Budowa dwóch Elektrowni Słonecznych „Obrzynowo I i II wraz z infrastruktura towarzyszącą na działkach nr 153/1 oraz 153/2 w miejscowości Obrzynowo, gmina Prabuty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 kwietnia 2020

Działając na podstawie art. 104, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania (t.j. Dz. U. 2020 poz. 283) zawiadamia się strony postępowania, że w dniu 30.04.2020r. Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach GPG.6220.1.2020, w której:

1. Stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa dwóch Elektrowni Słonecznych „Obrzynowo I i II wraz z infrastruktura towarzyszącą na działkach nr 153/1 oraz 153/2 o mocy do 2 MW (2 x 1 MW), (obręb Obrzynowo) w miejscowości Obrzynowo, gmina Prabuty”

2. Określił następujące warunki korzystania ze środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:

1) Warunki dotyczące etapu realizacji przedsięwzięcia:

a) Podczas prowadzenia wykopów zabezpieczyć plac robót płotkiem z siatki herpetologicznej przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt - płazów, gadów i małych ssaków; Codziennie rano przeprowadzać kontrolę wykopów przed przystąpieniem do dalszych prac. Uwięzione zwierzęta niezwłocznie przenieść poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko, przenoszenie prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych; używany do tego sprzęt dezynfekować;

b) Rozpoczęcie prac ziemnych, na potrzeby budowy instalacji, przeprowadzić poza okresem gniazdowania ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia) W przypadku zaistnienia potrzeby dokonania prac w w/w okresie, możliwe będzie ich wykonanie jedynie  w przypadku potwierdzenia przez osobę posiadająca wiedzę i kompetencje z zakresu ornitologii, iż przedmiotowy teren  nie jest wykorzystywany przez chronione gatunki ptaków jako miejsce gniazdowania;

c) Drzewa rosnące w sąsiedztwie planowanych prac zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem poprzez odeskowanie bez uszkodzenia kory lub owinięcie matami;

d) Nie magazynować materiału ziemnego i materiałów budowlanych w odległości mniejszej niż 10 m. od pnia drzewa;

e) Prace prowadzone przy użyciu sprzętu  budowlanego w sąsiedztwie drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji nie mogą naruszać ich bryły korzeniowej, a tym samym ich stateczności. Dopuszczalne jest ręczne prowadzenie prac w obrębie strefy korzeniowej, w sposób nie szkodzący drzewom i krzewom. Odkryte w wyniku prac korzenie zabezpieczyć przed wysychaniem i ewentualnym przemrożeniem poprzez wykorzystanie mat lub innych materiałów izolujących;

f) W ogrodzeniu planowanej inwestycji pozostawić ok. 20 cm wolną przestrzeń nad gruntem, umożliwiającą przedostanie się małym i średnim zwierzętom na i z terenu zajętego przez przedmiotową inwestycję;

g) Prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej;

h) Używany na budowie sprzęt oraz maszyny i środki transportu muszą być w dobrym stanie technicznym, w celu dopuszczenia do niekontrolowanych wycieków substancji ropopochodnych z maszyn i urządzeń;

i) Wszelkie naprawy pojazdów i maszyn, wymianę olejów napędowych, smarów oraz cieczy hydraulicznych związanych z funkcjonowaniem oraz tankowanie sprzętu należy przeprowadzać poza placem budowy, na terenie stałych baz wykonawcy lub specjalistycznych punktach serwisowych, na szczelnym stanowisku, izolowanym od podłoża;

j) Wyposażyć plac budowy w sorbenty do ograniczania i usuwania ewentualnych rozlewów olejowych;

k) W przypadku zastosowania transformatora olejowego stację transformatora wyposażyć w   szczelną misę olejową, mogącą pomieścić całość  zgromadzonego w transformatorze oleju;

l) Teren budowy należy wyposażyć w przenośne toalety;

m) Odpady należy magazynować w wyznaczonych miejscach lub pomieszczeniach. Powstałe odpady i ścieki należy przekazywać firmie posiadającej odpowiednie zezwolenia na ich odbiór;

n) Powstałe w trakcie robót budowlanych odpady zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi należy magazynować w miejscach zabezpieczonych przed przenikaniem substancji niebezpiecznych do gruntu;

2)  Warunki dotyczące etapu eksploatacji przedsięwzięcia:

a) Powierzchnię trawiastą w granicach terenu funkcyjnego utrzymywać z wykorzystaniem  narzędzi do koszenia, bez stosowania nawozów, herbicydów i pestycydów; dopuszczalne jest wykorzystanie mniejszych zwierząt (tj. owiec, gęsi) do utrzymania odpowiedniej wysokości traw;

b) Pielęgnację powierzchni trawiastej prowadzić nie wcześniej niż po 1 sierpnia;

c) W przypadku mycia paneli, używać wyłącznie czystej wody. Dopuszcza się mycie powierzchni paneli wodą z dodatkiem biodegradowalnych środków przeznaczonych do czyszczenia paneli słonecznych i fotowoltaicznych;

W związku z powyższym strony postępowania mają możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz wniesienia od niej odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty. Odwołanie od decyzji wnieść można w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Z decyzją zapoznać można się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Prabuty,  po uprzednim umówieniu się z pracownikiem Urzędu na wyznaczoną godzinę. Odwołanie od decyzji wnieść można w formie papierowej: w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miasta i Gminy Prabuty lub elektronicznie: przez profil zaufany na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. niniejsze Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze obwieszczenie w dniu 30.04.2020r. udostępnione zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty. Obwieszczenie zostało również publicznie ogłoszone poprzez wywieszenie go w dniu 30.04.2020r. na tablicy ogłoszeń, znajdującej się w miejscowości Obrzynowo oraz tablicy ogłoszeń, znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Marek Szulc

 

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2020-04-30
Data publikacji:2020-04-30
Osoba sporządzająca dokument:Karol Mościcki
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:449