Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

I przetarg na dzierżawę nieruchomości o pow. 0,55 ha w Gontach

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA I PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY na dzierżawę nieruchomości stanowiącą własność Miasta i Gminy w Prabutach położoną w obrębie geodezyjnym 0004 Gonty Prabuty-W oznaczoną nr działki 32 o powierzchni 0,55 ha zapisaną w księdze wieczystej nr KW GD1I/00015254/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie.

Wywoławcza stawka czynszu za dzierżawę wynosi 0,17 kwintala pszenicy (słownie: siedemnaście kilogramów pszenicy) rocznie. Czynsz dzierżawny płatny w 2-óch półrocznych ratach w wysokości wynikającej z przemnożenia połowy ilości pszenicy przez krajową średnią cenę skupu opublikowaną przez GUS za każde półrocze danego roku kalendarzowego, w terminie do dnia 30 września za I półrocze oraz do dnia 28 lutego za II półrocze.

8 grudnia 2017
Czytaj więcej o: I przetarg na dzierżawę nieruchomości o pow. 0,55 ha w Gontach

GPG.6733.18.2017

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz. 1073.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 t.j.) że na wniosek Energa Operator SA O/Olsztyn ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, w imieniu której występuje Pani Małgorzata Bryćko-Krauza PROJEKTOR Usługi Inżynieryjne ul. Obr. Pokoju 46 G/2 83-000 Pruszcz Gdański, z dnia 20.09.2017r., została wydania decyzja nr 20/17 dla terenu położonego w Prabutach na działce geodezyjnej nr 13/3, 31/21, 13/24 obręb Górowychy, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

8 grudnia 2017
Czytaj więcej o: GPG.6733.18.2017

110/2017

Zarządzenie Nr 110/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Kisielickiej w Prabutach.

7 grudnia 2017
Czytaj więcej o: 110/2017

„Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Prabuty oraz zapewnienie im opieki”

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza przetarg pn.: „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Prabuty oraz zapewnienie im opieki”

7 grudnia 2017
Czytaj więcej o: „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Prabuty oraz zapewnienie im opieki”

Rok 2018

6 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Rok 2018