Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

GPG.6733.11.2018

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz. 1073.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 t.j.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 27.03.2018r.,  Energa Operator SA O/Olsztyn ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, w imieniu której występuje Pani Małgorzata Magoń PROJEKTOR Usługi Inżynieryjne Małgorzata Bryćko-Krauza ul. Obr. Pokoju 46 G/2 83-000 Pruszcz Gdański, została wydania decyzja nr 13/18 na dz. geod. 154/2, 155, 156 i 192/1 obręb Szramowo, dz. geodez. nr 175/4, 175/5 175/3 i 57/1 obręb Brokowo Rakowieckie, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „przebudowa odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej nn-0,4kV o długości ok. 1.151 m; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

20 czerwca 2018
Czytaj więcej o: GPG.6733.11.2018

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) i uchwały Nr XL/229/2017  Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29  listopada 2017 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi, spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczona odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn.zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizacje celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, działającymi na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty, w 2018 roku” OGŁASZA otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

20 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

50/2018

Zarządzenie Nr 50/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

15 czerwca 2018
Czytaj więcej o: 50/2018

GPG.6733.2.2018

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz.1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamia się, że dnia 15.06.2018r. zostało wydane postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji nr 4/2018 z dnia 04.04.2018r.  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Prabutach, na dz. geod. nr 30/8 obręb 0002 Prabuty dla inwestycji  pn.: „przebudowa elementów zagospodarowania terenu przed budynkiem dworca PKP  w ramach zadania „Przebudowa Dworca Kolejowego Prabuty”, w tym: 1)budowa zadaszenia wiaty rowerowej, 2) budowa tymczasowego kontenera  dworca kolejowego, 3) budowa towarzyszących obiektów i urządzeń terenowych, w tym budowa parkingu (6 miejsc postojowych, w tym 2 NPS), przebudowa nawierzchni dojść i  dojazdów (łącznie  z przystankiem autobusowym, postojem taksówek i ścieżkami dotykowymi), remont muru oraz utworzenie zieleni urządzonej; 4) przebudowa istniejącej i budowa nowej infrastruktury technicznej, w tym: wodociągowej, kanalizacji technologicznej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji teletechnicznej, elektroenergetycznej oraz oświetlenia terenu; rodzaj zabudowy: zabudowa usługowa; cel publiczny: utrzymanie dróg, obiektów  i urządzeń transportu publicznego”.

15 czerwca 2018
Czytaj więcej o: GPG.6733.2.2018

Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Prabuty

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert na usługę społeczną pn.: Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Prabuty.

13 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Prabuty