Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

GPG.6733.6.2020

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293, t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz.  256, t.j.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 17.02.2020r. (data wpływu do tut. Urzędu 24.02.2020r. Energa Operator S.A. z siedzibą w  Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, której pełnomocnikiem jest Pan Łukasz Król reprezentujący firmę Zakład Elektryczno Budowlany „ENERGOBUD” Wiesław Bogdanowicz z siedzibą ul. Reymonta 5 82-220 Stare Pole, została wydana decyzja nr 8/2020 z dnia 10.04.2020r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wpięciu w istniejącą linię kablową 0,4 kV oraz budowie linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, na działkach nr 19, 33, 37/2 w miejscowości Kałdowo, obręb Kałdowo, gm. Prabuty.

10 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: GPG.6733.6.2020

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 9 kwietnia 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

9 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 9 kwietnia 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania

17/2020

Zarządzenie Nr 17/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 08 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2020 rok.

9 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: 17/2020

19/2020

Zarządzenie Nr 19/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok instytucji kultury Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu w Prabutach.

9 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: 19/2020

Przebudowa ulicy Sikorskiego w Prabutach

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa ulicy Sikorskiego w Prabutach"

8 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Przebudowa ulicy Sikorskiego w Prabutach

Budowa dwóch Elektrowni Słonecznych „Obrzynowo I i II wraz z infrastruktura towarzyszącą na działkach nr 153/1 oraz 153/2 o mocy do 2 MW (2 x 1 MW), (obręb Obrzynowo) w miejscowości Obrzynowo, gmina Prabuty

Działając na podstawie art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 283) zawiadamiam że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch Elektrowni Słonecznych „Obrzynowo I i II wraz z infrastruktura towarzyszącą na działkach nr 153/1 oraz 153/2 o mocy do 2 MW (2 x 1 MW), (obręb Obrzynowo) w miejscowości Obrzynowo, gmina Prabuty”, strony postępowania mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

6 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Budowa dwóch Elektrowni Słonecznych „Obrzynowo I i II wraz z infrastruktura towarzyszącą na działkach nr 153/1 oraz 153/2 o mocy do 2 MW (2 x 1 MW), (obręb Obrzynowo) w miejscowości Obrzynowo, gmina Prabuty

Uchylenie uchwały w sprawie Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego

W dniu 27 lutego 2019 roku uchwałą VI/41/2019 Rady Miejskiej w Prabutach uchylono uchwałę Nr XVII/122/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Prabuty konsultacji społecznych w sprawie Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego

6 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Uchylenie uchwały w sprawie Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego

Rok 2020

Rejestr umów zawartych w 2020 roku.

6 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Rok 2020

GPG.6733.4.2020

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2020 poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 poz. 256), zawiadamia się, że na wniosek z dnia 06.02.2020r. – Pana Sebastiana Mystkowskiego, Biuro Projektowe „EnergyPRO”, ul. Kraszewskiego 15, 14-200 Iława, reprezentującego ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, dnia 31.03.2020r. została wydana decyzja nr 7/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV, na działce nr 8/52 w miejscowości Stary Kamień, obręb Stary Kamień, gm. Prabuty.

31 marca 2020
Czytaj więcej o: GPG.6733.4.2020

GPG.6733.3.2020

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2020 poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 poz. 256), zawiadamia się, że na wniosek z dnia 27.01.2020r. (data wpływu 04.02.2020r.) – Pana Łukasza Samul, ENERGA INVEST Sp. z o. o., Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, reprezentującego ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, dnia 31.03.2020r. została wydana decyzja nr 6/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV wraz z wymianą istniejących stanowisk słupowych SN 15 kV, na działce nr 8/58 w miejscowości Stary Kamień, obręb Stary Kamień, gm. Prabuty.

31 marca 2020
Czytaj więcej o: GPG.6733.3.2020