Ogłoszenia i obwieszczenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016

2017-05-08

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016, działającymi na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty został przyjęty uchwałą Nr XIV/89/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ,,Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi, spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r., poz. 176 późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, działającymi na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty, w roku 2016. Treść rocznego programu stanowi załącznik Nr 1 do przywołanej powyżej uchwały. W programie ustalone zostały priorytetowe zadania własne Miasta i Gminy Prabuty, które mogły być wspierane lub zlecane w 2016 r. stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do kościołów i związków wyznaniowych, jeżeli ich cele statutowe obejmowały prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Czytaj więcej o: Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016

Lista kandydatów, którzy otrzymali stypendium sportowe za sezon startowy zimowy

2017-04-11

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zgodnie z § 6 ust.1 Uchwały Nr XXI/143/2016 Rady Miejskiej  w Prabutach z dnia  25 maja 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób osiągających wysokie wyniki sportowe podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów, którzy otrzymali stypendium sportowe za sezon startowy zimowy.

Czytaj więcej o: Lista kandydatów, którzy otrzymali stypendium sportowe za sezon startowy zimowy

Gminna Spółka Wodna w Prabutach zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie prac, polegających na konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

2017-03-07

Gminna Spółka Wodna w Prabutach zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie prac, polegających na konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, objętych działalnością Gminnej Spółki Wodnej w Prabutach.

Czytaj więcej o: Gminna Spółka Wodna w Prabutach zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie prac, polegających na konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

Nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych za sezon startowy zimowy

2017-02-16

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych za sezon startowy zimowy. Termin składania wniosków upływa 30 marca 2017 roku.

Czytaj więcej o: Nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych za sezon startowy zimowy

Ogłoszenie o przyznanych dotacjach na 2017 rok dla klubów sportowych prowadzących swoją działalność na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty

2017-01-31

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-27
Data publikacji:2016-01-27
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:6138