Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

104/2017

Zarządzenie Nr 104/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z uzasadnieniem.

15 listopada 2017
Czytaj więcej o: 104/2017

103/2017

Zarządzenie Nr 103/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty na lata 2018-2027.

15 listopada 2017
Czytaj więcej o: 103/2017

Wzmocnienie nawierzchni gruntowej ul. Ojca Klimuszki w Prabutach

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do złożenia ofert na "Wzmocnienie nawierzchni gruntowej ul. Ojca Klimuszki w Prabutach"

15 listopada 2017
Czytaj więcej o: Wzmocnienie nawierzchni gruntowej ul. Ojca Klimuszki w Prabutach

Budowa garaży w postaci zespołu 15 boksów garażowych w układzie szeregowym

Działając na podstawie art. 49 i 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), zawiadamiam, że w dniu 14.11.2017 r. zostało wydane postanowienie znak: GPG.6730.70.2017, zawieszające postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na wniosek Miasta i Gminy Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty, dla terenu położonego w Prabutach przy ul. Wojska Polskiego, na fragmencie działki geodezyjnej nr 40/2 obręb  0002 Prabuty dla inwestycji polegającej na budowie garaży, w postaci zespołu 15 boksów garażowych w układzie szeregowym; rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – zagospodarowanie towarzyszące.

15 listopada 2017
Czytaj więcej o: Budowa garaży w postaci zespołu 15 boksów garażowych w układzie szeregowym

GPG.6733.21.2017

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz. 1073.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 t.j.) że na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o. ul. Kwidzyńska 15 82-550 Prabuty, w imieniu której występuje Pan Krzysztof Winnicki prowadzący działalność SAN-BUD PROJEKT Krzysztof Winnicki Bądki 55H 82-520 Gardeja, z dnia 24.09.2017r. (data wpływu do tut. Urzędu 03.10.2017r.) , została wydania decyzja nr 19/2017 dla terenu położonego w Prabutach na działce geodezyjnej nr 25, 28, 41/12, 88/19 obręb 0002 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: „budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do zaopatrzenia ludności w wodę”.

15 listopada 2017
Czytaj więcej o: GPG.6733.21.2017