Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 maja 2019

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018, działającymi na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty został przyjęty uchwałą Nr XL/229/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi, spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1463 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, działającymi na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty, w 2018 roku. Treść rocznego programu stanowi załącznik do przywołanej powyżej uchwały.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2019-05-31
Data publikacji:2019-05-31
Osoba sporządzająca dokument:Palmira Trzcińska-Kowalska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:1054