Obwieszczenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego w Prabutach na działce geodezyjnej nr 38/9, obręb 0001 Prabuty-M

2018-04-16

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017 poz. 1257) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz. 1073) zawiadamia się strony postępowania że  dnia 16.04.2018r. została wydana decyzja zamienna nr 7/2018-zm.2018 (sygn. GPG.6730.77.2017)  o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pn: „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego; rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna” dla terenu położonego w Prabutach na działce geodezyjnej nr 38/9,  obręb 0001 Prabuty-M.

Czytaj więcej o: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego w Prabutach na działce geodezyjnej nr 38/9, obręb 0001 Prabuty-M

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przepompownią ścieków oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami

2018-04-09

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz. 1073.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 t.j.) zawiadamia się, że na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o. ul. Kwidzyńska 15 82-550 Prabuty, którego pełnomocnikiem jest Pan Krzysztof Winnicki prowadzący działalność SAN-BUD PROJEKT Krzysztof Winnicki Bądki 55H 82-520 Gardeja,  została wydania decyzja nr 5/2018 dla terenu położonego  w obrębie geodezyjnym Stary Kamień, gmina Prabuty na działkach geodezyjnych nr  1/15, 1/16, 8/6, 8/55, 8/57 oraz  w obrębie geodezyjnym 0005 Prabuty-M na dz. nr 65/56 dla inwestycji pn.: „budowa sieci kanalizacji sanitarnej z  przyłączami wraz z przepompownią ścieków (1) oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami (2); rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do odprowadzania ścieków oraz urządzenia służące do zaopatrzenia ludności w wodę”.

Czytaj więcej o: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przepompownią ścieków oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami

Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przed budynkiem dworca PKP w ramach zadania „Przebudowa Dworca Kolejowego Prabuty”

2018-04-09

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz. 1073.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 t.j.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 29.01.2018r. Polskich Kolei Państwowych S.A. Al. Jerozolimskie 142 A 02-305 Warszawa, których pełnomocnikiem jest Pani Anna Trzebińska reprezentująca firmę Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji ,,ALLPLAN” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy 85-390 ul. Mahoniowa 14, została wydania decyzja nr 4/2018 dla terenu położonego w Prabutach przy ul. Daszyńskiego na działce nr 30/8 obręb nr 0002 Prabuty – M, dla inwestycji pn.: „przebudowa elementów zagospodarowania terenu przed budynkiem dworca PKP w ramach zadania „Przebudowa Dworca Kolejowego Prabuty”, w tym:

  1. budowa zadaszenia wiaty rowerowej,
  2. budowa tymczasowego kontenera  dworca kolejowego,
  3. budowa towarzyszących obiektów i urządzeń terenowych, w tym budowa parkingu (6 miejsc + 2 NPS, przebudowa nawierzchni dojść i dojazdów (łącznie z przystankiem autobusowym, postojem taksówek i ścieżkami dotykowymi), remont muru oraz utworzenie zieleni urządzonej;
  4. przebudowa istniejącej i budowa nowej infrastruktury technicznej, w tym: wodociągowej, kanalizacji technologicznej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji teletechnicznej, elektroenergetycznej oraz oświetlenia terenu; rodzaj zabudowy: zabudowa usługowa; cel publiczny: utrzymanie dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego”.  
Czytaj więcej o: Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przed budynkiem dworca PKP w ramach zadania „Przebudowa Dworca Kolejowego Prabuty”

Budowa budynku mieszkalnego wolno stojącego na działce geodezyjnej nr 38/9 obręb 0001 - projekt decyzji zamiennej

2018-03-22

Zgodnie z art. 49 § 1 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 t.j.) na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017. poz. 1257 t.j.), zawiadamia się strony postępowania o możliwości zapoznania się z projektem decyzji zamiennej do decyzji nr 7/2018 z dnia 25.01.2018 o warunkach zabudowy dla terenu położonego w Prabutach, na działce geodezyjnej nr 38/9 obręb 0001 dla inwestycji pn.: „budowa budynku mieszkalnego wolno stojącego; rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”.

Czytaj więcej o: Budowa budynku mieszkalnego wolno stojącego na działce geodezyjnej nr 38/9 obręb 0001 - projekt decyzji zamiennej

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Prabuty - Kwidzyn

2018-03-06

Wojewoda Pomorski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 2.03.2018 r. wydał decyzję nr 5zrid/2018/MKH o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn-Prabuty".

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego Prabutach na działce geodezyjnej nr 38/9, obręb 0001 Prabuty-M

2018-01-26

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017 poz. 1257) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz. 1073) zawiadamiam strony postępowania że  dnia 25.01.2018r. została wydana decyzja  nr 7/2018 (sygn. GPG.6730.77.2017)  o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pn:„budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego; rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna” dla terenu położonego w Prabutach na działce geodezyjnej nr 38/9,  obręb 0001 Prabuty-M.

Czytaj więcej o: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego Prabutach na działce geodezyjnej nr 38/9, obręb 0001 Prabuty-M

Budowa budynku mieszkalnego wolno stojącego w Prabutach na działce geodezyjnej nr 38/9 obręb 0001

2018-01-03

Zgodnie z art. 49 § 1 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 t.j.) na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017. poz. 1257 t.j.), z wniosku z dnia 30.11.2017r. zawiadamia się strony postępowania o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o warunkach zabudowy dla terenu położonego w Prabutach, na działce geodezyjnej nr 38/9 obręb 0001 dla inwestycji pn.: „budowa budynku mieszkalnego wolno stojącego; rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”.

Czytaj więcej o: Budowa budynku mieszkalnego wolno stojącego w Prabutach na działce geodezyjnej nr 38/9 obręb 0001

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 521

2017-12-05

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego dotyczące inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty".

Budowa garaży w postaci zespołu 15 boksów garażowych w układzie szeregowym

2017-11-15

Działając na podstawie art. 49 i 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), zawiadamiam, że w dniu 14.11.2017 r. zostało wydane postanowienie znak: GPG.6730.70.2017, zawieszające postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na wniosek Miasta i Gminy Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty, dla terenu położonego w Prabutach przy ul. Wojska Polskiego, na fragmencie działki geodezyjnej nr 40/2 obręb  0002 Prabuty dla inwestycji polegającej na budowie garaży, w postaci zespołu 15 boksów garażowych w układzie szeregowym; rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – zagospodarowanie towarzyszące.

Czytaj więcej o: Budowa garaży w postaci zespołu 15 boksów garażowych w układzie szeregowym

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Prabuty - Kwidzyn

2017-11-06

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:14969