2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

119/2018

2018-12-06

Zarządzenie Nr 119/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

112/2018

2018-11-14

Zarządzenie Nr 112/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie: zmian w  załączniku do zarządzenia nr 39/06 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 9 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach.

111/2018

2018-11-20

Zarządzenie Nr 111/2018 Burmistrza Miasta i Gminy w Prabutach z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2019 wraz z uzasadnieniem.

110/2018

2018-11-20

Zarządzenie Nr 110/2018 Burmistrza Miasta i Gminy w Prabutach z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty na lata 2019-2027.

108/2018

2018-11-09

Zarządzenie Nr 108/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 02 listopada 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej:

  • sprzętu służącego do monitoringu wizyjnego Miasta i Gminy Prabuty,
  • mienia Miasta i Gminy Prabuty (place zabaw, przystanki, wiaty autobusowe, majątek Ochotniczych Straży Pożarnych, wyposażenia świetlic),
  • sprzętu znajdującego się w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty na podstawie umów użyczenia,
  • druków ścisłego zarachowania znajdujących się w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty,
  • paliwa w samochodach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Prabuty,
  • paliwa w samochodzie służbowym Urzędu Miasta i Gminy Prabuty Fiat Doblo GKW 2S90
  • paliwa w samochodzie służbowym Urzędu Miasta i Gminy Prabuty ISUZU D-MAX NO 2542N
  • sprzętu znajdującego się w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty  na podstawie umowy użyczenia z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku

oraz powołania zespołów spisowych oraz określenie osób odpowiedzialnych materialnie za powierzone mienie.

107/2018

2018-11-07

Zarządzenie Nr 107/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

106/2018

2018-10-24

Zarządzenie Nr 106/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 24 października 2018 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Legionów w Prabutach.

105/2018

2018-10-24

Zarządzenie Nr 105/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 24 października 2018 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Wołyńskiej 1 w Prabutach.

104/2018

2018-10-24

Zarządzenie Nr 104/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 24 października 2018 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Chodkiewicza 43A w Prabutach.

103/2018

2018-10-24

Zarządzenie Nr 103/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 24 października 2018 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Trumiejkach w gminie Prabuty.

102/2018

2018-10-31

Zarządzenie Nr 102/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 24 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

101/2018

2018-10-24

Zarządzenie Nr 101/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 24 października 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia „Regulaminu zasad korzystania z samochodów służbowych w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty”.

100/2018

2018-11-14

Zarządzenie Nr 100/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 19 października 2018 roku w sprawie przekwalifikowania lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokal mieszkalny.

99/2018

2018-10-22

Zarządzenie Nr 99/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 15 października 2018 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Jakubowie w gminie Prabuty.

98/2018

2018-11-14

Zarządzenie Nr 98/2018 Szefa Obrony Cywilnej Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 15 października 2018 roku w sprawie : przeprowadzenia treningu systemu monitoringu zagrożeń, wykrywania i alarmowania w dniu 18.10.2018 roku.

97/2018

2018-10-16

Zarządzenie Nr 97/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 15 października 2018 roku w sprawie sprzedaży kotła centralnego ogrzewania, stanowiącego własność Miasta i Gminy Prabuty.

96/2018

2018-11-05

Zarządzenie nr 96/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 15 października 2018 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Prabuty na lata 2018-2020.

95/2018

2018-10-15

Zarządzenie Nr 95/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 12 października 2018 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach  do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez strony na potrzeby prowadzonych postępowań.

94/A/2018

2018-10-16

Zarządzenie Nr 94/A/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 11 października 2018 roku w sprawie dokonania zmiany treści Zarządzenia Nr 75/11 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 21 września 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Prabutach.

94/2018

2018-10-17

Zarządzenie Nr 94/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 05 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

93/2018

2018-10-15

Zarządzenie Nr 93/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 2 października 2018 roku w sprawie: składu Komisji stypendialnej opiniującej wnioski o stypendia dla absolwentów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych za wysokie osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2017/2018.

92/2018

2018-10-15

Zarządzenie Nr 92/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 26 września 2018 roku w sprawie: określenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uprawnionym uczniom szkół, mających siedzibę w Mieście i Gminie Prabuty, na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - ,,Wyprawka szkolna”.

91/2018

2018-09-26

Zarządzenie Nr 91/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 26 września 2018 roku w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Starym Kamieniu w gminie Prabuty.

