Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 maja 2017

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016, działającymi na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty został przyjęty uchwałą Nr XIV/89/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ,,Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi, spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r., poz. 176 późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, działającymi na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty, w roku 2016. Treść rocznego programu stanowi załącznik Nr 1 do przywołanej powyżej uchwały. W programie ustalone zostały priorytetowe zadania własne Miasta i Gminy Prabuty, które mogły być wspierane lub zlecane w 2016 r. stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do kościołów i związków wyznaniowych, jeżeli ich cele statutowe obejmowały prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Zadania te zostały określone w następujących zakresach:

 1.  W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
  1. organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Prabuty,
  2. organizacja współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i regionalnym,
  3. organizacja innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno – sportowego,
  4. tworzenie atrakcyjnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w oparciu o istniejące w gminie warunki przyrodnicze. Utworzenie i funkcjonowanie Letniej Szkółki Wędkarskiej.
 2. W zakresie ochrony zdrowotnej:
  1. prowadzenie działań związanych z rehabilitacją niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Prabuty,
  2. prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień.
 3. W zakresie pomocy społecznej:
  1. integracja osób niepełnosprawnych,
  2. prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży,
  3. wspieranie działań zmierzających do pozyskiwania żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Prabuty,
  4. wspieranie organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.
 4. W zakresie kultury:
  1. przedsięwzięcia artystyczne o charakterze lokalnym mające istotne znaczenie dla rozwoju kultury regionalnej oraz promocji w kraju i za granicą,
  2. wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji z wykorzystaniem różnych nośników zapisu,
  3. stwarzanie warunków do udziału w przedsięwzięciach kulturalnych o charakterze lokalnym i regionalnym, mających za zadanie poznawanie kultur różnych narodów,
  4. organizacja konferencji, seminariów i przedsięwzięć artystycznych mających na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej.
 5. W zakresie ochrony środowiska:
  1. proekologiczna edukacja dzieci i dorosłych,
  2. popularyzacja wiedzy dotyczącej odnawialnych źródeł energii.
 6. W zakresie edukacji:
  1. wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów poprzez udzielanie stypendiów,
  2. wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów poprzez realizację projektów systemowych popularyzujących wiedzę naukowo – techniczną,
  3. prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych w zakresie integracji z Unią Europejską.
 7. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
  1. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  2. inspirowanie, rozwijanie i wspieranie organizacji pozarządowych w sferze edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju regionalnego.

Zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacja zadań publicznych może być powierzana lub wspierana na podstawie otwartego konkursu ofert, którego przeprowadzenie odbywa się w oparciu o określone procedury.

W 2016 r. procedura konkursowa była przeprowadzona w oparciu o zapisy rozdziału VII. ,,Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert” załącznika do Uchwały Nr XIV/89/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ,,Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi, spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r., poz. 176 późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, działającymi na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty, w roku 2016.” Komisja konkursowa została powołana Zarządzeniem Nr 7/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego w 2016 roku.

Ogłoszenie o konkursie ukazało się 14 stycznia 2016 r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach, na stronach internetowych www.prabuty.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami treść ogłoszenia zawierała adresatów konkursu, rodzaje zlecanych zadań publicznych, zasady przyznawania dotacji, termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert, termin składania ofert, zapis o tym, gdzie można uzyskać informacje dotyczące otwartego konkursu ofert. Termin składania ofert został określony do dnia 5 lutego 2016 r. Otwarcie ofert odbyło się8 lutego 2016 r. W sesji otwarcia nie wziął udziału żaden oferent.

W roku 2016 zostały zaplanowane następujące rodzaje zadań publicznych:

 1.  W zakresie kultury:
  1. organizacja pleneru malarsko – rzeźbiarskiego w Rodowie.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2015 r. - 6.000,00 zł
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2016 r. - 6.000,00 zł
   Termin realizacji zadania został kreślony na okres maj  –  sierpień 2016 r.
  2. Organizacja VIII konferencji popularno – naukowej ,,Świat Kresów”.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2015 r. - 4.000,00 zł
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2016 r. - 10.000,00 zł
   Termin realizacji zadania został kreślony na okres kwiecień - wrzesień 2016 r.
 2. W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
  1. Propagowanie oraz stwarzanie warunków do rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Prabuty w roku 2016, w tym propagowanie i rozwój piłki nożnej w kategorii juniorów oraz prowadzenie sekcji szachowej.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2015 r. - 90.000,00 zł
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2016 r. - 78.000,00 zł
   Termin realizacji zadania został kreślony na okres luty – grudzień 2016 r.
  2. Propagowanie i rozwój piłki koszykowej wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Prabuty w roku 2016.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2015 r. - 2.000,00 zł
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2016 r. - 2.000,00 zł
   Termin realizacji zadania został kreślony na okres luty – grudzień 2016 r.
  3. Propagowanie i rozwój unihokeja wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Prabuty w roku 2016.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2015 r. – 2.000,00zł
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2016 r. - 2.000,00 zł
   Termin realizacji zadania został kreślony na okres luty – grudzień 2016 r.
  4. Prowadzenie zajęć lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Prabuty  w roku 2016.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2015 r. - 6.000,00 zł
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2016 r. - 6.000,00 zł
   Termin realizacji zadania został kreślony na okres luty – grudzień 2016 r.
  5. Propagowanie i rozwój piłki ręcznej dziewcząt z terenu Miasta i Gminy Prabuty w roku 2016.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2015 r. - 0,00 zł
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2016 r. - 4.000,00 zł
   Termin realizacji zadania został kreślony na okres luty – grudzień 2016 r.
  6. Organizacja VIII biegu ulicznego LIWA CUP PRABUTY 2016.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2015 r. - 5.000,00 zł
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2016 r. - 5.000,00 zł
   Termin realizacji zadania został kreślony na okres sierpień - październik 2016 r.
  7. Organizacja rywalizacji sportowej dla młodzieży szkolnej z Miasta i Gminy Prabuty w 2016 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2015 r. - 18.000,00 zł
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2016 r. - 18.000,00 zł
   Termin realizacji zadania został kreślony na okres luty – grudzień 2016 r.
  8. Propagowanie i rozwój piłki nożnej dzieci młodszych na terenie Miasta i Gminy Prabuty w roku 2016.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2015 r. -   5.000,00 zł
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2016 r. - 10.000,00 zł
   Termin realizacji zadania został kreślony na okres luty – grudzień 2016 r.
 3. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
  1. Działaj Lokalnie - inspirowanie i rozwijanie współpracy organizacji pozarządowych w sferze edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju regionalnego.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2015 r. - 4.000,00 zł
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2016 r. - 4.000,00 zł
   Termin realizacji zadania został kreślony na okres marzec - grudzień 2016 r.

