Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Budowa dwóch Elektrowni Słonecznych „Obrzynowo I i II wraz z infrastruktura towarzyszącą na działkach nr 153/1 oraz 153/2 o mocy do 2 MW (2 x 1 MW), (obręb Obrzynowo) w miejscowości Obrzynowo, gmina Prabuty

Działając na podstawie art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 283) zawiadamiam że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch Elektrowni Słonecznych „Obrzynowo I i II wraz z infrastruktura towarzyszącą na działkach nr 153/1 oraz 153/2 o mocy do 2 MW (2 x 1 MW), (obręb Obrzynowo) w miejscowości Obrzynowo, gmina Prabuty”, strony postępowania mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

6 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Budowa dwóch Elektrowni Słonecznych „Obrzynowo I i II wraz z infrastruktura towarzyszącą na działkach nr 153/1 oraz 153/2 o mocy do 2 MW (2 x 1 MW), (obręb Obrzynowo) w miejscowości Obrzynowo, gmina Prabuty

Uchylenie uchwały w sprawie Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego

W dniu 27 lutego 2019 roku uchwałą VI/41/2019 Rady Miejskiej w Prabutach uchylono uchwałę Nr XVII/122/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Prabuty konsultacji społecznych w sprawie Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego

6 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Uchylenie uchwały w sprawie Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego

Rok 2020

Rejestr umów zawartych w 2020 roku.

6 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Rok 2020

GPG.6733.4.2020

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2020 poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 poz. 256), zawiadamia się, że na wniosek z dnia 06.02.2020r. – Pana Sebastiana Mystkowskiego, Biuro Projektowe „EnergyPRO”, ul. Kraszewskiego 15, 14-200 Iława, reprezentującego ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, dnia 31.03.2020r. została wydana decyzja nr 7/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV, na działce nr 8/52 w miejscowości Stary Kamień, obręb Stary Kamień, gm. Prabuty.

31 marca 2020
Czytaj więcej o: GPG.6733.4.2020

GPG.6733.3.2020

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2020 poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 poz. 256), zawiadamia się, że na wniosek z dnia 27.01.2020r. (data wpływu 04.02.2020r.) – Pana Łukasza Samul, ENERGA INVEST Sp. z o. o., Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, reprezentującego ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, dnia 31.03.2020r. została wydana decyzja nr 6/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV wraz z wymianą istniejących stanowisk słupowych SN 15 kV, na działce nr 8/58 w miejscowości Stary Kamień, obręb Stary Kamień, gm. Prabuty.

31 marca 2020
Czytaj więcej o: GPG.6733.3.2020

Rozbiórka i budowa mostu na rzece Liwie wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3206G Trzciano- Orkusz-Sypanica-Prabuty, obręb Julianowo (0010), gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie

Działając na podstawie art. 61 § 1, art. 49, art. 79 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania (t.j. Dz.U. 2020 poz. 283) zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Zarząd Powiatu w Kwidzynie, ul. Kościuszki 29b 82-500 Kwidzyn, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Michała Hirsz, ul. Szafirowa 8 80-209 Chwaszczyno postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbiórka i budowa mostu na rzece Liwie wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3206G Trzciano- Orkusz- Sypanica- Prabuty, obręb Julianowo (0010), gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie”, planowanego do realizacji na działkach nr 14 i 30 - obr. geod. Julianowo.

31 marca 2020
Czytaj więcej o: Rozbiórka i budowa mostu na rzece Liwie wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3206G Trzciano- Orkusz-Sypanica-Prabuty, obręb Julianowo (0010), gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie

16/2020

Zarządzenie Nr 16/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2020 rok.

30 marca 2020
Czytaj więcej o: 16/2020

XXI/140/2020

Uchwała Nr XXI/140/2020 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gonty, gmina Prabuty.

27 marca 2020
Czytaj więcej o: XXI/140/2020

XXI/139/2020

Uchwała Nr XXI/139/2020 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2020 rok.

27 marca 2020
Czytaj więcej o: XXI/139/2020

XXI/138/2020

Uchwała nr XXI/138/2020 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego członkom ochotniczej straży pożarnej uczestniczącym w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

27 marca 2020
Czytaj więcej o: XXI/138/2020