Sprzedaż kotła centralnego ogrzewania - II przetarg nieograniczony (licytacja)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 października 2018

Ogłoszenie o sprzedaży kotła centralnego ogrzewania w trybie II przetargu nieograniczonego (licytacji).

1.Podstawa prawna:

-  art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami),

 -  § 5, § 6 ust.1, § 7 ust. 1 i § 8 ust. 1 i 2  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego,

- zarządzenie Nr 97/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 15 października 2018 roku  w sprawie sprzedaży  kotła centralnego ogrzewania, stanowiącego własność Miasta i Gminy Prabuty.

2.Nazwa i siedziba sprzedawcy:

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty

82-550 Prabuty ,ul. Kwidzyńska 2 tel/fax: 55 278 20 01/02

3. Rodzaj , typ sprzedawanego środka trwałego

Przedmiotem sprzedaży jest kocioł centralnego ogrzewania o następujących parametrach:

1) Typ kotła: KWM-SGR

2) Moc cieplna: 15 kW

3) Rok produkcji: 2015

4) Pow. grzewcza: 2 m2

5) Pojemność zasobnika:120 kg

6) Pojemność wodna kotła:80 l

7) Materiał: blacha stalowa

4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany kocioł:

Sprzedawany kocioł c.o. można obejrzeć w miejscowości Sypanica, gmina Prabuty - remiza OSP Sypanica w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.00 po uprzednim kontakcie telefonicznym, tel. 55 262 41 70.

5. Cena wywoławcza

Cena wywoławcza : 2 790,00 zł brutto (słownie złotych: dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt złotych  00/100)

6. Miejsce i termin przeprowadzenie licytacji

1. Miejsce – Urząd Miasta i Gminy w Prabutach ul. Kwidzyńska 2, pokój Nr 11- II piętro.

2. Termin – 5 listopada 2018 r. godz. 9.00

3. Oferent może złożyć tylko jedna ofertę.

 Pozostałe informacje:

1. Organizator zastrzega prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

2. Z przetargu zostanie sporządzony protokół.

3. Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty nastąpi bezpośrednio po zakończeniu przetargu (licytacji).

4. O terminie zawarcia umowy nabywca zastanie poinformowany pisemnie (oddzielnym trybem).

5. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

Burmistrz  Miasta i Gminy Prabuty

 Marek Szulc

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Miasto i Gmina Prabuty
Data utworzenia:2018-10-29
Data publikacji:2018-10-29
Osoba sporządzająca dokument:Ewelina Komoszyńska
Osoba wprowadzająca dokument:Ewelina Komoszyńska
Liczba odwiedzin:1156