2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

97/2018

2018-10-16

Zarządzenie Nr 97/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 15 października 2018 roku w sprawie sprzedaży kotła centralnego ogrzewania, stanowiącego własność Miasta i Gminy Prabuty.

95/2018

2018-10-15

Zarządzenie Nr 95/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 12 października 2018 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach  do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez strony na potrzeby prowadzonych postępowań.

94/A/2018

2018-10-16

Zarządzenie Nr 94/A/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 11 października 2018 roku w sprawie dokonania zmiany treści Zarządzenia Nr 75/11 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 21 września 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Prabutach.

94/2018

2018-10-17

Zarządzenie Nr 94/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 05 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

93/2018

2018-10-15

Zarządzenie Nr 93/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 2 października 2018 roku w sprawie: składu Komisji stypendialnej opiniującej wnioski o stypendia dla absolwentów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych za wysokie osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2017/2018.

92/2018

2018-10-15

Zarządzenie Nr 92/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 26 września 2018 roku w sprawie: określenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uprawnionym uczniom szkół, mających siedzibę w Mieście i Gminie Prabuty, na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - ,,Wyprawka szkolna”.

91/2018

2018-09-26

Zarządzenie Nr 91/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 26 września 2018 roku w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Starym Kamieniu w gminie Prabuty.

90/A/2018

2018-10-15

Zarządzenie Nr 90/A/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 18 września 2018 roku w sprawie przekazania na podstawie umowy darowizny wyposażenia Urzędu Miasta i Gminy Prabuty (wyposażenia i urządzeń ratownictwa ,niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa-Program I Priorytet III B) zakupionego w ramach realizacji zadań ze Środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości.

90/2018

2018-09-18

Zarządzenie Nr 90/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 18 września 2018 roku w sprawie: nieodpłatnego nabycia gruntu położonego przy ulicy Piaskowej w Prabutach.

89/2018

2018-10-15

Zarządzenie Nr 89/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 13 września 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej druków ścisłego zarachowania znajdujących się w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty (Dział księgowości oświatowej) , powołania zespołu spisowego oraz określenia osoby odpowiedzialnej materialnie za powierzone mienie.

88/2018

2018-10-17

Zarządzenie Nr 88/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 13 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

86/2018

2018-09-17

Zarządzenie Nr 86/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 3 września 2018 roku w sprawie materiałów planistycznych na rok budżetowy 2019.

85/2018

2018-09-07

Zarządzenie Nr 85/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 3 września 2018 roku w sprawie udzielenia - na wniosek Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach – Pani Sylwii Suwińskiej, pracownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i w sprawach o świadczenie wychowawcze.

84/2018

2018-09-07

Zarządzenie Nr 84/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 3 września 2018 roku w sprawie udzielenia – pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start wynikającego z rządowego programu wsparcia rodziny z dziećmi ,,Dobry start".

83/2018

2018-09-07

Zarządzenie Nr 83/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 3 września 2018 roku w sprawie udzielenia - na wniosek Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach – Pani Wioletcie Krajnik, pracownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i w sprawach o świadczenie wychowawcze.

82/2018

2018-09-07

Zarządzenie Nr 82/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 3 września 2018 roku w sprawie cofnięcia ( z powodu rozwiązania stosunku pracy ) upoważnienia udzielonego Zarządzeniem Nr 31/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 25 kwietnia 2017 r. - na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach – Panu Robertowi Bulczak, pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i w sprawach o świadczenie wychowawcze.

81/2018

2018-09-07

Zarządzenie Nr 81/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 3 września 2018 roku w sprawie cofnięcia ( z powodu rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę) upoważnienia udzielonego Zarządzeniem Nr 68/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 11 sierpnia 2017 r. - na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach – Pani Bogusławie Mrozińskiej, pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i w sprawach o świadczenie wychowawcze.

80/2018

2018-10-15

Zarządzenie Nr 80/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 31.08.2018 roku w sprawie przekwalifikowania lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokal mieszkalny.

