03.2019r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego na działkach geodezyjnych nr 318/2, 313/2 obręb 1 dla inwestycji pn.: „budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV, w celu zasilania zabudowy mieszkalno-usługowej; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”, w zakresie zmiany lokalizacji złącz kablowych. 

Czytaj więcej o: GPG.6733.21.2018

GPG.6733.13.2019

2019-03-25

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.  2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 12.03.2019r. (data wpływu do tut. urzędu 13.03.2019r.) Pana Sławomira Bohdziewicz reprezentującej firmę Biuro Projektów VOLT s.c. z siedzibą 82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 85/II/9  działającego  na rzecz ENERGA-OPERATOR SA z  siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego  w Prabutach przy ul. Koszarowej   na działce geodezyjnej nr 24/81 w obrębie geodezyjnym 0002  Prabuty-M  dla inwestycji polegającej  na budowie elektroenergetycznej  linii kablowej wraz z dwoma złączami kablowymi do zasilenia garażu w budynku wielolokalowym.

Czytaj więcej o: GPG.6733.13.2019

GPG.6733.12.2019

2019-03-25

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.  2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 06.03.2019r. Pana Jerzego Glaza  reprezentującego firmę PUPH „EL-BUD” Michał Szymański 82-522 Sadlinki ul. Zdrojowa 2, działającego na rzecz ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego  w Pólku, gmina Prabuty  na działkach geodezyjnych nr 2, 142, 51, 30, 29, 28 w obrębie geodezyjnym Pólko, gmina Prabuty  dla inwestycji polegającej  na budowie linii kablowej nn-0,4kV i złącza kablowo-pomiarowego oraz przebudowie linii napowietrznej nn 0,4kV do zasilania budynków mieszkalnych.

Czytaj więcej o: GPG.6733.12.2019

GPG.6733.9.2019

2019-03-12

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.  2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 04.03.2019r. Pani Izabeli Pabis reprezentującej firmę Biuro Projektów VOLT s.c. z siedzibą 82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 85/II/9  działającej na rzecz ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział  w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego  w Prabutach przy ul. Kwidzyńskiej na działce geodezyjnej nr 318/2, 313/2 w  obrębie geodezyjnym 0001 Prabuty-M,  dla inwestycji: budowa linii elektroenergetycznej kablowej polegającej na wcięciu kablem YAKXS 4x240 mm2  w kabel relacji istniejącej stacji transformatorowej T-71058 Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.9.2019

GPG.6733.4.2019

2019-03-11

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945, t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 21.01.2019r. Pani Małgorzaty Magoń reprezentującej firmę usługi Inżynieryjne Małgorzata Bryćko-Krauza ul. Obrońców Pokoju 46G/2 83-000 Pruszcz Gdański, działającej na rzecz Energi- Operator SA Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, dnia 11.03.2019r. została wydana decyzja nr 10/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego na działkach geodezyjnych nr 367, 371, 378, 357 i 376 obręb Julianowo dla inwestycji pn.: „budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz złącz kablowo-pomiarowych; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.4.2019

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:18769