Nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty na rozwój sportu w 2018 roku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 października 2017

Na podstawie uchwały Nr VII/30/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Prabuty (Dzu. Urzęd. Wojew. Pomor. z dnia 28 maja 2015 r. Poz. 1737) oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 715) Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty na rozwój sportu w 2018 roku.

I.

 1. Określa się następujące cele publiczne w zakresie rozwoju sportu w Mieście i Gminie Prabuty:
  1. poprawa zdrowia i kondycji fizycznej i psychicznej mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty poprzez upowszechnianie rekreacji i aktywnego stylu życia;
  2. umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców;
  3. poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;
 2. Dla osiągnięcia celów, o których mowa w ust. 1 kluby sportowe działające na obszarze Miasta i Gminy Prabuty, otrzymują dotację celową dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w ramach kwoty corocznie przeznaczonej na rozwój sportu w uchwale budżetowej.

II.

 1. Dotacje mogą być przeznaczone na dofinansowanie do 80% kosztów prowadzonej działalności sportowej przez kluby.
 2. Z dotacji nie mogą być finansowane wydatki na:
  1. transfery zawodników z innych klubów;
  2. zapłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub zakupu papierów wartościowych oraz kosztów ich obsługi;
  3. zakupy nieruchomości;
  4. pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej;
  5. pokrycie wydatków poniesionych przed zawarciem umowy na udzielenie dotacji.

III.

 1. Z klubem sportowym, któremu została przyznana dotacja na realizacje przedsięwzięcia zawarta zostanie umowa,  której warunki określone są w przepisach odrębnych, a jej wzór określa Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 123/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 14 października 2015 r.
 2. Dotację na realizację przedsięwzięcia przekazuje się na rachunek bankowy klubu sportowego na warunkach określonych w umowie.
 3. Dopuszcza się, za zgodą stron, możliwość zmiany w ciągu roku zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania w formie aneksu do umowy.
 4. W umowie można zawrzeć postanowienia dopuszczające dokonanie przez klub przesunięć pomiędzy pozycjami kosztorysu projektu do 20% istniejącej pozycji kosztorysowej bez konieczności zmiany umowy.
 5. Przesunięcia pomiędzy pozycjami kosztorysu przekraczające 20% kwoty danej pozycji kosztorysu wymagają zmiany umowy.
 6. Podmiot otrzymujący dotację nie może wykorzystać środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia na cele inne niż określone w umowie.

IV. 

 1. Umowa, o której mowa w pkt. III ust.1 może być rozwiązana na mocy porozumienia stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie umowy.
 2. W przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron w przypadku określonym w ust. 1 skutki finansowe oraz ewentualny zwrot środków finansowych strony określą w sporządzonym protokole.
 3. Umowa może być rozwiązana przez Gminę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
  1. wykorzystywania udzielonej dotacji  niezgodnie z przeznaczeniem,
  2. nieterminowego lub nienależytego wykonywania umowy,
  3. nieprzedłożenia sprawozdania o którym mowa w pkt. V. ust,1,3.
 4. Rozwiązując umowę, Gmina określi kwotę dotacji podlegającej zwrotowi w wyniku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust.3, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji z budżetu Miasta i Gminy, termin jej zwrotu oraz nazwę i numer rachunku bankowego, na który dokonać wpłaty.

 V. 

 1. Przyznana dotacja podlega rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w sprawozdaniu, którego wzór określa  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 123/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 14 października 2015 r.
 2. Burmistrz zlecając zadania, o których mowa w I. 1 dokonuje za pośrednictwem Zespołu ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  oraz Zespołu ds. Budżetu i Księgowości Budżetowej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności:
  1. stanu realizacji zadania,
  2. efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
  3. prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
  4. prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.
 3. Klub sportowy otrzymujący dotację celową zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania w terminach określonych w umowie nie później jednak niż 30 dni po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.
 4. Z chwilą zaakceptowania przez Burmistrza sprawozdania, uznaje się, że dotacja została ostatecznie rozliczona.

VI.

 1. Kompletne wnioski należy składać w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach, w terminie do 30 października 2017 r.
 2. Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem podejmie decyzję w sprawie przyznania klubowi sportowemu dotacji celowej i jej wysokości, w ramach środków zaplanowanych na ten cel w budżecie Miasta i Gminy Prabuty.
 3. Decyzja Burmistrza jest ostateczna i nie służy od niej odwołanie.
 4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej przez kluby sportowe. W takim przypadku warunkiem podpisania umowy jest zaktualizowanie przez klub sportowy harmonogramu zadania zawartego we wniosku o udzielenie dotacji.
 5. O podziale środków zainteresowane kluby sportowe zostaną powiadomione pisemnie, po podjęciu przez Radę Miejską w Prabutach uchwały budżetowej na 2018 r.
 6. Ogłoszenie o przyznanych dotacjach zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej www.prabuty.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach.
 7. Termin realizacji zadania określi od daty podpisania umowy.

Dodatkowe  informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w pok. Nr 30 Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach, tel. nr 552624153, e-mail: nauka@prabuty.pl.

Wzór wniosku określa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 123/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 14 października 2015 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Marek Szulc

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2017-10-03
Data publikacji:2017-10-03
Osoba sporządzająca dokument:Palmira Trzcińska-Kowalska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:2392