90/A/2018

2018-10-15

Zarządzenie Nr 90/A/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 18 września 2018 roku w sprawie przekazania na podstawie umowy darowizny wyposażenia Urzędu Miasta i Gminy Prabuty (wyposażenia i urządzeń ratownictwa ,niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa-Program I Priorytet III B) zakupionego w ramach realizacji zadań ze Środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości.

90/2018

2018-09-18

Zarządzenie Nr 90/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 18 września 2018 roku w sprawie: nieodpłatnego nabycia gruntu położonego przy ulicy Piaskowej w Prabutach.

89/2018

2018-10-15

Zarządzenie Nr 89/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 13 września 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej druków ścisłego zarachowania znajdujących się w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty (Dział księgowości oświatowej) , powołania zespołu spisowego oraz określenia osoby odpowiedzialnej materialnie za powierzone mienie.

88/2018

2018-10-17

Zarządzenie Nr 88/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 13 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

87/2018

2018-11-14

Zarządzenie Nr 87/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 12 września 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 90/2016 z dnia 20.12.2016 r. – Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty w sprawie założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie Miasta i Gminy Prabuty oraz Zarządzenia Nr 50/ 2017 z dnia 12.07.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 90/2016 z dnia 20.12.2016 r. Szefa Obrony Cywilnej – Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty.

86/2018

2018-09-17

Zarządzenie Nr 86/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 3 września 2018 roku w sprawie materiałów planistycznych na rok budżetowy 2019.

85/2018

2018-09-07

Zarządzenie Nr 85/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 3 września 2018 roku w sprawie udzielenia - na wniosek Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach – Pani Sylwii Suwińskiej, pracownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i w sprawach o świadczenie wychowawcze.

84/2018

2018-09-07

Zarządzenie Nr 84/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 3 września 2018 roku w sprawie udzielenia – pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start wynikającego z rządowego programu wsparcia rodziny z dziećmi ,,Dobry start".

83/2018

2018-09-07

Zarządzenie Nr 83/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 3 września 2018 roku w sprawie udzielenia - na wniosek Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach – Pani Wioletcie Krajnik, pracownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i w sprawach o świadczenie wychowawcze.

82/2018

2018-09-07

Zarządzenie Nr 82/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 3 września 2018 roku w sprawie cofnięcia ( z powodu rozwiązania stosunku pracy ) upoważnienia udzielonego Zarządzeniem Nr 31/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 25 kwietnia 2017 r. - na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach – Panu Robertowi Bulczak, pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i w sprawach o świadczenie wychowawcze.

81/2018

2018-09-07

Zarządzenie Nr 81/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 3 września 2018 roku w sprawie cofnięcia ( z powodu rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę) upoważnienia udzielonego Zarządzeniem Nr 68/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 11 sierpnia 2017 r. - na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach – Pani Bogusławie Mrozińskiej, pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i w sprawach o świadczenie wychowawcze.

80/2018

2018-10-15

Zarządzenie Nr 80/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 31.08.2018 roku w sprawie przekwalifikowania lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokal mieszkalny.

79/2018

2018-08-29

Zarządzenie Nr 79/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie przekwalifikowania lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokal socjalny.

78/2018

2018-09-03

Zarządzenie Nr 78/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia do akceptującej wiadomości sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za I półrocze 2018 roku.

77/2018

2018-08-24

Zarządzenie Nr 77/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

76/A/2018

2018-08-29

Zarządzenie Nr 76/A/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

76/2018

2018-10-17

Zarządzenie Nr 76/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

75/2018

2018-09-04

Zarządzenie nr 75/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego specjalnego, stanowiącego własność Miasta i Gminy Prabuty.

74/2018

2018-08-09

Zarządzenie Nr 74/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 09 sierpnia 2018 roku w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów.

73/2018

2018-08-16

Zarządzenie Nr 73/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 8 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

72/2018

2018-10-15

Zarządzenie Nr 72/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty  z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów.

71/2018

2018-08-08

Zarządzenie Nr 71/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

70/2018

2018-08-22

Zarządzenie nr 70/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie: ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów w Prabutach.

69/2018

2018-07-25

Zarządzenie Nr 69/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach.

68/2018

2018-08-22

Zarządzenie Nr 68/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Kołodziejach w gminie Prabuty.

67/2018

2018-07-23

Zarządzenie Nr 67/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

66/2018

2018-07-18

Zarządzenie Nr 66/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla  nauczycielki ubiegającej  się  o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2018-01-10
Data publikacji:2018-01-10
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:2449