Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

11/2022

Zarządzenie Nr 11/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Prabuty na rok 2022 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, współpracy z organizacjami pozarządowymi i ochrony środowiska.

17 stycznia 2022
Czytaj więcej o: 11/2022

5/2022

Zarządzenie Nr 5/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Prabuty w 2022 roku.

17 stycznia 2022
Czytaj więcej o: 5/2022

12/2022

Zarządzenie Nr 12/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie: wykonania postanowień zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

13 stycznia 2022
Czytaj więcej o: 12/2022

Projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1494/16 położonej w miejscowości Prabuty, obręb ewidencyjny 0004 Prabuty, gmina Prabuty

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021 poz. 735 ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2021 poz. 741, ze zm.) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1494/16 położonej w miejscowości Prabuty, obręb ewidencyjny 0004 Prabuty, gmina Prabuty.

13 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1494/16 położonej w miejscowości Prabuty, obręb ewidencyjny 0004 Prabuty, gmina Prabuty

GPG.6220.12.2021

Obwieszczenie GPG.6220.12.2021 z dnia 13.01.2022r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV Raniewo) (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, planowanego do realizacji na działce nr 107/24 – obr. geod. Raniewo.

13 stycznia 2022
Czytaj więcej o: GPG.6220.12.2021

Projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1494/14 położonej w miejscowości Prabuty, obręb ewidencyjny 0004 Prabuty, gmina Prabuty

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021 poz. 735 ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2021 poz. 741, ze zm.) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1494/14 położonej w miejscowości Prabuty, obręb ewidencyjny 0004 Prabuty, gmina Prabuty.

12 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1494/14 położonej w miejscowości Prabuty, obręb ewidencyjny 0004 Prabuty, gmina Prabuty

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.01.2022 nr 2022/BZP 00012278/01/P.

11 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

4/2022

Zarządzenie Nr 4/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie wyznaczenia administratora systemu teleinformatycznego oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach.

11 stycznia 2022
Czytaj więcej o: 4/2022

XLVI/299/2021

Uchwała Nr XLVI/299/2021 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie wydatków budżetu Miasta i Gminy Prabuty, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

10 stycznia 2022
Czytaj więcej o: XLVI/299/2021

XLVI/298/2021

Uchwała Nr XLVI/298/2021 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

10 stycznia 2022
Czytaj więcej o: XLVI/298/2021