Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

36/2021

Zarządzenie Nr 36/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2021 rok.

15 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: 36/2021

XXXIV/227/2021

Uchwała Nr XXXIV/227/2021 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

15 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: XXXIV/227/2021

XXXIV/226/2021

Uchwała Nr XXXIV/226/2021 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2021 rok.

15 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: XXXIV/226/2021

XXXIV/225/2021

Uchwała Nr XXXIV/225/2021 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku.

15 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: XXXIV/225/2021

XXXIV/224/2021

Uchwała Nr XXXIV/224/2021 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

15 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: XXXIV/224/2021

XXXIV/223/2021

Uchwała nr XXXIV/223/2021 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Prabutach na 2021 rok.

15 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: XXXIV/223/2021

XXXIV/222/2021

Uchwała Nr XXXIV/222/2021 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prabutach na 2021 rok.

15 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: XXXIV/222/2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adm. w/s wydania dec. o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia poleg. na: „Przetwarzaniu odpadów na terenie nieruchomości zlokalizowanej w Prabutach przy ulicy Woj. Polskiego 21A na dz. 34/9, 34/20, 34/22...

Działając na podstawie art. 61 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania (t.j. Dz.U. 2021 poz. 247) zawiadamiam o wszczęciu wniosek z dnia 10.03.2021r. (data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty w dniu 12.03.2021r.) CEMAR Raciborscy sp. j. ul. Piwna 1 13-200 Działdowo postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przetwarzaniu odpadów na terenie nieruchomości zlokalizowanej w Prabutach przy ulicy Wojska Polskiego 21A na działkach ewidencyjnych nr 34/9, 34/20, 34/22, 36/8 obręb Prabuty 0002, powiat kwidzyński”.

14 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adm. w/s wydania dec. o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia poleg. na: „Przetwarzaniu odpadów na terenie nieruchomości zlokalizowanej w Prabutach przy ulicy Woj. Polskiego 21A na dz. 34/9, 34/20, 34/22...

Przebudowa ulicy Cisowej w Prabutach

14 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Przebudowa ulicy Cisowej w Prabutach

35/2021

Zarządzenie Nr 35/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zasad publikacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

12 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: 35/2021