Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Obrady LV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Obrady LV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu 28 września 2022 roku o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzyńska 2.

22 września 2022
Czytaj więcej o: Obrady LV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

GPG.6733.13.2022

  Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2022 poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz.  735, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 6 września 2022 r., złożonego przez Miasto i Gminę Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci wodociągowej w granicach działek nr 49/1, 60, 85, 123 i 126 w obrębie ewidencyjnym 0001 Prabuty, gmina Prabuty.

22 września 2022
Czytaj więcej o: GPG.6733.13.2022

MPZP Sypanica i Orkusz

Karty informacyjne - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowościach Sypanica i Orkusz, gmina Prabuty.

21 września 2022
Czytaj więcej o: MPZP Sypanica i Orkusz

Zapraszamy do współtworzenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy do współtworzenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Prabuty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), które planują prowadzenie działalności na rzecz mieszkańców Miasta i  Gminy Prabuty w 2023 roku.  

20 września 2022
Czytaj więcej o: Zapraszamy do współtworzenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

GPG.6220.13.2022

Obwieszczenie o wydaniu decyzji GPG.6220.13.2022 z dnia 20.09.2022r. o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 623/6 w obrębie Obrzynowo, gmina Prabuty”.

20 września 2022
Czytaj więcej o: GPG.6220.13.2022

GPG.4120.17.2022 - obwieszczenie o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków

Działając na podstawie art.  22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022, poz. 840) oraz § 18b  Rozporządzenia Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem  (Dz. U. 2019r. poz. 1886), zawiadamiam o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków karty adresowej budynek mieszkalny na działce nr 182/1 obręb geodezyjny 0001 Prabuty, z gminnej ewidencji zabytków Miasta i Gminy Prabuty.

16 września 2022
Czytaj więcej o: GPG.4120.17.2022 - obwieszczenie o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków

111/2022

Zarządzenie Nr 111/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 16 września 2022 roku w sprawie: zbycia nieruchomości przy ulicy Polnej 6A w Prabutach.

16 września 2022
Czytaj więcej o: 111/2022

GPG.6220.14.2022

Obwieszczenie GPG.6220.14.2022 z dnia 15.09.2022r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 717 w obrębie Obrzynowo, gmina Prabuty”.

15 września 2022
Czytaj więcej o: GPG.6220.14.2022

Kuśmierska Monika

15 września 2022
Czytaj więcej o: Kuśmierska Monika

Przebudowa drogi stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Kołodzieje

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu na "Przebudowa drogi stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Kołodzieje"

14 września 2022
Czytaj więcej o: Przebudowa drogi stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Kołodzieje