GPG.6730.94.2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 kwietnia 2022

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021 poz. 735 ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2022 poz. 503 t.j.) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o warunkach  zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie jedenastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z  niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 141/2 położonej w miejscowości Prabuty, obręb ewidencyjny 0005 Prabuty, gmina Prabuty.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2021 poz. 735, ze zm.) organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuje się, że można wnieść uwagi lub zastrzeżenia w tej sprawie w terminie czternastu dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach przy ul. Kwidzyńskiej 2, pokój 11 tel. (55) 262 41 47 w dniach pracy Urzędu, w godzinach: 730 – 1400 w piątki, 730- 1700 w środy oraz  730- 1530  w pozostałe dni tygodnia.

Ponadto zawiadamia się strony postępowania, iż nie jest możliwe załatwienie w/w sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa, ze względu na konieczność zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym etapie postępowania.

Termin załatwienia sprawy nastąpi najpóźniej do 10.05.2022r.

Pouczenie:

Stronie służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w sytuacji, kiedy nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego ani w terminie wskazanych w trybie art. 36 § 1(bezczynność) lub w sytuacji kiedy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne to załatwienia sprawy (przewlekłość).

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY
MAREK SZULC

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2022-04-21
Data publikacji:2022-04-21
Osoba sporządzająca dokument:Agata Kamińska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:146