Nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach na stanowisko pracy do spraw budżetu oświaty w Zespole do spraw Budżetu i Księgowości Oświatowej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 września 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach na wolne stanowisko pracy do spraw budżetu oświaty w Zespole do spraw Budżetu i Księgowości Oświatowej.

1.    Wymagania niezbędne do pracy na stanowisku:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. doświadczenie zawodowe – praktyka zawodowa, staż pracy, staż absolwencki lub przygotowanie zawodowe,
 3. znajomość regulacji prawnych z zakresu ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości,
 4. staranność i systematyczność w zakresie prowadzenia dokumentacji księgowej,
 5. znajomość obsługi programów „Microsoft Office” i „Open Office”,
 6. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2.    Wymagania dodatkowe do pracy na stanowisku:

 1.  wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 2. doświadczenie w pracy na stanowisku do spraw budżetu i księgowości oświatowej,
 3. znajomość regulacji prawnych z zakresu  ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 4. znajomość programu finansowo – księgowego dla jednostek samorządu terytorialnego oraz programu VAT,
 5. znajomość zagadnień związanych z obsługą budżetu jednostek oświatowych,
 6. znajomość ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy kodeks pracy,
 7. predyspozycje osobowościowe: dyspozycyjność, umiejętność pracy zespołowej i samodzielnej, kreatywność, konsekwencja w realizacji zadań, dążenie do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania wiedzy.

3.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. prowadzenie księgowości budżetowej placówek oświatowych oraz wszelkich urządzeń księgowych z tym związanych, w tym rejestru dochodów budżetu placówek oświatowych, kart wydatków oraz analityki do kart rozrachunkowych, oddzielnie dla każdej placówki,
 2. prowadzenie comiesięcznych analiz budżetów placówek oświatowych,
 3. prowadzenie ewidencji funduszy pozabudżetowych oświaty,
 4. prowadzenie sprawozdawczości budżetowej dla jednostek oświatowych,
 5. prowadzenie druków ścisłego zarachowania z zakresu gospodarki finansowej jednostek oświatowych,
 6. księgowanie i rozliczanie dotacji z budżetu państwa,
 7. przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji w jednostkach oświatowych,
 8. rozliczanie funduszy świadczeń socjalnych jednostek oświatowych,
 9. wytwarzanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie swoich obowiązków.

4.    Warunki pracy na stanowisku:

 1. Środowisko pracy. Godziny pracy stałe od 7:30 do 15:30 w poniedziałek, wtorek i czwartek, w środę od 7:30 do 18:00, w piątek od 7:30 do 13:00. Praca wykonywana na terenie Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach, głównie w pomieszczeniu biurowym na III piętrze, pozostała infrastruktura: schody, korytarze, sanitariaty. Oświetlenie sztuczne i naturalne Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wyjazdy służbowe jedynie w celach szkoleniowych i konsultacyjnych. Obsługa sprzętu biurowego i komputerowego, praca na dokumentach, kontakt z klientami Urzędu.
 2. Środki pracy. Komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka, oraz inne typowe narzędzia do pracy biurowej. Biurko o dwóch blatach, krzesło obrotowe z kółkami jezdnymi.
 3. Wymagania psychologiczne, fizyczne i zdrowotne. Praca zaliczana do lekkich pod względem obciążenia fizycznego. Nie wymaga szczególnych predyspozycji zdrowotnych, jedynie ogólnego dobrego stanu zdrowia. Wymagane są podstawowe badania lekarskie i szkolenia z zakresu bhp. Wymagana sprawność komunikowania się na poziomie interpersonalnym.

5.    Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w sierpniu 2018 r., w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 14,55%.

6.    Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. list motywacyjny,
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 4. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. kserokopie dokumentów poświadczających stopień niepełnosprawności (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) – dotyczy    kandydatów niepełnosprawnych,
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 8. podpisane oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze, do pobrania: http://bip.prabuty.pl/p,128,klauzula-informacyjna-dot-przetwarzania-danych-osobowych
 9. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 7.    Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 17 września 2018 roku do godziny 15:30  na adres: Urząd Miasta i Gminy w Prabutach ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach – stanowisko pracy do spraw budżetu oświaty”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym  terminie nie będą rozpatrywane.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach. W pierwszym etapie zostanie przeprowadzona formalna i merytoryczna ocena ofert, w drugim rozmowa kwalifikacyjna.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach w dniu 18 września 2018 roku o godzinie 9:00. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci dopuszczeni do II etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 552624145.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Marek Szulc

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2018-09-03
Data publikacji:2018-09-03
Osoba sporządzająca dokument:Jędrzej Krasiński
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:2576