Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

3/2018

Zarządzenie Nr 3/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

16 stycznia 2018
Czytaj więcej o: 3/2018

GPG.6733.1.2018

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz.1073.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257) zawiadamia się, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. M. Kasprzaka 25 01-224 Warszawa, którego pełnomocnikiem jest Pan Łukasz Dagil reprezentujący firmę DAGIL PROJEKTOWANIE z siedzibą w Gdańsku 80-122 ul. Kartuska 226/9, z dnia 03.01.2018r. (data wpływu do tut. Urzędu 12.01.2018r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Prabutach przy ul. Polnej na działkach nr 52 obręb nr 0003 Prabuty – M, dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia.

16 stycznia 2018
Czytaj więcej o: GPG.6733.1.2018

GPG.6733.22.2017

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z 2017r., poz. 1073 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 16.01.2018r. Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty postanowieniem GPG.6733.22.8.2017 podjął postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Obrzynowie gm. Prabuty ozn. nr działek 624, 625, 627, 628, 710/6, 805 obręb Obrzynowo dla inwestycji polegającej na budowie odcinka elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV (wymiana linii napowietrznej na kablową, demontaż linii napowietrznej), połączona z wymianą dwóch słupów; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej.

16 stycznia 2018
Czytaj więcej o: GPG.6733.22.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na "Utwardzenie terenu pod miejsca parkingowe przy budynkach mieszkalnych Nr 3 i Nr 7 ul. Sanatoryjnej w Prabutach

Burmistrz Miasta i Gminy w Prabutach zaprasza do złożenia ofert na Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na "Utwardzenie terenu pod miejsca parkingowe przy budynkach mieszkalnych Nr 3 i Nr 7 ul. Sanatoryjnej w Prabutach".

11 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na "Utwardzenie terenu pod miejsca parkingowe przy budynkach mieszkalnych Nr 3 i Nr 7 ul. Sanatoryjnej w Prabutach

1/2018

Zarządzenie nr 1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie dokonania zmiany treści Zarządzenia Nr 75/11 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 21 września 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Prabutach.

10 stycznia 2018
Czytaj więcej o: 1/2018