Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Przebudowa ulicy Podgórnej w Prabutach

20 lutego 2017
Czytaj więcej o: Przebudowa ulicy Podgórnej w Prabutach

GPG.6733.4.2.2017

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2016 poz. 778.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23) zawiadamia się, że na wniosek Energa Operator SA Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn z dnia 10.02.2017r., w imieniu której występuje Pan Maciej Glaza prowadzący Zakład Usług Technicznych Maciej Glaza ul. Kochanowskiego 22 82-550 Prabuty, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Gontach na działkach geodezyjnych nr 26/8 i 23/7 obręb Gonty gmina Prabuty dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV o długości około 580 m oraz demontażu istniejącej linii napowietrznej SN 15 KV o długości około 350 m.

17 lutego 2017
Czytaj więcej o: GPG.6733.4.2.2017

Nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych za sezon startowy zimowy

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych za sezon startowy zimowy. Termin składania wniosków upływa 30 marca 2017 roku.

16 lutego 2017
Czytaj więcej o: Nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych za sezon startowy zimowy

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku - II edycja

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) i uchwały Nr XXVII/161/2016  Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30  listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy  z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi, spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczona odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 176), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizacje celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, działającymi na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty, w 2017 roku” OGŁASZA otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.

16 lutego 2017
Czytaj więcej o: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku - II edycja

III przetarg nieruchomości byłej kawiarni "Pod Jeleniem" przy ul. Warszawskiej 6-8/3

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na nieruchomość lokalową stanowiącą własność Miasta i Gminy Prabuty zapisaną w KW GD1I/00026423/4 położoną w obrębie geodezyjnym 0001 Prabuty-M przy ul. Warszawskiej 6-8 wg poniższego wykazu:

Nr Lokalu

 Kondygnacja

Łączna pow. pomieszczeń w m2 (w tym piwnica)

Udział w częściach wspólnych nieruchomości

Cena wywoławcza w zł. brutto (w tym udział w gruncie netto)

Wysokość wadium w zł.

3

Parter

189,3 (10,5)

18930/43438

148000,oo (4392,oo)

14800,oo

15 lutego 2017
Czytaj więcej o: III przetarg nieruchomości byłej kawiarni "Pod Jeleniem" przy ul. Warszawskiej 6-8/3