Burmistrz Miasta i Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 stycznia 2016

Marek Szulc

tel. 55 262 41 43
e-mail: sekretariat@prabuty.pl

Kompetencje

 1. kierowanie bieżącymi sprawami miasta i gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. podejmowanie czynności należących do jego kompetencji w zakresie spraw nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
 3. wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej,
 4. wydawanie zarządzeń z zakresu administracji publicznej,
 5. udzielanie pełnomocnictwa w sprawach należących do jego kompetencji,
 6. wykonywanie uchwał Rady,
 7. przedkładanie na sesjach Rady informacji z działalności Burmistrza,
 8. reprezentowanie miasta i gminy i jego organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym,
 9. składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności miasta i gminy,
 10. gospodarowanie mieniem komunalnym zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tych sprawach wniosków propozycji Radzie,
 11. wydawanie zarządzeń wprowadzających w życie regulaminy dotyczące działalności Urzędu.
 12. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi zespołami w szczególności dotyczących podziału zadań,
 13. udzielanie odpowiedzi na interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych,
 14. koordynowanie działalności służb użyteczności publicznej i przedsiębiorstw komunalnych,
 15. nadzór nad estetyką, porządkiem oraz utrzymaniem zieleni w mieście i gminie przy pomocy Gospodarza Miasta i Gminy,
 16. uczestniczenie w pracach związków i stowarzyszeń międzygminnych,
 17. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników samorządowych oraz kierowników podległych jednostek organizacyjnych,
 18. nadzorowanie funduszu płac i innych funduszy Urzędu,
 19. nadzorowanie realizacji zadań zleconych,
 20. wydawanie decyzji o organizowaniu imprez masowych,
 21. zatwierdzanie zakresu czynności i odpowiedzialności pracowników Urzędu,
 22. wykonywanie zadań szefa ochrony cywilnej, a w szczególności:
  1. likwidowanie nadzwyczajnych zagrożeń,
  2. rozpoznawanie i lokalizacja ich źródeł,
  3. usuwanie i ocena skutków klęsk żywiołowych i katastrof,
  4. kierowanie siłami ratowniczymi, alarmowanie powiadamianie, ewakuacja ludności oraz odbudowa infrastruktury,
 23. bezpośrednie nadzorowanie spraw związanych z oświatą.
 24. nadzór nad zagadnieniami związanymi z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
 25. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza przepisami prawa i uchwałami Rady.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-20
Data publikacji:2016-01-20
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7996