OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRABUTY w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Prabuty”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 czerwca 2018

Na podstawie art. 11 pkt 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Prabutach uchwały Nr XLIII/250/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Prabuty”.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionego studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do wymienionego Studium.

Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, pokój nr 11. Uwagi i wnioski do w/w dokumentów można składać w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY
MAREK SZULC

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2018-06-06
Data publikacji:2018-06-06
Osoba sporządzająca dokument:Agata Liberacka
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:1316