Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ul. Pustej” w miejscowości Prabuty, gmina Prabuty oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 kwietnia 2021

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Prabuty uchwały nr XXXIII/221/2021 z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ul. Pustej” w miejscowości Prabuty, gmina Prabuty.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@prabuty.pl w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony został na załączniku graficznym do uchwał nr XXXIII/221/2021 z dnia 10 marca 2021 r., która dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w Urzędzie i na adres Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty lub e-mail biuro@prabuty.pl, w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w prasie miejscowej, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Prabuty oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Marek Szulc

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2021-04-21
Data publikacji:2021-04-21
Osoba sporządzająca dokument:Agata Liberacka
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:620