Urząd Miasta i Gminy w Prabutach

Nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty na rozwój sportu w 2023 roku

14 października 2022

Na podstawie uchwały Nr VII/30/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta  i Gminy Prabuty (Dzu. Urzęd. Wojew. Pomor. z dnia 28 maja 2015 r. Poz. 1737) oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1599) Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty na rozwój sportu w 2023 roku.

I. 1. Określa się następujące cele publiczne w zakresie rozwoju sportu w Mieście  i Gminie Prabuty:

 1. poprawa zdrowia i kondycji fizycznej oraz psychicznej mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty poprzez upowszechnianie rekreacji i aktywnego stylu życia;
 2. umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców;
 3. poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;

2. Dla osiągnięcia celów, o których mowa w ust. 1 kluby sportowe działające na obszarze Miasta i Gminy Prabuty, otrzymują dotację celową dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w ramach kwoty corocznie przeznaczonej na rozwój sportu w uchwale budżetowej.

II. 1. Dotacje mogą być przeznaczone na dofinansowanie do 80% kosztów prowadzonej działalności sportowej przez kluby.

2. Z dotacji nie mogą być finansowane wydatki na:

 1. transfery zawodników z innych klubów;
 2. zapłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub zakupu papierów wartościowych oraz kosztów ich obsługi;
 3. zakupy nieruchomości;
 4. pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej;
 5. pokrycie wydatków poniesionych przed zawarciem umowy na udzielenie dotacji.

III. 1. Z klubem sportowym, któremu została przyznana dotacja na realizacje przedsięwzięcia zawarta zostanie umowa,  której warunki określone są w przepisach odrębnych, a jej wzór określa Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 115/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 12 października 2022 r.

2. Dotację na realizację przedsięwzięcia przekazuje się na rachunek bankowy klubu sportowego na warunkach określonych w umowie.

3. Dopuszcza się, za zgodą stron, możliwość zmiany w ciągu roku zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania w formie aneksu do umowy.

4. W umowie można zawrzeć postanowienia dopuszczające dokonanie przez klub przesunięć pomiędzy pozycjami kosztorysu projektu do 20% istniejącej pozycji kosztorysowej bez konieczności zmiany umowy.

5. Przesunięcia pomiędzy pozycjami kosztorysu przekraczające 20% kwoty danej pozycji kosztorysu wymagają zmiany umowy.

6. Podmiot otrzymujący dotację nie może wykorzystać środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia na cele inne niż określone w umowie.

IV. 1. Umowa, o której mowa w pkt. III ust.1 może być rozwiązana na mocy porozumienia stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie umowy.

2. W przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron w przypadku określonym w ust. 1 skutki finansowe oraz ewentualny zwrot środków finansowych strony określą w sporządzonym protokole.

3. Umowa może być rozwiązana przez Gminę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

 1. wykorzystywania udzielonej dotacji  niezgodnie z przeznaczeniem,
 2. nieterminowego lub nienależytego wykonywania umowy,
 3. nieprzedłożenia sprawozdania o którym mowa w pkt. V. ust,1,3.

4. Rozwiązując umowę, Gmina określi kwotę dotacji podlegającej zwrotowi w wyniku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust.3, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji z budżetu Miasta i Gminy, termin jej zwrotu oraz nazwę i numer rachunku bankowego, na który dokonać wpłaty.

V. 1. Przyznana dotacja podlega rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w sprawozdaniu, którego wzór określa  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 115/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 12 października 2022 r.

2. Burmistrz zlecając zadania, o których mowa w I. 1 dokonuje za pośrednictwem Zespołu ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  oraz Zespołu ds. Budżetu i Księgowości Budżetowej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności:

 1. stanu realizacji zadania,
 2. efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
 3. prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
 4. prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

3. Klub sportowy otrzymujący dotację celową zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania w terminach określonych w umowie nie później jednak niż 30 dni po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

4. Z chwilą zaakceptowania przez Burmistrza sprawozdania, uznaje się, że dotacja została ostatecznie rozliczona.

VI. 1. Kompletne wnioski należy składać w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach, w terminie do 31 października 2022 r.

2. Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem podejmie decyzję w sprawie przyznania klubowi sportowemu dotacji celowej i jej wysokości, w ramach środków zaplanowanych na ten cel w budżecie Miasta i Gminy Prabuty.

3. Decyzja Burmistrza jest ostateczna i nie służy od niej odwołanie.

4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej przez kluby sportowe. W takim przypadku warunkiem podpisania umowy jest zaktualizowanie przez klub sportowy harmonogramu zadania zawartego we wniosku o udzielenie dotacji.

5. O podziale środków zainteresowane kluby sportowe zostaną powiadomione pisemnie, po podjęciu przez Radę Miejską w Prabutach uchwały budżetowej na 2023 r.

6. Ogłoszenie o przyznanych dotacjach zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej www.prabuty.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach.

7. Termin realizacji zadania określi od daty podpisania umowy.

Dodatkowe  informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w pok. Nr 22 lub 30 Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach, tel. nr 552460732, e-mail: d.osowska@prabuty.pl. Wzór wniosku określa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 12 października 2022 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Marek Szulc

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2022-10-14
Data publikacji:2022-10-14
Osoba sporządzająca dokument:Dagmara Osowska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:850