Obwieszczenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Budowa boksu garażowego na działce geodezyjnej nr 87/27 obręb 0003 gm. Prabuty

2019-05-13

Zgodnie z art. 49 § 1 i 49a, 10 § 1, 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096 t.j.), z wniosku z dnia 15.04.2019r. Miasta i Gminy Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty zawiadamia się strony postępowania o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o warunkach zabudowy dla terenu położonego na działce geodezyjnej nr 87/27 obręb 0003 gm. Prabuty dla inwestycji pn.: „budowa boksu garażowego, w postaci dobudowy do zespołu boksów garażowych w układzie szeregowym; rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - zagospodarowanie towarzyszące”.

Czytaj więcej o: Budowa boksu garażowego na działce geodezyjnej nr 87/27 obręb 0003 gm. Prabuty

Budowa boksu garażowego na działce geodezyjnej nr 87/21 obręb 0003 gm. Prabuty

2019-05-13

Zgodnie z art. 49 § 1 i 49a, 10 § 1, 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096 t.j.), z wniosku z dnia 15.04.2019r. Miasta i Gminy Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty zawiadamia się strony postępowania o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o warunkach zabudowy dla terenu położonego na działce geodezyjnej nr 87/21 obręb 0003 gm. Prabuty dla inwestycji pn.: „budowa boksu garażowego, w postaci dobudowy do zespołu boksów garażowych w układzie szeregowym; rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - zagospodarowanie towarzyszące”.

Czytaj więcej o: Budowa boksu garażowego na działce geodezyjnej nr 87/21 obręb 0003 gm. Prabuty

Budowa boksu garażowego na działce geodezyjnej nr 87/22 obręb 0003 gm. Prabuty

2019-05-13

Zgodnie z art. 49 § 1 i 49a, 10 § 1, 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096 t.j.), z wniosku z dnia 15.04.2019r. Miasta i Gminy Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty zawiadamia się strony postępowania o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o warunkach zabudowy dla terenu położonego na działce geodezyjnej nr 87/22 obręb 0003 gm. Prabuty dla inwestycji pn.: „budowa boksu garażowego, w postaci dobudowy do zespołu boksów garażowych w układzie szeregowym; rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - zagospodarowanie towarzyszące”.

Czytaj więcej o: Budowa boksu garażowego na działce geodezyjnej nr 87/22 obręb 0003 gm. Prabuty

Budowa boksu garażowego na działce geodezyjnej nr 499 obręb 0003 gm. Prabuty

2019-05-13

Zgodnie z art. 49 § 1 i 49a, 10 § 1, 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096 t.j.), z wniosku z dnia 15.04.2019r. Miasta i Gminy Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty zawiadamia się strony postępowania o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o warunkach zabudowy dla terenu położonego na działce geodezyjnej nr 499 obręb 0003 gm. Prabuty dla inwestycji pn.: „budowa boksu garażowego, w postaci dobudowy do zespołu boksów garażowych w układzie szeregowym; rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - zagospodarowanie towarzyszące”.

Czytaj więcej o: Budowa boksu garażowego na działce geodezyjnej nr 499 obręb 0003 gm. Prabuty

Przebudowa dworca kolejowego w Prabutach

2019-02-20

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek spółki Polskie Koleje Państwowe S.A. w Warszawie reprezentowanej przez Wiktorię Peć postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi poprzez skrzynki rozsączające, w ramach inwestycji pn. "Przebudowa dworca kolejowego w Prabutach", w obrębie działek nr 30/8 i 30/11 obr. 2 w miejscowości Prabuty.

Budowa budynku rekreacyjnego wolno stojącego w Rodowie Małym gm. Prabuty ozn. nr działki 62/7 - wydanie decyzji

2018-12-21

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945 t.j.) zawiadamia się strony postępowania że  dnia 20.12.2018r. została wydana decyzja nr 69/2018 (sygn. GPG.6730.38.2018)  o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „budowa budynku rekreacyjnego wolno stojącego; rodzaj zabudowy: indywidualna zabudowa rekreacyjna” dla terenu położonego w Rodowie Małym na działce geodezyjnej nr 62/7, obręb Rodowo Małe.

Czytaj więcej o: Budowa budynku rekreacyjnego wolno stojącego w Rodowie Małym gm. Prabuty ozn. nr działki 62/7 - wydanie decyzji

Budowa budynku rekreacyjnego wolno stojącego w Rodowie Małym gm. Prabuty ozn. nr działki 62/7

2018-12-04

Działając na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadamia się, że w  dniu 04.12.2018r. Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty postanowieniem GPG.6730.38.2018 podjął postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla terenu położonego w Rodowie Małym gm. Prabuty ozn. nr działki 62/7 obręb Rodowo Małym dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacyjnego wolno stojącego; rodzaj zabudowy: indywidualna zabudowa rekreacyjna.

Z treścią postanowienia  można zapoznać się w pokoju nr 11 – IIp. Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty.

Czytaj więcej o: Budowa budynku rekreacyjnego wolno stojącego w Rodowie Małym gm. Prabuty ozn. nr działki 62/7

Budynek rekreacyjny wolno stojący na działce 62/7 obr. Rodowo Małe

2018-09-03

Działając na podstawie art. 49 i 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 29.08.2018 r. zostało wydane postanowienie znak: GPG.6730.38.2018, zawieszające postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla terenu oznaczonego nr działki 62/7 obr. Rodowo Małe, gmina Prabuty dla inwestycji pn. „budynku rekreacyjnego wolno stojącego; rodzaj zabudowy: indywidualna zabudowa rekreacyjna”.

Czytaj więcej o: Budynek rekreacyjny wolno stojący na działce 62/7 obr. Rodowo Małe

Sprostowanie oczywistej omyłki w decyzji nr 7/2018 z dnia 25.01.2018 r

2018-06-06

Zgodnie z art. 49 § 1 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 t.j.) oraz na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017. poz. 1257 t.j.), z wniosku z dnia 30.11.2017r. zawiadamia się strony postępowania iż zostało wydane postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji nr 7/2018 z dnia 25.01.2018r. dla terenu położonego w Prabutach, na działce geodezyjnej nr 38/9 obręb 0001 dla inwestycji pn.: „budowa budynku mieszkalnego wolno stojącego; rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”.

Czytaj więcej o: Sprostowanie oczywistej omyłki w decyzji nr 7/2018 z dnia 25.01.2018 r

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oznaczonego na działkach 185/15, 185/23, 185/24 obr. 0003 Prabuty

2018-05-09

Działając na podstawie art. 49 i 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), zawiadamiam, że w dniu 08.05.2018 r. zostało wydane postanowienie znak: GPG.6730.13.2018, zawieszające postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na wniosek Miasta i Gminy Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty, dla terenu oznaczonego nr działek 185/15, 185/23, 185/24 obr. 0003 Prabuty dla inwestycji pn. „budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w  postaci dobudowy do istniejącego budynku wielorodzinnego na działce przyległej, wraz  z niezbędnym zagospodarowaniem towarzyszącym (w tym chodniki, dojścia, tarasy, trawniki itp.), w miejsce dawnej kotłowni – z możliwością jej wykorzystania dla potrzeb wnioskowanej inwestycji (w postaci nadbudowy, przebudowy bądź rozbudowy, stosownie do wyniku ekspertyzy technicznej); rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna”.

Czytaj więcej o: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oznaczonego na działkach 185/15, 185/23, 185/24 obr. 0003 Prabuty

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:11311