Nabór kandydatów na stanowisko pracy do spraw gospodarki odpadami komunalnymi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 września 2020

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach na  stanowisko pracy do spraw gospodarki odpadami komunalnymi w Zespole do spraw Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Gruntami, Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

1. Wymagania niezbędne do pracy na stanowisku:

1)  wykształcenie wyższe,

2) obywatelstwo polskie,

3)  doświadczenie zawodowe – odbyta praktyka zawodowa lub staż absolwencki lub przygotowanie zawodowe,

4) dobra znajomość obsługi komputera,

5) znajomość obsługi programu „Microsoft Office”,

6) umiejętność pracy w zespole, chęć zdobywania wiedzy, odpowiedzialność, sumienność, staranność i systematyczność w pracy,

7) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

2. Wymagania dodatkowe do pracy na stanowisku:

1) wykształcenie wyższe w zakresie ochrony środowiska,

2) doświadczenie w pracy na stanowisku do spraw gospodarki odpadami komunalnymi,

3) prawo jazdy kategorii B,

4) znajomość regulacji prawnych z zakresu  ochrony środowiska, w tym ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz kodeksu postepowania administracyjnego,

5) znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych,

6) predyspozycje osobowościowe: dyspozycyjność, kreatywność, konsekwencja w realizacji zadań, dążenie do podnoszenia kwalifikacji, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) przygotowywanie projektów uchwał oraz kalkulacji kosztów dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

2) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych,

3) przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

4) kontrola i nadzór nad działalnością przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

5) nadzór nad funkcjonowaniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

6) tworzenie bazy danych, służącej do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi,

7) prowadzenie rejestru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

8) księgowanie wpływów i zwrotów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

9) prowadzenie kont osobowych dla właścicieli nieruchomości zobowiązanych do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

10) naliczanie i dokonywanie przypisu opłat  za gospodarowanie odpadami  komunalnymi,

11) współpraca z organami windykacyjnymi,

12) przygotowywanie danych do sporządzania sprawozdań finansowych kwartalnych, półrocznych i rocznych z wykonania dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami  komunalnymi,

13) przyjmowanie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prowadzenie kontroli zgodności złożonych deklaracji ze stanem faktycznym,

14) prowadzenie postępowań w/s określenia wysokości zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz postępowań dotyczących egzekucji zaległych należności poprzez wystawianie upomnień, naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat, wystawianie tytułów wykonawczych,

15) kontrola prawidłowości wnoszonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

16) nadzór nad przestrzeganiem przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,

17) wydawanie decyzji w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, a nie zawarli umów na pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych,

18) prowadzenie postępowań w sprawie nakazu usunięcia odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania,

19) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,

20) nadzór nad wykonaniem przez Gminę obowiązków osiągnięcia wynikających z przepisów prawa poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, odzysku i ograniczenia składowania odpadów,

21) sporządzanie wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach sprawozdań dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi,

22) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

23) realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanej z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

4. Warunki pracy na stanowisku:

1) Środowisko pracy. Pełny etat. Godziny pracy stałe od 7:30 do 15:30 w poniedziałek, wtorek i czwartek. W środę od 7:30 do 17:00, w piątek od 7:30 do 14:00. Praca wykonywana na terenie Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach, głównie w pomieszczeniu biurowym na I piętrze. Pozostała infrastruktura: schody, korytarze, sanitariaty. Oświetlenie sztuczne i naturalne. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wyjazdy służbowe samochodem osobowym w celach prowadzenia wizji lokalnych, szkoleniowych i konsultacyjnych. Obsługa sprzętu biurowego i komputerowego, praca na dokumentach, kontakt z klientami Urzędu.

2) Środki pracy. Komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka, faks oraz inne typowe narzędzia do pracy biurowej. Biurko o dwóch blatach, krzesło obrotowe z kółkami jezdnymi.

3) Wymagania psychologiczne, fizyczne i zdrowotne. Praca zaliczana do lekkich pod względem obciążenia fizycznego. Nie wymaga szczególnych predyspozycji zdrowotnych, jedynie ogólnego dobrego stanu zdrowia. Wymagane są podstawowe badania lekarskie i szkolenia z zakresu bhp. Wymagana sprawność komunikowania się na poziomie interpersonalnym.

5. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w sierpniu 2020 r., w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 12%.

6. Wykaz wymaganych dokumentów:

1) list motywacyjny,

2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

4) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) kserokopie dokumentów poświadczających stopień niepełnosprawności (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) – dotyczy    kandydatów niepełnosprawnych,

6) oświadczenie o pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

7) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

8) podpisane oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze, do pobrania: http://bip.prabuty.pl/p,128,klauzula-informacyjna-dot-przetwarzania-danych-osobowych

9) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 05 października 2020 roku do godziny 15:30  na adres: Urząd Miasta i Gminy w Prabutach ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach – stanowisko do spraw gospodarki odpadami komunalnymi”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym  terminie, nie będą rozpatrywane.

Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach. W pierwszym etapie zostanie przeprowadzona formalna i merytoryczna ocena ofert, w drugim rozmowa kwalifikacyjna.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach w dniu 06 października 2020 roku o godzinie 9:00. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 552624145 lub 552624148.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Marek Szulc

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2020-09-23
Data publikacji:2020-09-23
Osoba sporządzająca dokument:Jędrzej Krasiński
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:1306