Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Obwieszczenie o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków

Działając na podstawie art.  22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022, poz. 840) oraz § 18b  Rozporządzenia Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem  (Dz. U. 2019r. poz. 1886), zawiadamiam  o  zamiarze wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków Miasta i Gminy Prabuty kart  adresowych:

  1. Budynek mieszkalny przy ul. Górnej 3-5,
  2. Sanatorium- pawilon nr 7,
  3. Sanatorium- pawilon nr 8,
  4. Sanatorium- pawilon nr 9,
  5. Sanatorium- pawilon nr 10,
  6. Sanatorium- pawilon nr 11.
1 lipca 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków

GPG.6733.12.2022

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2022 poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz.  735, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 29 czerwca 2022 r., złożonego przez Miasto i Gminę Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wydzieleniu gruntów pod drogę publiczną, na działkach nr 1/148, 1/149 położonych w obrębie ewidencyjnym Stary Kamień, gmina Prabuty.

29 czerwca 2022
Czytaj więcej o: GPG.6733.12.2022

83/2022

Zarządzenie Nr 83/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie: szczegółowych zasad i trybu przyznania nagrody rocznej dyrektorowi samorządowej instytucji kultury Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu, dla której organizatorem jest Miasto i Gmina Prabuty.

28 czerwca 2022
Czytaj więcej o: 83/2022

80/2022

Zarządzenie Nr 80/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie przekwalifikowania lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokal mieszkalny.

28 czerwca 2022
Czytaj więcej o: 80/2022

82/2022

Zarządzenie Nr 82/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie: składu osobowego Komisji Konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydata  na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kresowian w Rodowie.

27 czerwca 2022
Czytaj więcej o: 82/2022

GPG.6730.57.2021

Działając na podstawie  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021 poz. 735 ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2022 poz. 503 t.j.) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o warunkach  zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 45/3, 46/1, 50/1 położonych w miejscowości Prabuty, obręb ewidencyjny 0003 Prabuty, gmina Prabuty.

24 czerwca 2022
Czytaj więcej o: GPG.6730.57.2021

II przetarg działki budowlanej w Kołodziejach

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na nieruchomość stanowiącą własność Miasta i Gminy Prabuty położoną w obrębie geodezyjnym 0013 Kołodzieje oznaczoną nr działki 246/1 o powierzchni 1656m2 wraz z udziałem ½ części dojazdu nr działki 246/2 o pow. 90m2 zapisane w księdze wieczystej KW nr GD1I/00048726/8 wraz z GD1I/00051571/0. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 39000zł. (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych oo/100) – kwota netto.

24 czerwca 2022
Czytaj więcej o: II przetarg działki budowlanej w Kołodziejach

II przetarg działki budowlanej przy ul. Wałowej

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na nieruchomość stanowiącą własność Miasta i Gminy Prabuty położoną w obrębie geodezyjnym 0001 Prabuty-M przy ul. Wałowej wg poniższego wykazu:

Nr działek

Pow. łączna działek w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza w PLN

Wysokość wadium w PLN

Wysokość postąpienia w PLN

209/10

425

GD1I/00023673/0

29.500

2950

295

- do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% stosownie do ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2022r. poz. 931).

24 czerwca 2022
Czytaj więcej o: II przetarg działki budowlanej przy ul. Wałowej

GPG.6220.10.2022

Obwieszczenie GPG.6220.10.2022 z dnia 23.06.2022r. dotyczące możliwości wypowiedzenia się przez strony postępowania co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 161 w obrębie Grodziec, gmina Prabuty”.

23 czerwca 2022
Czytaj więcej o: GPG.6220.10.2022

GPG.6730.22.2022

Działając na podstawie  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021 poz. 735 ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2022 poz. 503 t.j.) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o warunkach  zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku mieszkalnego na działce nr 13/10, położonej w obrębie ewidencyjnym Górowychy, gmina Prabuty.

23 czerwca 2022
Czytaj więcej o: GPG.6730.22.2022