Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Budowa Dwóch Elektrowni Słonecznych o mocy do 2MW – 2 x 1MW każda na działce nr 63/1 w obrębie Antonin w gminie Prabuty - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 104, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania (t.j. Dz. U. 2020 poz. 283) zawiadamia się strony postępowania, że w dniu 14.07.2020r. Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach GPG.6220.3.2020, w której:

14 lipca 2020
Czytaj więcej o: Budowa Dwóch Elektrowni Słonecznych o mocy do 2MW – 2 x 1MW każda na działce nr 63/1 w obrębie Antonin w gminie Prabuty - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Obrady XXIV sesji Rady Miejskiej

Obrady XXIV sesji Rady Miejskiej odbędą się  w dniu 15 lipca 2020 roku (środa) o godz. 16:00 w sali Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu, ul. Łąkowa 22, Prabuty.

14 lipca 2020
Czytaj więcej o: Obrady XXIV sesji Rady Miejskiej

Postanowienie nr 141/2020 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 10 lipca 2020 roku

Postanowienie nr 141/2020 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w gminie Prabuty.

10 lipca 2020
Czytaj więcej o: Postanowienie nr 141/2020 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 10 lipca 2020 roku

Postanowienie nr 140/2020 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 10 lipca 2020 roku

Postanowienie nr 140/2020 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w gminie Prabuty.

10 lipca 2020
Czytaj więcej o: Postanowienie nr 140/2020 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 10 lipca 2020 roku

GPG.6733.16.2020

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz.  256, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 8 czerwca 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 16 czerwca 2020 r.), złożony przez pełnomocnika – Pana Tomasza Kasprowicz, Biuro Projektowe „ELTOM”, ul.  Kwidzyńska 9, 14-200 Iława, reprezentującego ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w  Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie energetycznej sieci kablowej 0,4 kV, na działkach nr 162, 192, 229/2 w miejscowości Laskowice, obręb Laskowice, gm. Prabuty.

10 lipca 2020
Czytaj więcej o: GPG.6733.16.2020

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego przy ulicy Polnej w Prabutach - Etap I

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego przy ulicy Polnej w Prabutach - Etap I

9 lipca 2020
Czytaj więcej o: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego przy ulicy Polnej w Prabutach - Etap I

Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy Prabuty

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy Prabuty".

8 lipca 2020
Czytaj więcej o: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy Prabuty

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 169/1 w miejscowości Gonty, obręb Gonty - wydanie decyzji

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 poz. 256, ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2020 poz. 293, ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że dnia 07.07.2020r. została wydana decyzja nr 46/2020 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 169/1 w miejscowości Gonty, obręb Gonty, gmina Prabuty (sygn. GPG.6730.26.2020).

7 lipca 2020
Czytaj więcej o: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 169/1 w miejscowości Gonty, obręb Gonty - wydanie decyzji

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania do rejestru zabytków

Realizując obowiązek wynikający z art. 9 ust 3b ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020, poz. 282), informuję o wszczęciu przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków postępowania w sprawie wpisania do rejestru zabytków archeologicznych województwa pomorskiego (Księga C – zabytki archeologiczne) grodziska z  epoki brązu i wczesnego żelaza w Stańkowie usytuowanego na terenie działki nr 128 obr. Stańkowo, gm. Prabuty – na wyspie na jeziorze Sowica.

7 lipca 2020
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania do rejestru zabytków

44/2020

Zarządzenie Nr 44/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa wicedyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach do dokonywania czynności prawnych, związanych z prowadzeniem szkoły podczas nieobecności Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach.

7 lipca 2020
Czytaj więcej o: 44/2020