Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

GPG.6733.15.2022

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. 2022 poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek dnia 19 października 2022 r., Pana Wojciecha Panek, Adamowo 86, 14-240 Adamowo, - pełnomocnika spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa PEWIK Sp. z o.o. w Prabutach ul. Kwidzyńska 15, 82-550 Prabuty, została wydana decyzja nr 14/2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w granicach działek nr 79/2, 78/1, 80/2, 83/3, położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 Prabuty, gmina Prabuty.

8 grudnia 2022
Czytaj więcej o: GPG.6733.15.2022

LVIII/377/2022

Uchwała Nr LVIII/377/2022 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Prabuty na lata 2022-2031.

7 grudnia 2022
Czytaj więcej o: LVIII/377/2022

LVIII/376/2022

Uchwała Nr LVIII/376/2022 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2022 rok.

7 grudnia 2022
Czytaj więcej o: LVIII/376/2022

LVIII/375/2022

Uchwała Nr LVIII/375/2022 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Prabuty.

7 grudnia 2022
Czytaj więcej o: LVIII/375/2022

LVIII/374/2022

Uchwała Nr LVIII/374/2022 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącego podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Prabuty na 2023 rok.

7 grudnia 2022
Czytaj więcej o: LVIII/374/2022

LVIII/373/2022

Uchwała Nr LVIII/373/2022 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr LVII/367/2022 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 9 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

7 grudnia 2022
Czytaj więcej o: LVIII/373/2022

LVIII/372/2022

Uchwała Nr LVIII/372/2022 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi, spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami.

7 grudnia 2022
Czytaj więcej o: LVIII/372/2022

LVIII/371/2022

Uchwała Nr LVIII/371/2022 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przewozu uczniów z niepełnosprawnościami z Miasta i Gminy Prabuty do szkół i placówek edukacyjnych w roku szkolnym 2022/2023.

7 grudnia 2022
Czytaj więcej o: LVIII/371/2022

Administrowanie cmentarzami komunalnymi w Prabutach

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Administrowanie cmentarzami komunalnymi w Prabutach”.
Rodzaj zamówienia: usługa

6 grudnia 2022
Czytaj więcej o: Administrowanie cmentarzami komunalnymi w Prabutach

136/2022

Zarządzenie Nr 136/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach do przeprowadzania wywiadów środowiskowych.

25 listopada 2022
Czytaj więcej o: 136/2022