Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

GPG.6733.20.2020

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz.  256, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 28.08.2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 03.09.2020 r.) uzupełniony dnia 17.09.2020r., złożony przez pełnomocnika – Pana Kazimierza Robionek, „Projwent Robionek” Studio Projektów Sanitarnych, ul. Chełmińska 103/2, 86-300 Grudziądz, reprezentującego Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, na działce nr 220/2, obręb geodezyjny 0003 Prabuty, gm. Prabuty oraz na działkach nr 4/4, 4/7, 4/9, obręb geodezyjny 0005 Prabuty, gm. Prabuty.

24 września 2020
Czytaj więcej o: GPG.6733.20.2020

„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2MW”, planowanego do realizacji na działce nr 284 - obr. geod. Kołodzieje

Działając na podstawie art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 283) zawiadamiam że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2MW”, planowanego do realizacji na działce nr 284 - obr. geod. Kołodzieje przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach strony postępowania mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

23 września 2020
Czytaj więcej o: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2MW”, planowanego do realizacji na działce nr 284 - obr. geod. Kołodzieje

Nabór kandydatów na stanowisko pracy do spraw gospodarki odpadami komunalnymi

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach na  stanowisko pracy do spraw gospodarki odpadami komunalnymi w Zespole do spraw Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Gruntami, Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

23 września 2020
Czytaj więcej o: Nabór kandydatów na stanowisko pracy do spraw gospodarki odpadami komunalnymi

GPG.6733.22.2020

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2020 poz. 293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256, ze zm.) zawiadamia się, że dnia 22.09.2020r. została wydana decyzja dot. umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno-tłocznej z przepompownią ścieków, na działce nr 1, 4/17, 5/4, 6/1, 6/4, 5/4, 7/1, 7/2, 9, 69/4, 6/3, 4/4, 4/7, 4/9, obręb 0005 Prabuty-M, dz. nr 220/2 obręb 0003 Prabuty-M, gmina Prabuty.

23 września 2020
Czytaj więcej o: GPG.6733.22.2020

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Prabuty

Karty informacyjne - projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Prabuty.

23 września 2020
Czytaj więcej o: Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Prabuty

Przebudowa nawierzchni drogi w m. Rodowo, gm. Prabuty

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowę nawierzchni drogi w m. Rodowo, gm. Prabuty".

22 września 2020
Czytaj więcej o: Przebudowa nawierzchni drogi w m. Rodowo, gm. Prabuty

Rozbudowa placu zabaw przy boisku sportowym w Sanatorium w miejscowości Prabuty, gmina Prabuty

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Rozbudowa placu zabaw przy boisku sportowym w Sanatorium w miejscowości Prabuty, gmina Prabuty

22 września 2020
Czytaj więcej o: Rozbudowa placu zabaw przy boisku sportowym w Sanatorium w miejscowości Prabuty, gmina Prabuty

Rozbiórka i budowa mostu na rzece Liwie wraz z dojazdami na terenie działki nr 14 w Julianowie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Rozbiórka i budowa mostu na rzece Liwie wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej 3106G Trzciano-Orkusz-Sypanica-Prabuty", na terenie działki ewidencyjnej nr 14 obręb Julianowo w gminie Prabuty, na terenie zamkniętym.

18 września 2020
Czytaj więcej o: Rozbiórka i budowa mostu na rzece Liwie wraz z dojazdami na terenie działki nr 14 w Julianowie

XXV sesja Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 sierpnia 2020 roku

18 września 2020
Czytaj więcej o: XXV sesja Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 sierpnia 2020 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.

16 września 2020
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy