Inwestycje celu publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

GPG.6733.4.2020

2020-02-18

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.  2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 06.02.2020r. Energa Operator S.A. z siedzibą w  Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, której pełnomocnikiem jest Pan Sebastian Mystkowski – Biuro Projektowe „EnergyPRO”, ul. Kraszewskiego 15, 14-200 Iława, zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV, na działce nr 8/52 w miejscowości Stary Kamień, obręb Stary Kamień, gm. Prabuty w celu zasilenia zabudowy mieszkaniowej.

Czytaj więcej o: GPG.6733.4.2020

GPG.6733.3.2020

2020-02-18

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.  2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 27.01.2020r. (data wpływu do tut. Urzędu 04.02.2020r.) Energa Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk, której pełnomocnikiem jest Pan Łukasz Samul – Energa Invest Sp. z o.o. Al. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego  w Starym Kamieniu, na działce geodezyjnej nr 8/58  położonych w  obrębie geodezyjnym Stary Kamień, gmina Prabuty dla inwestycji polegającej  na budowie projektowanej napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN 15kV o  długości L=172 m wraz z  wymianą istniejących stanowisk słupowych SN 15kV na projektowane.

Czytaj więcej o: GPG.6733.3.2020

GPG.6733.5.2020

2020-02-18

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 11.02.2020r. (data wpływu 12.02.2020r.) Miasta i Gminy Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Prabutach przy ul. Sikorskiego, na działkach geodezyjnych nr 288/1 i 339 położonych w obrębie geodezyjnym nr 0003 Prabuty-M dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej.

Czytaj więcej o: GPG.6733.5.2020

GPG.6733.1.2020

2020-02-06

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz.1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, że dnia 05.02.2020r. została wydana decyzja dot. umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Prabuty  na działkach nr 54/217, 54/224, 54/271 obręb 0005 Prabuty-M.

Czytaj więcej o: GPG.6733.1.2020

GPG.6733.24.2019

2020-02-06

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z  dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.  2096, ze zm.) zawiadamia się, że dnia 04.02.2020r. Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty wydał postanowienie nr GPG.6733.24.2019 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji nr 25/2019 z dnia 05.11.2019r. o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w położonego  w Prabutach przy  ul. Rypińskiej,   na działkach geodezyjnych nr 1495/3, 1494/12, 1494/19, 1494/13, 1494/22, 1494/14, 1523/1, 1530, 1531/1, 1527/2 i 1529/1 obręb 4 Prabuty-M.

Czytaj więcej o: GPG.6733.24.2019

GPG.6733.2.2020

2020-02-04

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.  2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 23.01.2020r. Miasta i Gminy Prabuty  ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego  w Prabutach przy ul. Mazurskiej i Jagotty, na działkach geodezyjnych nr 195 i 196/1  położonych w  obrębie geodezyjnym nr 0001  Prabuty-M dla inwestycji polegającej  na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z  studzienkami rewizyjnymi i wpustami deszczowymi i przyłączenie do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Jagotty w Prabutach.  

Czytaj więcej o: GPG.6733.2.2020

GPG.6733.29.2019

2020-01-30

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945, t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 09.12.2019r. Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa PEWIK Sp. z o.o. w Prabutach ul. Kwidzyńska 15 82-550, została wydana decyzja nr 1/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego na działkach geodezyjnych nr 177, 172/14, 163/1, 138/4, 174obręb 0001 dla inwestycji pn.: „przebudowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej (ok. 200 m), w celu wyeliminowania kolizji z planowanym rondem przy Pl. Wolności; rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do zaopatrzenia ludności w wodę”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.29.2019

GPG.6733.31.2019

2020-01-22

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 17.12.2019r. (data wpływu do tut. Urzędu 18.12.2019r.) ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, której pełnomocnikiem jest Pan Michał Gruźlewski – Biuro Projektów Elektroenergetycznych „ELGRU” ul. Platynowa 2 86-302 Gać, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego; inwestycja zlokalizowana na działkach geodezyjnych nr 166/1 i 157 obręb 0005 Prabuty-M.

Czytaj więcej o: GPG.6733.31.2019

GPG.6733.11.2019

2019-12-31

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.  2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 15.02.2019r. Pana Tomasza Kraweć reprezentującego firmę Biuro Inwestycyjno-Projektowe tk.inpro Tomasz Kraweć z siedzibą 14-202 Iława ul. Smolki 17, pełnomocnika Energa-Operator SA Oddział w  Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, dnia 30.12.2019r. została wydana decyzja nr 30/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego na dz. geod. nr  1/18, 1/12, 1/13, 47/1, 47/2, 84/2, 32/1, 33  obręb Kamienna, dz. nr 88, 93, 94, 90, 96/3 obręb Gdakowo, dz. nr 22/2, 1/1, 97, 26/7, 26/13  obręb Antonin, dz. nr 99/2, 103/2, 104/1, 107/1, 109, 110/1, 113/1, 117, 125, 126/2, 129/9, 232, 158, 159, 160 obręb Gonty dla inwestycji pn.: „przebudowa odcinka elektroenergetycznej dwutorowej linii napowietrznej SN-15kV (ok. 5.253 m) na linię jednotorową niepełno izolowaną; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.11.2019

GPG.6733.30.2019

2019-12-19

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.  2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 10.12.2019r. (data wpływu do tut. Urzędu 11.12.2019r.) Pana Rafała Dylewskiego – Biuro Projektów VOLT s.c. ul. Płk. Dąbka 85/II/9,  pełnomocnika  ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia do zasilania działek 13/46 i 13/3 wraz z  dwoma złączami kablowo- pomiarowymi oraz przebudowie stanowiska słupowego nr 202/1 znajdującego się na działce 13/3;  inwestycja zlokalizowana na działkach geodezyjnych nr 13/46, 13/47, 13/2, 13/3 obręb Stańkowo.

Czytaj więcej o: GPG.6733.30.2019

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:27428