Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

29/2020

Zarządzenie Nr 29/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczącej operacji „Remont Bramy Kwidzyńskiej w Prabutach” współfinansowanej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

29 maja 2020
Czytaj więcej o: 29/2020

XXII sesja Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 maja 2020 roku

29 maja 2020
Czytaj więcej o: XXII sesja Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 maja 2020 roku

Przebudowa podwórka przy ulicy Sanatoryjnej w Prabutach w zakresie wymiany nawierzchni drogi, miejsc postojowych i chodnika

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu do 30 000 euro pn.: Przebudowa podwórka przy ulicy Sanatoryjnej w Prabutach w zakresie wymiany nawierzchni drogi,  miejsc postojowych i chodnika

27 maja 2020
Czytaj więcej o: Przebudowa podwórka przy ulicy Sanatoryjnej w Prabutach w zakresie wymiany nawierzchni drogi, miejsc postojowych i chodnika

Dostawa przenośnych komputerów poleasingowych w ramach programu Zdalna Szkoła+

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Dostawa przenośnych komputerów poleasingowych w ramach programu Zdalna Szkoła+".

27 maja 2020
Czytaj więcej o: Dostawa przenośnych komputerów poleasingowych w ramach programu Zdalna Szkoła+

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pólko, gm. Prabuty

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pólko, gm. Prabuty

26 maja 2020
Czytaj więcej o: Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pólko, gm. Prabuty

12/2020

Zarządzenie nr 12/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie: zmiany regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich położonych na terenie gminy Prabuty.

26 maja 2020
Czytaj więcej o: 12/2020

Obrady XXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Obrady XXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu 27 maja 2020 roku o godz. 15:30 w sali Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu, ul. Łąkowa 22.

22 maja 2020
Czytaj więcej o: Obrady XXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Mechaniczne koszenie poboczy dróg gminnych na terenie gminy Prabuty

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30 000 euro na: Mechaniczne koszenie poboczy dróg gminnych na terenie gminy Prabuty

20 maja 2020
Czytaj więcej o: Mechaniczne koszenie poboczy dróg gminnych na terenie gminy Prabuty

Rozbiórka i budowa mostu na rzece Liwie wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3206G Trzciano- Orkusz- Sypanica- Prabuty, obręb Julianowo (0010), gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie

Działając na podstawie art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 283)  zawiadamiam że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbiórka i budowa mostu na rzece Liwie wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3206G Trzciano- Orkusz- Sypanica- Prabuty, obręb Julianowo (0010), gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie”, planowanego do realizacji na działkach nr 14 i 30 - obr. geod. Julianowo, strony postępowania mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

20 maja 2020
Czytaj więcej o: Rozbiórka i budowa mostu na rzece Liwie wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3206G Trzciano- Orkusz- Sypanica- Prabuty, obręb Julianowo (0010), gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie

27/2020

Zarządzenie nr 27/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Postępowania Pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty w okresie zagrożenia epidemiologicznego w celu zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19.

19 maja 2020
Czytaj więcej o: 27/2020