Zaproszenie do współtworzenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 sierpnia 2019

Zapraszamy do współtworzenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Prabuty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które planują prowadzenie działalności na rzecz mieszkańców Miasta i  Gminy Prabuty w 2020 roku.  

Informujemy o rozpoczęciu prac nad ,,Rocznym programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w  Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania,  jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi, spółkami akcyjnymi i spółkami z  ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1263, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, działającymi na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty, w 2020 roku.”

Zapraszamy mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty, w tym organizacje pozarządowe, do aktywnego włączenia się w przygotowanie dokumentu, którego głównym celem jest określenie zasad współpracy Gminy z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego.

Prosimy o wnoszenie swoich propozycji i uwag w oparciu o zapisy Programu współpracy na 2019 rok. Propozycje można zgłaszać za pomocą formularza: „Propozycje do Rocznego programu współpracy na rok 2020”, stanowiącego Załącznik Nr 1 do ogłoszenia do dnia 20 września 2019 r.

Wypełniony Formularz można dostarczyć:

  1. Do Biura Obsługi Ludności (parter) lub pok. Nr 22 (III p.) Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach
  2. Przesłać na adres  e-mail:  nauka@prabuty.pl

Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej …

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2019-08-02
Data publikacji:2019-08-02
Osoba sporządzająca dokument:Palmira Trzcińska-Kowalska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:955