Obwieszczenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

GPG.6220.5.2021

2021-04-22

Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek z dnia 25.03.2021 r. (data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty w dniu 30.03.2021r.) Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego, ul. Kościuszki 29b, 82-500 Kwidzyn postępowania administracyjnego GPG.6220.5.2021 w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3206 G Trzciano – Orkusz – Sypanica – Prabuty na odc. 3+629 - 11+529”.

Czytaj więcej o: GPG.6220.5.2021

GPG.6220.6.2021

2021-04-21

Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania GPG.6220.6.2021 w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wody podziemnej z projektowanego otworu zastępczego nr 6 na terenie ujęcia wód podziemnych w Prabutach”, planowanego do realizacji na działce nr 20/2 – obr. geod. 0003 Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6220.6.2021

GPG.6220.7.2020

2021-04-21

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środ. uwarunkowaniach GPG.6220.7.2020 z dnia 20.04.2021r. dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Górowychy, gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie”, planowanego do realizacji na działce nr 3/3 – obr. geod. Górowychy.

Czytaj więcej o: GPG.6220.7.2020

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adm. w/s wydania dec. o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia poleg. na: „Przetwarzaniu odpadów na terenie nieruchomości zlokalizowanej w Prabutach przy ulicy Woj. Polskiego 21A na dz. 34/9, 34/20, 34/22...

2021-04-14

Działając na podstawie art. 61 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania (t.j. Dz.U. 2021 poz. 247) zawiadamiam o wszczęciu wniosek z dnia 10.03.2021r. (data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty w dniu 12.03.2021r.) CEMAR Raciborscy sp. j. ul. Piwna 1 13-200 Działdowo postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przetwarzaniu odpadów na terenie nieruchomości zlokalizowanej w Prabutach przy ulicy Wojska Polskiego 21A na działkach ewidencyjnych nr 34/9, 34/20, 34/22, 36/8 obręb Prabuty 0002, powiat kwidzyński”.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adm. w/s wydania dec. o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia poleg. na: „Przetwarzaniu odpadów na terenie nieruchomości zlokalizowanej w Prabutach przy ulicy Woj. Polskiego 21A na dz. 34/9, 34/20, 34/22...

Obwieszczenie dot. wszczęcia post. GPG.6220.3.2021 w/s wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przetwarzanie odpadów, na terenie nier. w Prabutach przy ul. Pustej 3E, na dz. 258/15 obr. 03 Prabuty i 1/2 obr. 04 Prabuty...

2021-04-09

Działając na podstawie art. 61 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania (t.j. Dz.U. 2021 poz. 247) zawiadamiam o wszczęciu na wniosek z dnia 04.03.2021r. (data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty w dniu 17.03.2021r.) Zakładu Usług Drogowych i Transportowych Witold Braszkowski, ul. Cisowa 19 82-550 Prabuty postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przetwarzaniu odpadów, na terenie nieruchomości zlokalizowanej w Prabutach przy ulicy Pustej 3E, na działkach ewidencyjnych nr 258/15 obręb 0003 Prabuty i 1/2 (fragment) obręb 0004 Prabuty, powiat kwidzyński”.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie dot. wszczęcia post. GPG.6220.3.2021 w/s wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przetwarzanie odpadów, na terenie nier. w Prabutach przy ul. Pustej 3E, na dz. 258/15 obr. 03 Prabuty i 1/2 obr. 04 Prabuty...

Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GPG.6220.8.2020 z dnia 09.04.2021r. dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce...

2021-04-09

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania (t.j. Dz. U. 2020 poz. 283) Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zawiadamia strony postępowania, że w dniu 09.04.2021r. Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach GPG.6220.8.2020, w której:

Czytaj więcej o: Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GPG.6220.8.2020 z dnia 09.04.2021r. dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce...

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia GPG.6220.2.2021 z dnia 07.04.2021r. o zawieszeniu postępowania w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej II o mocy do 1 MW i wysokości do ...

2021-04-07

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 256) w związku zart. 74 ust. 3, art. 86d ust. 1 pkt. 1 i art. 86d ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 poz. 247) zawiadamiam strony postępowania w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej II o mocy do 1 MW i wysokości do 3m, na części działki nr 169/1, obręb Gonty”, że Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty działając na wniosek z dnia 02.03.2021r. podmiotu planującego realizację w/w przedsięwzięcia - CTPV sp. z o.o. ul. Górna 5 10-040 Olsztyn o zawieszenie wszczętego na wniosek z dnia 22.01.2021r. postępowania w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia w dniu 07.04.2021r. wydał postanowienie GPG.6220.2.2021 o zawieszeniu postępowania w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej II o mocy do 1 MW i wysokości do 3m, na części działki nr 169/1, obręb Gonty”.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia GPG.6220.2.2021 z dnia 07.04.2021r. o zawieszeniu postępowania w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej II o mocy do 1 MW i wysokości do ...

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o obowiązku oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i ...

2021-04-07

Działając na podstawie art. 49, w związku art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 256) oraz art. 74 ust. 3, w związku z art. 63 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania (t. j. Dz. U. 2021 poz. 247) zawiadamia  się strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 109/40 obręb Raniewo, Gmina Prabuty”, że w dniu 07.04.2021r. Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty wydał postanowienie GPG.6220.1.2021, w którym stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 109/40 obręb Raniewo, Gmina Prabuty” i jednocześnie określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodny z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 poz. 247), ze szczególnym uwzględnieniem:

Czytaj więcej o: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o obowiązku oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i ...

Zmiana nazwy przedsięwzięcia na "Budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Górowychy, gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie"

2021-03-26

Działając na podstawie art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania (t.j. Dz. U. 2021 poz. 247) zawiadamiam że w toku prowadzonego na wniosek Pana Krzysztofa Wesołowskiego postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej o mocy do 1MW na działce nr 3/3 w obrębie Górowychy w gminie Prabuty” w związku ze zmianą zakresu przedsięwzięcia i dokonywanymi uzupełnieniami informacji o przedsięwzięciu, zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia Wnioskodawca nadał przedsięwzięciu nową nazwę. Postępowanie prowadzone jest dla przedsięwzięcia, które aktualnie nosi nazwę: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Górowychy, gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie”, planowana do realizacji na działce nr 3/3 – obr. geod. Górowychy.

Czytaj więcej o: Zmiana nazwy przedsięwzięcia na "Budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Górowychy, gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie"

Postępowanie administracyjne - "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 78/9 w miejscowości Rodowo, gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie"

2021-03-10

Działając na podstawie art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania (t.j. Dz. U. 2021 poz. 247) zawiadamiam że w związku z prowadzonym na wniosek Pana Marka Kędziory postępowaniem administracyjnym w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 78/9 w miejscowości Rodowo, gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie” przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach strony postępowania mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Czytaj więcej o: Postępowanie administracyjne - "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 78/9 w miejscowości Rodowo, gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie"

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-02-25
Data publikacji:2016-02-25
Osoba sporządzająca dokument:Karol Mościcki
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:14430