Urząd Miasta i Gminy w Prabutach

Podatki i opłaty lokalne

Wysokość stawek podatku od nieruchomości w 2024 roku

 1. Od gruntów:
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni: 1,34 zł
  2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni: 6,66 zł
  3. zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni: 0,71 zł
  4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie
   z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (poz. 1023, 1529 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 756), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni: 4,39 zł
  5. pozostałych od 1 m2 powierzchni: 0,54 zł
 2. Od budynków lub ich części:
  1. mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej: 1,15 zł
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej: 32,48 zł
  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej: 15,50 zł
  4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
   o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej: 6,76 zł
  5. gospodarczych służących do celów bytowych od 1 m2 powierzchni użytkowej: 7,20 zł
  6. garaży i pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
   od 1 m2 powierzchni użytkowej: 11,17 zł
 3. Od budowli:
  1. 2% ich wartości z wyjątkiem budowli wchodzących w skład infrastruktury sieci wodno-kanalizacyjnej wykorzystywanej do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków dla których stawka wynosi 0,5%.

Podstawa obliczania podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Prabuty w 2024 roku

Średnia cena skupu żyta, będącego podstawą naliczania podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Prabuty na 2023 rok wynosi 76,19 zł za 1 kwintal.


Wysokość stawek za wywóz odpadów komunalnych w 2024 roku

Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 29,00 zł za jednego mieszkańca miesięcznie. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku segregacji odpadów komunalnych, wysokości stawki wynosi 87,00 zł za jednego mieszkańca miesięcznie.

W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ryczałtową roczna opłata wynosi:

 • 224,00 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
 • 672,00 zł, za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Stawka opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od 01.01.2024 r. wynosi:

 1. dla pojemnika o poj. 110L – 8,60 zł / odbiór
 2. dla pojemnika o poj. 120L – 9,40 zł / odbiór
 3. dla pojemnika o poj. 240L – 18,80 zł / odbiór
 4. dla pojemnika o poj. 400L – 31,30 zł / odbiór
 5. dla pojemnika o poj. 1100L – 86,00 zł / odbiór
 6. dla worka o pojemności 120l  –  9,40 zł / odbiór

Stawka opłaty podwyższonej dla nieruchomości niezamieszkałych za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny od 02.2023 r. wynosi:

 1. dla pojemnika o poj. 110L – 25,80 zł / odbiór
 2. dla pojemnika o poj. 120L – 28,20 zł / odbiór
 3. dla pojemnika o poj. 240L – 56,40 zł / odbiór
 4. dla pojemnika o poj. 400L – 93,90 zł / odbiór
 5. dla pojemnika o poj. 1100L – 258,00 zł / odbiór
 6. dla worka o pojemności 120l – 28,20 zł / odbiór

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny z nieruchomości, na których świadczone są usługi hotelarskie wynosi: 8,00 zł za 1m3 zużytej wody na terenie nieruchomości.

Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny z nieruchomości, na których świadczone są usługi hotelarskie wynosi: 24,00 zł za 1m3 zużytej wody na terenie nieruchomości.


Opłata od posiadania psów

Podstawa: Uchwała Nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 grudnia 2018 roku o uchyleniu uchwały nr XIV/67/2007 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

Informujemy, że zgodnie z powyższą uchwałą od 2019 roku na terenie miasta i gminy Prabuty została zniesiona opłata od posiadania psów.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2019-01-25
Data publikacji:2019-01-25
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:23646

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2024-01-31 19:38:12Dariusz PietkiewiczAktualizacja informacji na 2024 rokPodatki i opłaty lokalne
2024-01-26 07:42:27Dariusz PietkiewiczAktualizacja na 2024 rokPodatki i opłaty lokalne
2023-01-10 13:06:25Dariusz PietkiewiczAktualizacja danych na 2023 rokPodatki i opłaty lokalne
2022-03-15 09:11:43Dariusz PietkiewiczAktualizacja informacji dot. wysokości stawek za wywóz odpadów komunalnychPodatki i opłaty lokalne
2022-03-04 08:09:09Dariusz PietkiewiczAktualizacja stawek za wywóz odpadów komunalnych w 2022 rokuPodatki i opłaty lokalne
2022-03-03 12:22:03Dariusz PietkiewiczAktualizacja stawek na 2022 rokPodatki i opłaty lokalne
2021-02-05 08:51:51Dariusz PietkiewiczAktualizacja stawek za 2021 rok - podatki od nieruchoościPodatki i opłaty lokalne
2021-02-05 08:37:36Dariusz PietkiewiczAktualizacja stawek za 2021 rok - odpady komunalnePodatki i opłaty lokalne
2020-01-31 09:35:41Dariusz PietkiewiczAktualizacja nr 1 stawek na rok 2020Podatki i opłaty lokalne