Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Nabór wniosków o stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2020/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór wniosków o stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2020/2021.

6 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Nabór wniosków o stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2020/2021

Wszczęcie postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2MW"

Działając na podstawie art. 61 § 1, art. 49, art. 79 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania (t.j. Dz. U. 2020 poz. 283) zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Pana Roberta Olszewskiego postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2MW”, planowanego do realizacji na działce nr 284 - obr. geod. Kołodzieje.

6 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Wszczęcie postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2MW"

GPG.6733.16.2020

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2020 poz. 293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 poz. 256, ze zm.), zawiadamia się, że na wniosek z dnia 8 czerwca 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 16 czerwca 2020 r.), złożony przez pełnomocnika – Pana Tomasza Kasprowicz, Biuro Projektowe „ELTOM”, ul. Kwidzyńska 9, 14-200 Iława, reprezentującego ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, dnia 05.08.2020r. została wysdana decyzja nr 16/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie energetycznej sieci kablowej 0,4 kV, na działkach nr 162, 192, 229/2 w miejscowości Laskowice, obręb Laskowice, gm. Prabuty.

6 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: GPG.6733.16.2020

GPG.6733.14.2020

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2020 poz. 293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 poz. 256, ze zm.), zawiadamia się, że na wniosek z dnia 10 czerwca 2020 r., złożony przez pełnomocnika – Pana Wojciecha Panek, Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej „SANSYSTEMS”, Adamowo 86, 14-240 Susz, reprezentującego Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z  o. o., ul. Kwidzyńska 15, 82-550 Prabuty, dnia 05.08.2020r. została wysdana decyzja nr 15/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej,  na działkach nr 43/1, 51, 60/1, 64/14 w miejscowości Prabuty, obręb 0005 Prabuty, gm. Prabuty.

6 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: GPG.6733.14.2020

GPG.6733.13.2020

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2020 poz. 293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 poz. 256, ze zm.), zawiadamia się, że na wniosek z dnia 4 czerwca 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 9 czerwca 2020 r.), złożony przez pełnomocnika – Pana Tomasza Kasprowicz, Biuro Projektowe „ELTOM”, ul.  Kwidzyńska 9, 14-200 Iława, reprezentującego ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w  Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, dnia 05.08.2020r. została wysdana decyzja nr 14/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie energetycznej sieci kablowej 0,4 kV, na działkach nr 157, 153, 154 w miejscowości Prabuty, obręb 0005 Prabuty, gm. Prabuty.

6 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: GPG.6733.13.2020

Dowóz uczniów z niepełnosprawnościami z Miasta i Gminy Prabuty z miejsca ich zamieszkania do placówek oświatowych

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów z niepełnosprawnościami z Miasta i Gminy Prabuty z miejsca ich zamieszkania do placówek oświatowych

5 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Dowóz uczniów z niepełnosprawnościami z Miasta i Gminy Prabuty z miejsca ich zamieszkania do placówek oświatowych

Spotkanie ws. wyboru SOŁTYSA SOŁECTWA LASKOWICE na kadencję 2019-2023

Na podstawie art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713) oraz Zarządzenia Nr 52/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 27 lipca 2020 r. ws. zarządzenia wyborów organu wykonawczego gminnej jednostki  pomocniczej – sołtysa sołectwa Laskowice na kadencję 2019 - 2023, Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zawiadamia mieszkańców SOŁECTWA LASKOWICE, że dnia 19 sierpnia 2020 r. o godz. 18:00 w ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LASKOWICACH organizuje spotkanie ws. wyboru SOŁTYSA SOŁECTWA na kadencję 2019-2023.

31 lipca 2020
Czytaj więcej o: Spotkanie ws. wyboru SOŁTYSA SOŁECTWA LASKOWICE na kadencję 2019-2023

GPG.6733.24.2019

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z  dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz.  256) zawiadamia się, że dnia 29.07.2020r. Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty wydał postanowienie nr GPG.6733.24.2019 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji nr 25/2019 z dnia 05.11.2019r. o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w położonego  w Prabutach przy  ul. Rypińskiej,   na działkach geodezyjnych nr 1495/3, 1494/12, 1494/19, 1494/13, 1494/22, 1494/14, 1523/1, 1530, 1531/1, 1527/2 i 1529/1 obręb 4 Prabuty-M.

29 lipca 2020
Czytaj więcej o: GPG.6733.24.2019

GPG.6733.17.2020

Działając na podstawie art. 61§ 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 8.07.2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 10.07.2020 r.) oraz uzupełnienie z dnia 20.07.2020r. (data wpływu do tut. Urzędu: 21.07.2020 r.), złożony przez pełnomocnika – Pana Sławomira Bohdziewicz, Biuro Projektów VOLT s.c.  ul. Płk. Dąbka 85/II/9 82-300 Elbląg, reprezentującego ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV, na działkach nr 62/2, 62/1, 51, 60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 60/5, 43/1, 64/5 obręb 0005, gm. Prabuty.

29 lipca 2020
Czytaj więcej o: GPG.6733.17.2020

GPG.6733.18.2020

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz.  256, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 8.07.2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 10.07.2020 r.), uzupełniony dnia 13.07.2020r., złożony przez pełnomocnika – Pana Patryka Laskowskiego Biuro Projektów Elektroenergetycznych „ELGRU” Michał Gruźlewski ul. Platynowa 2 86-302 Grudziądz, reprezentującego ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV do zasilania budynków letniskowych na działkach nr 174/31, 233/1, 232 obręb Gonty, gm. Prabuty.

29 lipca 2020
Czytaj więcej o: GPG.6733.18.2020