79/2018

2018-08-29

Zarządzenie Nr 79/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie przekwalifikowania lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokal socjalny.

78/2018

2018-09-03

Zarządzenie Nr 78/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia do akceptującej wiadomości sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za I półrocze 2018 roku.

77/2018

2018-08-24

Zarządzenie Nr 77/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

76/A/2018

2018-08-29

Zarządzenie Nr 76/A/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

76/2018

2018-10-17

Zarządzenie Nr 76/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

74/2018

2018-08-09

Zarządzenie Nr 74/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 09 sierpnia 2018 roku w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów.

73/2018

2018-08-16

Zarządzenie Nr 73/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 8 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

72/2018

2018-10-15

Zarządzenie Nr 72/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty  z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów.

71/2018

2018-08-08

Zarządzenie Nr 71/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

70/2018

2018-08-22

Zarządzenie nr 70/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie: ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów w Prabutach.

69/2018

2018-07-25

Zarządzenie Nr 69/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach.

68/2018

2018-08-22

Zarządzenie Nr 68/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Kołodziejach w gminie Prabuty.

67/2018

2018-07-23

Zarządzenie Nr 67/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

66/2018

2018-07-18

Zarządzenie Nr 66/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla  nauczycielki ubiegającej  się  o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

65/2018

2018-07-24

Zarządzenie Nr 65/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

64/2018

2018-07-24

Zarządzenie Nr 64/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia – pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start wynikającego z rządowego programu wsparcia rodziny z dziećmi  ,,Dobry start".

63/2018

2018-07-24

Zarządzenie Nr 63/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 5 lipca 2018 roku  w sprawie udzielenia – pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start wynikającego z rządowego programu wsparcia rodziny z dziećmi  ,,Dobry start".

62/2018

2018-07-24

Zarządzenie Nr 62/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia – pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start wynikającego z rządowego programu wsparcia rodziny z dziećmi  ,,Dobry start".

61/2018

2018-07-24

Zarządzenie Nr 61/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia – pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start wynikającego z rządowego programu wsparcia rodziny z dziećmi  ,,Dobry start".

60/2018

2018-07-24

Zarządzenie Nr 60/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia – pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start wynikającego z rządowego programu wsparcia rodziny z dziećmi ,,Dobry start".

59/2018

2018-07-24

Zarządzenie Nr 59/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia – pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start wynikającego z rządowego programu wsparcia rodziny z dziećmi ,,Dobry start".

58/2018

2018-07-24

Zarządzenie Nr 58/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia – pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start wynikającego z rządowego programu wsparcia rodziny z dziećmi ,,Dobry start".

57/2018

2018-07-24

Zarządzenie Nr 57/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start wynikającego z rządowego programu wsparcia rodziny z dziećmi ,,Dobry start".

56/2018

2018-07-05

Zarządzenie Nr 56/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowych pod zabudowę usługową i mieszkalną przy ul. B. Prusa i Kraszewskiego.

55/2018

2018-07-05

Zarządzenie Nr 55/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowych przy ulicy Daszyńskiego.

54/2018

2018-07-05

Zarządzenie Nr 54/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej pod zabudowę mieszkalną przy ul. Sosnowej.

52/2018

2018-07-02

Zarządzenie Nr 52/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej nad jez. Dzierzgoń w Jakubowie w gminie Prabuty.

51/A/2018

2018-07-06

Zarządzenie Nr 51/A/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

51/2018

2018-07-02

Zarządzenie Nr 51/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

50/2018

2018-06-15

Zarządzenie Nr 50/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

49/2018

2018-06-11

Zarządzenie nr 49/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 30 000 do kwoty mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 750 000 euro.

48/2018

2018-05-22

Zarządzenie Nr 48/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie: zbycia nieruchomości rolnej w Starym Kamieniu w gminie Prabuty.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2018-01-10
Data publikacji:2018-01-10
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:1929