Budowa Dwóch Elektrowni Słonecznych o mocy do 2MW – 2 x 1MW każda na działce nr 63/1 w obrębie Antonin w gminie Prabuty - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 lipca 2020

Działając na podstawie art. 104, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania (t.j. Dz. U. 2020 poz. 283) zawiadamia się strony postępowania, że w dniu 14.07.2020r. Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach GPG.6220.3.2020, w której:

1.      Stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa Dwóch Elektrowni Słonecznych o mocy do 2MW – 2 x  1MW każda na działce nr 63/1 w obrębie Antonin w gminie Prabuty”;

2.      Określił następujące warunki korzystania ze środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:

 1. Warunki dotyczące etapu realizacji przedsięwzięcia:
  1. Podczas prowadzenia wykopów należy zabezpieczyć plac robót płotkiem z siatki herpetologicznej przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt - płazów, gadów i małych ssaków; Codziennie rano przed przystąpieniem do dalszych prac należy przeprowadzać kontrolę wykopów; Uwięzione zwierzęta należy niezwłocznie przenieść poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko; Przenoszenie należy prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych; Używany do przenoszenia zwierząt sprzęt należy dezynfekować;
  2. Rozpoczęcie prac ziemnych na potrzeby budowy instalacji należy przeprowadzić poza okresem gniazdowania ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia) W przypadku zaistnienia potrzeby dokonania prac w w/w okresie, możliwe będzie ich wykonanie jedynie w przypadku potwierdzenia przez osobę posiadającą wiedzę i kompetencje z zakresu ornitologii, iż przedmiotowy teren nie jest wykorzystywany przez chronione gatunki ptaków jako miejsce gniazdowania;
  3. Plac budowy należy wyposażyć w sorbenty do ograniczania i usuwania ewentualnych rozlewów olejowych;
  4. W ogrodzeniu planowanej inwestycji należy pozostawić ok. 20 cm wolną przestrzeń nad gruntem, umożliwiającą przedostanie się małym i średnim zwierzętom na i z terenu zajętego przez przedmiotową inwestycję;
  5. W przypadku zastosowania transformatora olejowego stację transformatora należy wyposażyć w szczelną misę olejową, mogącą pomieścić całość zgromadzonego w transformatorze oleju lub zastosować rozwiązania równoważne;
  6. Używany na budowie sprzęt oraz maszyny i środki transportu muszą znajdować się w dobrym stanie technicznym, w celu uniemożliwiającym niekontrolowany wyciek substancji ropopochodnych z maszyn i urządzeń;
  7. Powstałe w trakcie robót budowlanych odpady zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi należy magazynować w miejscach zabezpieczonych przed przenikaniem substancji niebezpiecznych do gruntu;
  8. Wszelkie naprawy pojazdów i maszyn, wymianę olejów napędowych, smarów oraz cieczy hydraulicznych, związanych z funkcjonowaniem oraz tankowanie sprzętu należy przeprowadzać poza placem budowy, na terenie stałych baz wykonawcy lub specjalistycznych punktach serwisowych, na szczelnym stanowisku, izolowanym od podłoża;
  9. Odpady należy magazynować w wyznaczonych miejscach lub pomieszczeniach i przekazywać firmie posiadającej odpowiednie pozwolenia na odbiór tych odpadów;
  10. Teren budowy należy wyposażyć w przenośne toalety, a powstałe ścieki przekazywać uprawnionym do ich odbioru podmiotom.
 2. Warunki dotyczące etapu eksploatacji przedsięwzięcia:
  1. Do mycia paneli należy używać wyłącznie czystej wody. Dopuszcza się mycie powierzchni paneli wodą z dodatkiem biodegradowalnych środków przeznaczonych do czyszczenia paneli słonecznych i fotowoltaicznych;
  2. Powierzchnię trawiastą w granicach terenu funkcyjnego należy utrzymywać z wykorzystaniem  narzędzi do koszenia, bez stosowania nawozów, herbicydów i pestycydów; dopuszczalne jest wykorzystanie mniejszych zwierząt (tj. owiec, gęsi) do utrzymania odpowiedniej wysokości traw;
  3. Pielęgnację powierzchni trawiastej należy prowadzić nie wcześniej niż po 1 sierpnia;

W związku z powyższym strony postępowania mają możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz wniesienia od niej odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty. Odwołanie od decyzji wnieść można w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Z decyzją zapoznać można się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Prabuty,  po uprzednim umówieniu się z pracownikiem Urzędu na wyznaczoną godzinę. Odwołanie od decyzji wnieść można w formie papierowej: w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miasta i Gminy Prabuty lub elektronicznie: przez profil zaufany na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. niniejsze Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze obwieszczenie w dniu 14.07.2020r. udostępnione zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty. Obwieszczenie zostało również publicznie ogłoszone poprzez wywieszenie go w dniu 14.07.2020r. na tablicy ogłoszeń, znajdującej się w miejscowości Obrzynowo oraz tablicy ogłoszeń, znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Marek Szulc

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2020-07-14
Data publikacji:2020-07-14
Osoba sporządzająca dokument:Karol Mościcki
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:233