Podatki i opłaty lokalne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wysokość stawek podatku od nieruchomości w 2021 roku

 1. Od gruntów:
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni: 0,99 zł
  2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni: 4,99 zł
  3. zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni: 0,52 zł
  4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (poz. 1023, 1529 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 756), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni: 3,28 zł
  5. pozostałych od 1 m2 powierzchni: 0,40 zł
 2. Od budynków lub ich części:
  1. mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej: 0,85 zł
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej: 24,38 zł
  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej: 11,62 zł
  4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej: 5,06 zł
  5. gospodarczych służących do celów bytowych od 1 m2 powierzchni użytkowej: 5,40 zł
  6. garaży i pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej: 8,37 zł
 3. Od budowli: 2% ich wartości z wyjątkiem budowli wchodzących w skład infrastruktury sieci wodno-kanalizacyjnej wykorzystywanej do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków dla których stawka wynosi 0,5%.

Podstawa obliczania podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Prabuty w 2021 roku

Średnia cena skupu żyta, będącego podstawą naliczania podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Prabuty na 2020 rok wynosi 52,69 zł za 1 kwintal.


Wysokość stawek za wywóz odpadów komunalnych w 2021 roku

Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 23,00 zł za jednego mieszkańca miesięcznie.
jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku segregacji odpadów komunalnych, wysokości stawki wynosi 46,00 zł za jednego mieszkańca miesięcznie.

W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ryczałtową roczna opłata wynosi:

 • 181,00 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
 • 362,00 zł, za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Stawka opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi:

 1. dla worka o pojemności 120l - 8,00 zł miesięcznie
 2. dla pojemnika o poj. 110L – 5,80 zł miesięcznie
 3. dla pojemnika o poj. 120L – 6,30 zł miesięcznie
 4. dla pojemnika o poj. 240L – 12,50 zł miesięcznie
 5. dla pojemnika o poj. 400L – 21,00 zł miesięcznie
 6. dla pojemnika o poj. 1100L – 58,00 zł miesięcznie

Stawka opłaty podwyższonej dla nieruchomości niezamieszkałych za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi:

 1. dla worka o pojemności 120l - 16,00 zł miesięcznie
 2. dla pojemnika o poj. 110L – 11,60 zł miesięcznie
 3. dla pojemnika o poj. 120L – 12,60 zł miesięcznie
 4. dla pojemnika o poj. 240L – 25,00 zł miesięcznie
 5. dla pojemnika o poj. 400L – 42,00 zł miesięcznie
 6. dla pojemnika o poj. 1100L – 116,00 zł miesięcznie

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny z nieruchomości, na których świadczone są usługi hotelarskie wynosi: 7,00 zł za 1m3 zużytej wody na terenie nieruchomości.

Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny z nieruchomości, na których świadczone są usługi hotelarskie wynosi: 14,00 zł za 1m3 zużytej wody na terenie nieruchomości.


Opłata od posiadania psów

Podstawa: Uchwała Nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 grudnia 2018 roku o uchyleniu uchwały nr XIV/67/2007 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

Informujemy, że zgodnie z powyższą uchwałą od 2019 roku na terenie miasta i gminy Prabuty została zniesiona opłata od posiadania psów.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2019-01-25
Data publikacji:2019-01-25
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:10873

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-02-05 08:51:51Dariusz PietkiewiczAktualizacja stawek za 2021 rok - podatki od nieruchoościPodatki i opłaty lokalne
2021-02-05 08:37:36Dariusz PietkiewiczAktualizacja stawek za 2021 rok - odpady komunalnePodatki i opłaty lokalne
2020-01-31 09:35:41Dariusz PietkiewiczAktualizacja nr 1 stawek na rok 2020Podatki i opłaty lokalne