Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

GPG.6730.70.2017 - budowa garaży, w postaci zespołu 15 boksów garażowych w układzie szeregowym

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945 ze zm.) zawiadamia się strony postępowania, że  dnia 12.07.2019r. została wydana decyzja nr 51/2019 (sygn. GPG.6730.70.2017)  o ustaleniu warunków zabudowy dla terenu położonego w Prabutach położonego przy ul. Wojska Polskiego na dz. geod. nr 40/2 obręb 0002 dla inwestycji pn.: „budowa garaży, w postaci zespołu 15 boksów garażowych w układzie szeregowym; rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - zagospodarowanie towarzyszące”.

12 lipca 2019
Czytaj więcej o: GPG.6730.70.2017 - budowa garaży, w postaci zespołu 15 boksów garażowych w układzie szeregowym

GPG.6733.17.2019

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 02.07.2019r. (data wpływu do tut. Urzędu 03.07.2019r.) Pana Macieja Glaza reprezentującego firmę PUPH „EL-BUD” Michał Szymański ul. 11-ego Listopada 28/4 82-500 Kwidzyn, działającego na rzecz ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Pólku, gmina Prabuty na działkach geodezyjnych nr 2, 142 w obrębie geodezyjnym Pólko, gmina Prabuty dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn-0,4kV i złącza kablowo-pomiarowego do zasilania przepompowni.

9 lipca 2019
Czytaj więcej o: GPG.6733.17.2019

X/79/2019

Uchwała Nr X/79/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2019 rok.

5 lipca 2019
Czytaj więcej o: X/79/2019

X/78/2019

Uchwała Nr X/78/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

5 lipca 2019
Czytaj więcej o: X/78/2019

V przetarg ograniczony gruntu przy ul. Wołyńskiej 6 i Akacjowej 7

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA V PRZETARG USTNY OGRANICZONY do nieruchomości przyległych przy ul. Wołyńskiej 6 i Akacjowej 7 na nieruchomość niezabudowaną zapisaną w księdze wieczystej nr KW GD1I/00025034/3 stanowiącą własność Miasta i Gminy Prabuty położoną w obrębie geodezyjnym 0003 Prabuty -M oznaczoną numerem działki 347/2 o pow. 43m2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 1200,oo zł. (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych oo/100) - do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).

3 lipca 2019
Czytaj więcej o: V przetarg ograniczony gruntu przy ul. Wołyńskiej 6 i Akacjowej 7

I przetarg gruntów budowlanych przy ulicach Akacjowej i Kasztanowej

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na nieruchomości gruntowe stanowiące własność Miasta i Gminy Prabuty położone w Prabutach wg poniższego wykazu:

Lp

Nr działki

Położenie: ulica, obręb geodezyjny

Pow. w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza w złotych*

Wysokość wadium w złotych

1

378/15

378/18

0003-M

Kasztanowa

512

GD1I/00017614/4

GD1I/00022235/1

24500,oo

2450,oo

2

378/3

378/14

378/20

0003-M

Akacjowa

637

27000,oo

2700,oo

* do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% stosownie do ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług - t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2174).

3 lipca 2019
Czytaj więcej o: I przetarg gruntów budowlanych przy ulicach Akacjowej i Kasztanowej

Harmonogram wywozu odpadów na II półrocze 2019 roku

2 lipca 2019
Czytaj więcej o: Harmonogram wywozu odpadów na II półrocze 2019 roku

Przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego od ul. Zielnej w Prabutach

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. "Przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego od ul. Zielnej w Prabutach"

1 lipca 2019
Czytaj więcej o: Przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego od ul. Zielnej w Prabutach

52/2019

Zarządzenie nr 52/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia - na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach - Pani Sylwii Suwińskiej, pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach - upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenie wychowawcze, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

1 lipca 2019
Czytaj więcej o: 52/2019

51/2019

Zarządzenie nr 51/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia - na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach - Pani Wioletcie Krajnik, pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach - upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenie wychowawcze, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

1 lipca 2019
Czytaj więcej o: 51/2019