Zaproszenie do współtworzenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Prabuty z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 października 2020

Zapraszamy do współtworzenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Prabuty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, które planują prowadzenie działalności na rzecz mieszkańców Miasta i  Gminy Prabuty w 2021 roku.

Informujemy o trwających praczach  nad ,,Rocznym programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w  Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania,  jeżeli ich cele statutowe obejmują                    prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi, spółkami akcyjnymi i spółkami z  ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1133, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, działającymi na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty, w 2021 roku.”

Zapraszamy mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty, w tym organizacje pozarządowe, do aktywnego włączenia się w przygotowanie dokumentu, którego głównym celem jest określenie zasad współpracy Gminy z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego.

Prosimy o wnoszenie swoich propozycji i uwag w oparciu o zapisy Programu współpracy na 2020 rok. Propozycje można zgłaszać za pomocą formularza: „Propozycje do Rocznego programu współpracy na rok 2021”, stanowiącego Załącznik Nr 1 do ogłoszenia do dnia 2 listopada 2020 r.

 Wypełniony Formularz można dostarczyć:

1.  Do Biura Obsługi Ludności (parter) lub pok. Nr 22 (III p.) Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach

2. Przesłać na adres  e-mail:  nauka@prabuty.pl

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2020-10-12
Data publikacji:2020-10-12
Osoba sporządzająca dokument:Dagmara Osowska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:632