GPG.6733.31.2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 lutego 2020

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 poz. 256), zawiadamia się, że na wniosek z dnia 17.12.2019r. (data wpływu 18.12.2019r.) Pana Michała Gruźlewskiego - reprezentującego firmę Biuro Pojektów Elektroenergetycznych ,,ELGRU”, pełnomocnika Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, dnia 25.02.2020r. została wydana  decyzja o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/2020 dla terenu położonego   na działkach geodezyjnych oznaczonych nr  157 i 166/1 obręb 0005  Prabuty dla inwestycji pn.: ,,Budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV, dla potrzeb zasilania zabudowy mieszkaniowej; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

Zgodnie z art. 127 § 2 oraz z art. 129 § 1 i § 2 KPA od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem  Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty w terminie 14 dni. Termin czternastu dni na odwołanie zaczyna swój bieg z upływem czternastego dnia terminu, liczonego od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 KPA).

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o p. i z. p.). W załączeniu klauzula RODO.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY
MAREK SZULC

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2020-02-25
Data publikacji:2020-02-25
Osoba sporządzająca dokument:Agata Liberacka
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:392