Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Miasta i Gminy Prabuty wraz z udzieleniem dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 maja 2021

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1057) oraz uchwały Nr XXVIII/175/2020 Rady Miejskiej  w Prabutach z dnia 25 listopada 2020  r. w sprawie:  uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w  Rzeczpospolitej Polskiej,  o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania,  jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi, spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza  otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Miasta i Gminy Prabuty wraz z udzieleniem dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty.

I. Cel konkursu.

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie w formie wspierania lub powierzenia projektów na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Prabuty określonych w ,,Rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w  Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia  i wyznania,  jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi, spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1133 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na  realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, działającymi na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty, w  2021 roku.”

II. Rodzaj zlecanego zadania publicznego.

 1. w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
  1. ,, Działaj Lokalnie – inspirowanie, rozwijanie i wspieranie organizacji pozarządowych w sferze edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju regionalnego.”

Cel zadania: Działania na rzecz stwarzania warunków do podejmowania inicjatyw lokalnych.

Warunki realizacji zadania:

Miejsce realizacji zadania: Miasto i Gmina Prabuty
Wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania w 2020 r. – 4.000 zł
Wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania w 2021 r. – 4.000 zł
Planowany termin realizacji zadania: czerwiec– grudzień 2021 r.

III. Podmioty uprawnione do składania ofert.

 1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1057).
 2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 4. Spółdzielnie socjalne.
 5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, o których mowa w art. 3, ust. 3, pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. 2020 poz1057)

IV. Zasady przyznania dotacji:

Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1057) na podstawie otrzymanej oferty złożonej zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

 1. Złożenie oferty o dofinansowanie zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 2. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W przypadku zmiany wysokości dotacji na realizację zadania, podmiot dotowany zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Nie dostarczenie korekty w ciągu 7 dni od podania oficjalnych wyników konkursu traktowane będzie jako rezygnację z dotacji.
 3. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty po zapoznaniu się z materiałem pomocniczym przedstawionym przez Komisję powołaną do rozpatrzenia ofert konkursowych.
  Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

V. Termin i warunki realizacji zadań:

 1. termin realizacji zadania określa umowa podpisana pomiędzy Miastem i Gminą Prabuty, a organizacją pozarządowa wyłonioną w drodze konkursu.
 2. w kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego wspieranego lub powierzanego organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą wnioskować o pokrycie kosztów administracyjnych związanych bezpośrednio z realizacją zleconego zadania publicznego w wysokości  do 10% kwoty dotacji,
 3. udział środków własnych w kosztach realizacji wspieranego przez Miasto i Gminę Prabuty zadania publicznego nie może być mniejszy niż 15% całkowitego budżetu zadania w tym, wkład własny w postaci pracy wolontariuszy w łącznej wysokości do 10% kosztów realizacji zadania publicznego.
 4. dotacja nie będzie udzielana na:
  • zakup gruntów,
  • działalność gospodarczą,
  • działalność polityczną,
  • pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,
  • realizację inwestycji.
 5. w trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu realizacji zadania. Zmiany wymagają zgłoszenie w formie pisemnej i uzyskania zgody Miasta i Gminy Prabuty. Zgłoszone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Dotowany podmiot  zobowiązany jest do przedstawienia zaktualizowanego harmonogramu po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany wymagają aneksu do umowy.
 6. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego. Przesunięcie uznaje się za dozwolone, gdy dana pozycja kosztorysu nie zmieniła się o więcej niż 10%, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy.
 7. Podmiot, który otrzyma dotację na realizację zadania jest zobowiązany zamieszczać w sposób czytelny informację o tym, że realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta i Gminy Prabuty. Informacja wraz z herbem lub logiem gminy powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, na stronie zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru realizacji zadania przez ustną informację kierowaną do odbiorców, iż „Zadanie (nazwa zadania) jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta i Gminy Prabuty”.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

 1. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję Konkursową, którą powołuje Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty.
 2. Przy dokonaniu wyboru oferty zostaną uwzględnione następujące kryteria:
  • Kryteria oceny formalnej:
   1. Oferta została złożona w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu.
   2. Formularz oferty wypełniony jest czytelnie i kompletnie.
   3. Oferta jest zgodna z założeniami konkursu.
   4. Oferta jest złożona na właściwym formularzu.
   5. Oferta została złożona przez podmiot uprawniony.
   6. Oferta jest podpisana przez upoważnione osoby.
   7. Załączono pełnomocnictwo do działania w imieniu oferenta (w przypadku, gdy ofertę podpisały osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem).
   8. Przedłożenie wymaganych załączników (jeśli są wymagane).
   9. Termin realizacji zadania jest zgodny z wymogami podanymi w ogłoszeniu o konkursie.
   10. Kalkulacja kosztów nie zawiera błędów rachunkowych.
   11. Zakreślenie lub wykreślenie oświadczeń, o których mowa na ostatniej stronie oferty.
   12. Prowadzenie przez organizację działalności w dziedzinie objętej konkursem.
   13. Oferta nie zawiera innych błędów formalnych.

    Oferty niespełniające wymogów formalnych określonych w pkt. VI ust. 2 lub nieuzupełnione po wezwaniu, o którym mowa w pkt. 5 ust. 5, zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane podczas oceny merytorycznej.
  • Kryteria oceny merytorycznej:
   1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta.
   2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
   3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie.
   4. W przypadku wsparcia realizacji zadania, uwzględnienie planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania.
   5. Uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych, w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 3. Osoba wyznaczona w ofercie do składania wyjaśnień może zostać wezwana do złożenia wyjaśnień w sprawie oferty na każdym etapie jej rozpatrywania.
 4. Z prac Komisji Konkursowej sporządza się protokół.

VII. Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.

Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowej określa § 14. Rozdziału V Nr XXVIII/175/2020 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 listopada 2020  r. w sprawie:  uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w  Rzeczpospolitej Polskiej,  o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania,  jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi, spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami. Treść Uchwały jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Prabuty pod adresem: www.prabuty.pl .

VIII. Termin i miejsce składania ofert: 

Oferty należy składać w formie pisemnej na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem ,,Konkurs na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie ...” w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2 (parter) w terminie do dnia 28 maja 2021 r. do godz. 14.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 maja 2021 r. o godz. 10.00 w pokoju Nr 30 Urzędu Miasta i Gminy Prabuty. Komisja konkursowa rozpatrzy oferty w terminie 14 dni licząc od daty otwarcia ofert. 

IX. Informacje dodatkowe:

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, w pok. nr 22 lub 30 (III p) lub telefonicznie pod numerem  55 246 07 32 lub 55 262 41 53.

O rozstrzygnięciu konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie w terminie 7 dni od daty zakończenia postępowania konkursowego. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej www.prabuty.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert w całości lub części,  przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Marek Szulc

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2021-05-06
Data publikacji:2021-05-06
Osoba sporządzająca dokument:Dagmara Osowska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:306