Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Obrady XIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Obrady XIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu 29 stycznia 2020 roku o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach.

23 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Obrady XIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW planowanej do realizacji na działce nr 283/1- obr. geod. Kołodziej

Działając na podstawie art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z póź. zm.) z a w i a d a m i a m że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW”, planowanego do realizacji na działce nr 283/1- obr. geod. Kołodzieje strony postępowania mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

23 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW planowanej do realizacji na działce nr 283/1- obr. geod. Kołodziej

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Miasta i Gminy Prabuty wraz z udzieleniem dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019 poz. 688 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVI/99/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 20 listopada 2019  r. w sprawie:  uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w  Rzeczpospolitej Polskiej,  o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania,  jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi, spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1468 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na  realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy  i pracowników, działającymi na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty, w 2020 roku,

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację w 2020 roku zadań publicznych Miasta i Gminy Prabuty wraz z udzieleniem dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty.

22 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Miasta i Gminy Prabuty wraz z udzieleniem dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty

GPG.6733.31.2019

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 17.12.2019r. (data wpływu do tut. Urzędu 18.12.2019r.) ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, której pełnomocnikiem jest Pan Michał Gruźlewski – Biuro Projektów Elektroenergetycznych „ELGRU” ul. Platynowa 2 86-302 Gać, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego; inwestycja zlokalizowana na działkach geodezyjnych nr 166/1 i 157 obręb 0005 Prabuty-M.

22 stycznia 2020
Czytaj więcej o: GPG.6733.31.2019

Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci w 2020 roku ustalonych w celu dotowania przedszkoli niepublicznych, dla których Miasto i Gmina Prabuty jest organem rejestrującym

16 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci w 2020 roku ustalonych w celu dotowania przedszkoli niepublicznych, dla których Miasto i Gmina Prabuty jest organem rejestrującym

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gonty, gmina Prabuty

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gonty, gmina Prabuty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 stycznia 2020 r. do 12 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, w godzinach pracy urzędu.

15 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gonty, gmina Prabuty

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.

15 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2020 rok ( zgodnie z art.13 a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych)

14 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020

XVIII/126/2019

Uchwała Nr XVIII/126/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wydatków budżetu Miasta i Gminy Prabuty, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

13 stycznia 2020
Czytaj więcej o: XVIII/126/2019

XVIII/125/2019

Uchwała Nr XVIII/125/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno–wypoczynkowe.

13 stycznia 2020
Czytaj więcej o: XVIII/125/2019