Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Wykonanie bieżących remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Prabuty

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu na  Wykonanie bieżących remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Prabuty

20 lutego 2020
Czytaj więcej o: Wykonanie bieżących remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Prabuty

GPG.6733.30.2019

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 11.12.2019r. Pana Rafała Dylewskiego – Biuro Projektów VOLT s.c. ul. Płk. Dąbka 85/II/9,  pełnomocnika  ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, została wydana decyzja nr 2/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego na działkach geodezyjnych nr 13/46, 13/47, 13/2, 13/3 obręb Stańkowo dla inwestycji pn.: „budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV i złączy kablowo-pomiarowych oraz przebudowa stanowiska słupowego, dla potrzeb zasilania zabudowy mieszkaniowej; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

19 lutego 2020
Czytaj więcej o: GPG.6733.30.2019

Dostawa metalowych pojemników na odpady - popiół

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu na: "Dostawa metalowych pojemników na odpady - popiół".

19 lutego 2020
Czytaj więcej o: Dostawa metalowych pojemników na odpady - popiół

GPG.6733.4.2020

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.  2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 06.02.2020r. Energa Operator S.A. z siedzibą w  Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, której pełnomocnikiem jest Pan Sebastian Mystkowski – Biuro Projektowe „EnergyPRO”, ul. Kraszewskiego 15, 14-200 Iława, zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV, na działce nr 8/52 w miejscowości Stary Kamień, obręb Stary Kamień, gm. Prabuty w celu zasilenia zabudowy mieszkaniowej.

18 lutego 2020
Czytaj więcej o: GPG.6733.4.2020

Harmonogram wywozu odpadów na I półrocze 2020 roku

18 lutego 2020
Czytaj więcej o: Harmonogram wywozu odpadów na I półrocze 2020 roku

GPG.6733.3.2020

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.  2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 27.01.2020r. (data wpływu do tut. Urzędu 04.02.2020r.) Energa Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk, której pełnomocnikiem jest Pan Łukasz Samul – Energa Invest Sp. z o.o. Al. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego  w Starym Kamieniu, na działce geodezyjnej nr 8/58  położonych w  obrębie geodezyjnym Stary Kamień, gmina Prabuty dla inwestycji polegającej  na budowie projektowanej napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN 15kV o  długości L=172 m wraz z  wymianą istniejących stanowisk słupowych SN 15kV na projektowane.

18 lutego 2020
Czytaj więcej o: GPG.6733.3.2020

GPG.6733.5.2020

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 11.02.2020r. (data wpływu 12.02.2020r.) Miasta i Gminy Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Prabutach przy ul. Sikorskiego, na działkach geodezyjnych nr 288/1 i 339 położonych w obrębie geodezyjnym nr 0003 Prabuty-M dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej.

18 lutego 2020
Czytaj więcej o: GPG.6733.5.2020

OBWIESZCZENIE w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRABUTY z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie wykazu miejsc na terenie Miasta i Gminy Prabuty, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

13 lutego 2020
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych

Miasto i Gmina Prabuty na mocy art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1431 ze zm.) ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych, konkurs nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20.

12 lutego 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych

8/2020

Zarządzenie nr 8/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

12 lutego 2020
Czytaj więcej o: 8/2020