Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

GPG.6733.12.2019

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, że dnia 19.11.2019r. Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty postanowieniem GPG.6733.12.2019 podjął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w położonego w Pólku, gmina Prabuty na działkach geodezyjnych nr 2, 142, 51, 30, 29, 28 w obrębie geodezyjnym Pólko, gmina Prabuty dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn-0,4kV i złącza kablowo-pomiarowego oraz przebudowie linii napowietrznej nn 0,4kV do zasilania budynków mieszkalnych.

19 listopada 2019
Czytaj więcej o: GPG.6733.12.2019

80/2019

Zarządzenie Nr 80/2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Prabutach z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z uzasadnieniem.

19 listopada 2019
Czytaj więcej o: 80/2019

79/2019

Zarządzenie Nr 79/2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Prabutach z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty na lata 2020-2029.

19 listopada 2019
Czytaj więcej o: 79/2019

GPG.6733.12.2019

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.  2096, ze zm.) zawiadamia się, że dnia 24.04.2019r. Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty postanowieniem GPG.6733.12.2019 zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w położonego  w Pólku, gmina Prabuty  na działkach geodezyjnych nr 2, 142, 51, 30, 29, 28 w obrębie geodezyjnym Pólko, gmina Prabuty  dla inwestycji polegającej  na budowie linii kablowej nn-0,4kV i złącza kablowo-pomiarowego oraz przebudowie linii napowietrznej nn 0,4kV do zasilania budynków mieszkalnych.

14 listopada 2019
Czytaj więcej o: GPG.6733.12.2019

Decyzja nr 72/2019 o ustaleniu warunków zabudowy dla terenu położonego w Prabutach położonego przy ul. Rypińskiej na dz. geod. nr 1494/13 obręb 0004

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945 ze zm.) zawiadamia się strony postępowania, że dnia 14.11.2019r. została wydana decyzja nr 72/2019 (sygn. GPG.6730.59.2019)  o ustaleniu warunków zabudowy dla terenu położonego w Prabutach położonego przy ul. Rypińskiej na dz. geod. nr 1494/13 obręb 0004 dla inwestycji pn.: „budowa budynku mieszkalnego wolno stojącego; rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”.

14 listopada 2019
Czytaj więcej o: Decyzja nr 72/2019 o ustaleniu warunków zabudowy dla terenu położonego w Prabutach położonego przy ul. Rypińskiej na dz. geod. nr 1494/13 obręb 0004

GPG.6733.27.2019

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.  2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 01.10.2019r. (data wpływu do tut. Urzędu 21.10.2019r.) Pana Kazimierza Robionek – Studio Projektów Sanitarnych Projwent Robionek ul. Chełmińskiego 103/2 86-300 Grudziądz, pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział zakład Gazowniczy w Gdańsku ul. Wałowa 41/43 80-858 Gdańsk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego  w Prabutach przy ul. Górnej, na działkach geodezyjnych nr 60/6, 60/12, 41/12, 87/1  obręb geodezyjny nr 0002  Prabuty-M, dla inwestycji polegającej  na budowie gazociągu niskiego ciśnienia z rur PE 110 mm zlokalizowanego w poboczu ulicy dla potrzeb budownictwa mieszkalnego.

13 listopada 2019
Czytaj więcej o: GPG.6733.27.2019

Decyzja zezwalająca na wycinkę 2 drzew na działce nr 13/25 – obr. geod. Górowychy

Działając na podstawie art. 49 oraz art. 83a ust. 1 i 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1614) zawiadamia się że na wniosek z dnia 05.09.2019r. w dniu 12.11.2019r. wydana została przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty decyzja GPG.6131.1.28.2019 zezwalająca na wycinkę 2 drzew gatunku sosna zwyczajna o obw. pni: 242 cm i 97 cm, rosnących na działce nr 13/25 – obr. geod. Górowychy.

12 listopada 2019
Czytaj więcej o: Decyzja zezwalająca na wycinkę 2 drzew na działce nr 13/25 – obr. geod. Górowychy

81/2019

Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2019 rok.

12 listopada 2019
Czytaj więcej o: 81/2019

Obrady XVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Obrady XVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu 20 listopada 2019 roku o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach.

12 listopada 2019
Czytaj więcej o: Obrady XVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

GPG.6733.21.2019

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, że dnia 08.11.2019r. Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty postanowieniem GPG.6733.21.2019 podjął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Prabutach na dz. geod. nr 178/3, 179 obręb 0003 dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „budowa oświetlenia terenu dla potrzeb zespołu garażowego; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

8 listopada 2019
Czytaj więcej o: GPG.6733.21.2019