Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

OBWIESZCZENIE o wniosku dotyczącym zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamia się, iż w dniu 16.09.2019 r. wpłynął wniosek:   Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Ogrodowa 16 82-550 Prabuty o zawieszenie postępowania w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia terenu dla potrzeb zespołu garażowego; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

17 września 2019
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE o wniosku dotyczącym zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Prabuty w sezonie zimowym 2019/2020

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Prabuty w sezonie zimowym 2019/2020

17 września 2019
Czytaj więcej o: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Prabuty w sezonie zimowym 2019/2020

GPG.6733.22.2019

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018 poz. 2096 ze zm.), zawiadamia się, że na wniosek z dnia 15.07.2019r. (data wpływu 23.07.2019r.) Pana Piotra Wojczala, pełnomocnika Miasta i Gminy Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-500 Prabuty, dnia 17.09.2019r. została wydana  decyzja o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 23/2019 dla terenu położonego   na działce geodezyjnej oznaczonej nr  53 obręb 0003  Prabuty dla inwestycji pn.: ,,Budowa urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi (oświetlenie terenu oraz niezbędna infrastruktura techniczna), w tym zespół boisk sportowych z bieżniami i torem dla rolkarzy, siłownia zewnętrzna, linarium i miasteczko rowerowe; rodzaj zabudowy: zagospodarowanie towarzyszące zabudowie mieszkaniowej; cel publiczny: tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe” .

17 września 2019
Czytaj więcej o: GPG.6733.22.2019

XIII sesja Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 12 września 2019 roku

17 września 2019
Czytaj więcej o: XIII sesja Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 12 września 2019 roku

65/2019

Zarządzenie Nr 65/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 17 września 2019 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Reja 1, 1A i 5 w Prabutach.

17 września 2019
Czytaj więcej o: 65/2019

64/2019

Zarządzenie Nr 64/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 17 września 2019 roku w sprawie: zamiany i nabycia nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym 0009 Jakubowo-W.

17 września 2019
Czytaj więcej o: 64/2019

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 13 września 2019 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 13 września 2019 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.

13 września 2019
Czytaj więcej o: INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 13 września 2019 r.

GPG.6733.24.2019

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 02.09.2019r. (data wpływu do tut. Urzędu 06.09.2019r.) Pani Małgorzaty Magoń, która reprezentuje firmę PROJEKTOR Usługi Inżynieryjne Małgorzata Bryćko-Krauza ul. Deyny 10 83-034 Trąbki Małe i jest pełnomocnikiem Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Prabutach przy ul. Rypińskiej na działce geodezyjnej nr 1495/3, 1494/12, 1494/19, 1494/13, 1494/22, 1494/14, 1523/1, 1531/1, 1530, 1527/2, 1529/1 w obrębie geodezyjnym nr 0004 Prabuty-M dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej nn-0,4kV (przebudowa istniejącej linii napowietrznej ze zmianą trasy) w m. Prabuty, ul. Rypińska.

13 września 2019
Czytaj więcej o: GPG.6733.24.2019

Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej w Trumiejkach, gmina Prabuty

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu na "Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej w Trumiejkach, gmina Prabuty"

13 września 2019
Czytaj więcej o: Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej w Trumiejkach, gmina Prabuty

Przebudowa ulicy Wiśniowej w Prabutach

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę ulicy Wiśniowej w Prabutach

13 września 2019
Czytaj więcej o: Przebudowa ulicy Wiśniowej w Prabutach