Urząd Miasta i Gminy w Prabutach

Zapraszamy do współtworzenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Prabuty z organizacjami pozarządowymi

6 września 2023

Zapraszamy do współtworzenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Prabuty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), które planują prowadzenie działalności na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty w 2024 roku.

Informujemy o rozpoczęciu prac nad ,,Rocznym programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w  Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania,  jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi, spółkami akcyjnymi i spółkami z  ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1599 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, działającymi na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty, w 2024 roku.”

Zapraszamy mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty, w tym organizacje pozarządowe, do aktywnego włączenia się w przygotowanie dokumentu, którego głównym celem jest określenie zasad współpracy Gminy z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego.

Prosimy o wnoszenie swoich propozycji i uwag w oparciu o zapisy Programu współpracy na 2023 rok. Propozycje można zgłaszać za pomocą formularza: „Propozycje do Rocznego programu współpracy na rok 2024”, stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia do dnia 6 października 2023 r.

 Wypełniony Formularz można dostarczyć:

  1. Do Biura Obsługi Ludności (parter) lub pok. Nr 22 (III p.) Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach, w godzinach urzędowania.
  2. Przesłać na adres  e-mail:  nauka@prabuty.pl

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2023-09-06
Data publikacji:2023-09-06
Osoba sporządzająca dokument:Palmira Trzcińska-Kowalska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:376