Ogłoszenia i obwieszczenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty na rozwój sportu w 2022 roku

2021-09-15

Na podstawie uchwały Nr VII/30/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta  i Gminy Prabuty (Dzu. Urzęd. Wojew. Pomor. z dnia 28 maja 2015 r. Poz. 1737) oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty na rozwój sportu w 2022 roku.

Zapraszamy do współtworzenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Prabuty z organizacjami pozarządowymi

2021-08-16

Zapraszamy do współtworzenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Prabuty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które planują prowadzenie działalności na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty w 2022 roku.

Czytaj więcej o: Zapraszamy do współtworzenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Prabuty z organizacjami pozarządowymi

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Prabuty

2021-07-06

W dniu 2 czerwca br. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku zatwierdził taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Prabuty na okres 3 lat.

Czytaj więcej o: Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Prabuty

Wybory Sołtysa Sołectwa Stańkowo na kadencję 2019-2023

2021-07-01

Na podstawie art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713) oraz Zarządzenia Nr 56/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 30 czerwca 2021 r., ws. zarządzenia wyborów organu wykonawczego gminnej jednostki  pomocniczej – sołtysa sołectwa Stańkowo na kadencję 2019 - 2023, Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zawiadamia mieszkańców SOŁECTWA STAŃKOWO, że dnia 14 lipca 2021 r. o godz. 16:00 w PRABUCKIM CENTRUM KULTURY I SPORTU organizuje spotkanie ws. wyboru SOŁTYSA SOŁECTWA na kadencję 2019-2023.

Czytaj więcej o: Wybory Sołtysa Sołectwa Stańkowo na kadencję 2019-2023

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok

2021-05-31

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020, działającymi na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty został przyjęty uchwałą Nr XVI/99/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi, spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1468 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, działającymi na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty, w 2020 roku”.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prabutach o debacie nad „Raportem o stanie Miasta i Gminy Prabuty za rok 2020”

2021-05-28

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty przedstawił Radzie Miejskiej w Prabutach „Raport o stanie Miasta i Gminy Prabuty za rok 2020”, który obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty w 2020 roku.

Wobec powyższego uprzejmie informuję, że w dniu 30 czerwca 2021 roku, o godz. 15:30 podczas XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Prabutach odbędzie się debata nad „Raportem o stanie Miasta i Gminy Prabuty za rok 2020”, w której mogą zabierać głos mieszkańcy.

Czytaj więcej o: Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prabutach o debacie nad „Raportem o stanie Miasta i Gminy Prabuty za rok 2020”

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Prabuty na lata 2020-2035”

2021-01-19

Działając na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od: 19.01.2021r. do dnia 08.02.2021r.„Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Prabuty na lata 2020-2035”

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Prabuty na lata 2020-2035”

Spotkanie ws. wyboru SOŁTYSA SOŁECTWA LASKOWICE na kadencję 2019-2023

2020-07-31

Na podstawie art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713) oraz Zarządzenia Nr 52/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 27 lipca 2020 r. ws. zarządzenia wyborów organu wykonawczego gminnej jednostki  pomocniczej – sołtysa sołectwa Laskowice na kadencję 2019 - 2023, Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zawiadamia mieszkańców SOŁECTWA LASKOWICE, że dnia 19 sierpnia 2020 r. o godz. 18:00 w ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LASKOWICACH organizuje spotkanie ws. wyboru SOŁTYSA SOŁECTWA na kadencję 2019-2023.

Czytaj więcej o: Spotkanie ws. wyboru SOŁTYSA SOŁECTWA LASKOWICE na kadencję 2019-2023

Ogłoszenie o o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Prabuty

2020-06-17

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRABUTY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Prabuty.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Prabuty

Obwieszczenie o włączeniu karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków

2019-12-19

Działając na podstawie art.  22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2018, poz. 2067, ze zm.) oraz § 18b  Rozporządzenia Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem  (Dz. U. 2019r. poz. 1886), zawiadamiam o włączeniu karty adresowej dla stanowiska archeologicznego wsi Obrzynowo do gminnej ewidencji zabytków Miasta i Gminy Prabuty.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie o włączeniu karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-27
Data publikacji:2016-01-27
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:28752