Urząd Miasta i Gminy w Prabutach

GPG.6733. 16.2022

27 stycznia 2023

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2022 poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 8 listopada 2022 r., uzupełnionego w dniu 29.11.2022r., złożonego przez pełnomocnika – Pana Tomasza Gajewskiego, ul. 1 Maja 58/29, 82-300 Elbląg, reprezentującego Energa-Operator S.A., Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, dnia 26.01.2023r., została wydana decyzja nr 1/2023 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci napowietrznej-kablowej SN 15 kV, stacji transformatorowej oraz sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV na częściach działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 179, 178/1, 194, 181, 195, 198/1 202, 184, położonych w obrębie ewidencyjnym Jakubowo, gmina Prabuty.

Zgodnie z art. 127 § 2 oraz z art. 129 § 1 i § 2 KPA od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem  Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty w terminie 14 dni. Termin czternastu dni na odwołanie zaczyna swój bieg z upływem czternastego dnia terminu, liczonego od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 KPA).

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o p. i z. p.).

W załączeniu klauzula RODO.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY
MAREK SZULC

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2023-01-27
Data publikacji:2023-01-27
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Król
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:327