Ogłoszenia i obwieszczenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Spotkanie ws. wyboru SOŁTYSA SOŁECTWA LASKOWICE na kadencję 2019-2023

2020-07-31

Na podstawie art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713) oraz Zarządzenia Nr 52/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 27 lipca 2020 r. ws. zarządzenia wyborów organu wykonawczego gminnej jednostki  pomocniczej – sołtysa sołectwa Laskowice na kadencję 2019 - 2023, Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zawiadamia mieszkańców SOŁECTWA LASKOWICE, że dnia 19 sierpnia 2020 r. o godz. 18:00 w ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LASKOWICACH organizuje spotkanie ws. wyboru SOŁTYSA SOŁECTWA na kadencję 2019-2023.

Czytaj więcej o: Spotkanie ws. wyboru SOŁTYSA SOŁECTWA LASKOWICE na kadencję 2019-2023

Ogłoszenie o o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Prabuty

2020-06-17

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRABUTY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Prabuty.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Prabuty

Obwieszczenie o włączeniu karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków

2019-12-19

Działając na podstawie art.  22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2018, poz. 2067, ze zm.) oraz § 18b  Rozporządzenia Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem  (Dz. U. 2019r. poz. 1886), zawiadamiam o włączeniu karty adresowej dla stanowiska archeologicznego wsi Obrzynowo do gminnej ewidencji zabytków Miasta i Gminy Prabuty.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie o włączeniu karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków

Obwieszczenie o II licytacji mieszkania przy ul. Wojska Polskiego w Prabutach

2019-12-11

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie Maciej Czop na podstawie przepisu art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14.01.2020 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kwidzynie, odbędzie się II licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny, położony pod adresem 82-550 Prabuty, ul. Wojska Polskiego 18A/22.

Obwieszczenie o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków

2019-12-03

Działając na podstawie art.  22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2018, poz. 2067, ze zm.) oraz § 18b  Rozporządzenia Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem  (Dz. U. 2019r. poz. 1886), zawiadamiam o zamiarze włączenia karty adresowej dla stanowiska archeologicznego wsi Obrzynowo do gminnej ewidencji zabytków.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków

Konsultacje projektu Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego dotyczącej określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych

2019-11-21

Uprzejmie informujmy, iż Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę nr 1123/94/19 z dnia 12 listopada 2019 r. w spawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego dotyczącej określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2020 w województwie pomorskim.

Czytaj więcej o: Konsultacje projektu Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego dotyczącej określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych

Nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty na rozwój sportu w 2020 roku

2019-10-03

Na podstawie uchwały Nr VII/30/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta  i Gminy Prabuty (Dzu. Urzęd. Wojew. Pomor. z dnia 28 maja 2015 r. Poz. 1737) oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty na rozwój sportu w 2020 roku.

Czytaj więcej o: Nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty na rozwój sportu w 2020 roku

Zaproszenie do współtworzenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

2019-08-02

Zapraszamy do współtworzenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Prabuty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które planują prowadzenie działalności na rzecz mieszkańców Miasta i  Gminy Prabuty w 2020 roku.  

Czytaj więcej o: Zaproszenie do współtworzenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku i do Sądu Rejonowego w Kwidzynie

2019-06-26

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty informuje, że z dniem 31 grudnia 2019 roku upływa czteroletnia kadencja ławników wybranych do Sądu Okręgowego w Gdańsku i do Sądu Rejonowego w Kwidzynie.

Czytaj więcej o: Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku i do Sądu Rejonowego w Kwidzynie

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018

2019-05-31

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018, działającymi na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty został przyjęty uchwałą Nr XL/229/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi, spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1463 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, działającymi na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty, w 2018 roku. Treść rocznego programu stanowi załącznik do przywołanej powyżej uchwały.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-27
Data publikacji:2016-01-27
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:26360