Projekt decyzji o warunkach zabudowy - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na części działki 634 w obrębie ewidencyjnym Obrzynowo

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 lipca 2021

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021 poz. 735) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2021 poz.741) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 634 w obrębie ewidencyjnym Obrzynowo, gmina Prabuty.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2021 poz. 735) organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuje się, że można wnieść uwagi lub zastrzeżenia w tej sprawie w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty przy ul. Kwidzyńskiej 2, pokój 11 tel. (55) 262-41-47 w dniach pracy Urzędu, w  godzinach: 7.30 – 14.00 w piątki 7.30- 17.00 w środy oraz  7.30- 15.30  w pozostałe dni tygodnia.

Na niniejsze zawiadomienie nie służy zażalenie.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY
MAREK SZULC

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2021-07-26
Data publikacji:2021-07-26
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Król
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:406