Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

85/2019

Zarządzenie Nr 85/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2019 rok.

6 grudnia 2019
Czytaj więcej o: 85/2019

GPG.6733.12.2019

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z  dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.  2096, ze zm.) zawiadamia się, że dnia 05.12.2019r. Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty wydał decyzję nr GPG.6733.12.2019 o umorzeniu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w położonego  w Pólku, gmina Prabuty  na działkach geodezyjnych nr 2, 142, 51, 30, 29, 28 w obrębie geodezyjnym Pólko, gmina Prabuty  dla inwestycji polegającej  na budowie linii kablowej nn-0,4kV i złącza kablowo-pomiarowego oraz przebudowie linii napowietrznej nn 0,4kV do zasilania budynków mieszkalnych.

6 grudnia 2019
Czytaj więcej o: GPG.6733.12.2019

Obwieszczenie o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków

Działając na podstawie art.  22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2018, poz. 2067, ze zm.) oraz § 18b  Rozporządzenia Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem  (Dz. U. 2019r. poz. 1886), zawiadamiam o zamiarze włączenia karty adresowej dla stanowiska archeologicznego wsi Obrzynowo do gminnej ewidencji zabytków.

3 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków

XVI/113/2019

Uchwała Nr XVI/113/2019 Rady Miejskiej w  Prabutach z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2019 rok.

28 listopada 2019
Czytaj więcej o: XVI/113/2019

XVI/112/2019

Uchwała Nr XVI/112/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

28 listopada 2019
Czytaj więcej o: XVI/112/2019

XVI/111/2019

Uchwała Nr XVI/111/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

28 listopada 2019
Czytaj więcej o: XVI/111/2019

XVI/110/2019

Uchwała Nr XVI/110/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

28 listopada 2019
Czytaj więcej o: XVI/110/2019

XVI/109/2019

Uchwała Nr XVI/109/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 20 listopada 2019 roku o zmianie uchwały Rady Miejskiej w Prabutach nr XIV/94/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

28 listopada 2019
Czytaj więcej o: XVI/109/2019

XVI/108/2019

Uchwała Nr XVI/108/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z wyłączeniem nieruchomości rekreacyjno - wypoczynkowych.

28 listopada 2019
Czytaj więcej o: XVI/108/2019

XVI/107/2019

Uchwała Nr XVI/107/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

28 listopada 2019
Czytaj więcej o: XVI/107/2019