 W ramach rozpisanego konkursu do Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty wpłynęła oferta przygotowana przez Parafię Rzymsko – Katolicką P.W. Św. Stanisława Kostki w Rodowie na zadanie ,,Organizacja kolonii sportowej dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych”. W związku z tym, że w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na rok 2016 nie było zabezpieczonych środków na takie zadanie publiczne i zadanie to  nie było przedmiotem konkursu, oferta została rozpatrzona negatywnie, o czym wnioskodawcy zostali poinformowani pisemnie.

Po przeprowadzeniu w dniu 17 lutego 2016 r. oceny formalnej i merytorycznej ofert, komisja konkursowa zawnioskowała do Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty o podpisanie umów na realizację zadań publicznych z następującymi organizacjami pozarządowymi:

 1. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi ,,Rodowo” na zadanie: ,, XXVI międzynarodowy plener rzeźbiarsko – malarski ,,Pole sztuk” w Rodowie.” – wysokość dotacji 6.000,- zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).
 2. Prabuckie Stowarzyszenie Kresowiaków na zadanie: ,,Organizacja VIII konferencji popularno – naukowej ,,Świat Kresów oraz Rajdu rowerowego ,,Pamięci Kresowian”- wysokość dotacji 10.000,- zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
 3. Miejski Klub Sportowy ,,POGOŃ” Prabuty na zadanie: ,,Stworzenie warunków do rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Prabuty w roku 2016, w tym propagowanie i rozwój piłki nożnej w kategorii juniorów oraz prowadzenie sekcji szachowej.” wysokość dotacji 78.000,- zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100).
 4. Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny ,,RODŁO” w Kwidzynie na zadanie: "Prowadzenie zajęć lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Prabuty w roku 2016.” - wysokość dotacji 6.000,- zł (słownie sześć tysięcy złotych00/100).
 5. Prabuckie Towarzystwo Rozwoju Sportu Szkolnego na zadanie: ,,Organizacja VIII biegu ulicznego LIWA CUP PRABUTY 2016” – wysokość dotacji 5.000,- zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
 6. Prabuckie Towarzystwo Rozwoju Sportu Szkolnego na zadanie: ,,Organizacja rywalizacji sportowej dla młodzieży szkolnej z Miasta i Gminy Prabuty w 2016 r.” – wysokość dotacji 18.000,- zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100).
 7. Prabuckie Towarzystwo Rozwoju Sportu Szkolnego na zadanie: ,,Propagowanie i rozwój piłki koszykowej wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Prabuty w roku 2016" – wysokość dotacji 2.000,- zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
 8. Prabuckie Towarzystwo Rozwoju Sportu Szkolnego na zadanie: ,,Propagowanie i rozwój unihokeja wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Prabuty w roku 2016" – wysokość dotacji 2.000,- zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
 9. Gminny Klub Sportowy "Wojtas" na zadanie: ,,Propagowanie i rozwój piłki nożnej dzieci młodszych na terenie Miasta i Gminy Prabuty w 2016 roku" – wysokość dotacji 10.000,- zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
 10. Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe w Kwidzynie na zadanie: ,,Propagowanie i rozwój piłki ręcznej dziewcząt z terenu Miasta i Gminy Prabuty w roku 2016.” – wysokość dotacji 4.000,- zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
 11. Lokalna Fundacja Filantropijna ,,Projekt” w Kwidzynie na zadanie: "Działaj lokalnie – inspirowanie, rozwijanie i wspieranie organizacji pozarządowych sferze edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju regionalnego” – wysokość dotacji 4.000,- zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).

Ogółem przekazano organizacjom pozarządowym w roku 2016, na realizację zadań publicznych w Mieście i Gminie Prabuty, kwotę 145 tys. złotych.

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach.

W określonych umowami terminach, organizacje pozarządowe złożyły sprawozdanie z realizacji zadań publicznych w 2016 r. Wszystkie sprawozdania zostały sprawdzone pod względem merytorycznym i księgowym.

Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi, spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r., poz. 176 późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, działającymi na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty, w roku 2016 zostało przygotowane zgodnie z zapisami art. 5a, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2017-05-08
Data publikacji:2017-05-08
Osoba sporządzająca dokument:Palmira Trzcińska-Kowalska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:2117