Inwestycje celu publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

GPG.6733.12.2019

2019-12-06

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z  dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.  2096, ze zm.) zawiadamia się, że dnia 05.12.2019r. Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty wydał decyzję nr GPG.6733.12.2019 o umorzeniu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w położonego  w Pólku, gmina Prabuty  na działkach geodezyjnych nr 2, 142, 51, 30, 29, 28 w obrębie geodezyjnym Pólko, gmina Prabuty  dla inwestycji polegającej  na budowie linii kablowej nn-0,4kV i złącza kablowo-pomiarowego oraz przebudowie linii napowietrznej nn 0,4kV do zasilania budynków mieszkalnych.

Czytaj więcej o: GPG.6733.12.2019

GPG.6733.21.2019

2019-11-26

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018 poz. 2096 ze zm.), zawiadamia się, że dnia 25.11.2019r. została wydana  decyzja o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 27/2019 dla terenu położonego   na działce geodezyjnej oznaczonej nr  178/3 i 179 obręb 0003  Prabuty dla inwestycji pn.: ,,Budowa oświetlenia terenu dla potrzeb zespołu garażowego; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury ; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.21.2019

GPG.6733.12.2019

2019-11-19

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, że dnia 19.11.2019r. Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty postanowieniem GPG.6733.12.2019 podjął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w położonego w Pólku, gmina Prabuty na działkach geodezyjnych nr 2, 142, 51, 30, 29, 28 w obrębie geodezyjnym Pólko, gmina Prabuty dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn-0,4kV i złącza kablowo-pomiarowego oraz przebudowie linii napowietrznej nn 0,4kV do zasilania budynków mieszkalnych.

Czytaj więcej o: GPG.6733.12.2019

GPG.6733.12.2019

2019-11-14

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.  2096, ze zm.) zawiadamia się, że dnia 24.04.2019r. Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty postanowieniem GPG.6733.12.2019 zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w położonego  w Pólku, gmina Prabuty  na działkach geodezyjnych nr 2, 142, 51, 30, 29, 28 w obrębie geodezyjnym Pólko, gmina Prabuty  dla inwestycji polegającej  na budowie linii kablowej nn-0,4kV i złącza kablowo-pomiarowego oraz przebudowie linii napowietrznej nn 0,4kV do zasilania budynków mieszkalnych.

Czytaj więcej o: GPG.6733.12.2019

GPG.6733.21.2019

2019-11-08

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, że dnia 08.11.2019r. Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty postanowieniem GPG.6733.21.2019 podjął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Prabutach na dz. geod. nr 178/3, 179 obręb 0003 dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „budowa oświetlenia terenu dla potrzeb zespołu garażowego; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.21.2019

GPG.6733.27.2019

2019-11-13

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.  2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 01.10.2019r. (data wpływu do tut. Urzędu 21.10.2019r.) Pana Kazimierza Robionek – Studio Projektów Sanitarnych Projwent Robionek ul. Chełmińskiego 103/2 86-300 Grudziądz, pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział zakład Gazowniczy w Gdańsku ul. Wałowa 41/43 80-858 Gdańsk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego  w Prabutach przy ul. Górnej, na działkach geodezyjnych nr 60/6, 60/12, 41/12, 87/1  obręb geodezyjny nr 0002  Prabuty-M, dla inwestycji polegającej  na budowie gazociągu niskiego ciśnienia z rur PE 110 mm zlokalizowanego w poboczu ulicy dla potrzeb budownictwa mieszkalnego.

Czytaj więcej o: GPG.6733.27.2019

GPG.6733.11.2019

2019-11-07

Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.)   oraz na podst. art. 52 ust. 2 pkt. 1 i 2, art. 50 ust. 4 w zw. z art. 53 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu ponownego rozpatrzenia sprawy o wydanie decyzji   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego   na działkach geodezyjnych oznaczonych nr  1/18, 1/12, 1/13, 47/1, 47/2, 84/2, 32/1, 33 w obrębie geodezyjnym Kamienna, działkach oznaczonych nr 88, 93,94,90,96/3 obręb Gdakowo, działkach nr: 22/2, 1/1, 97, 26/7, 26/13 w obrębie geodezyjnym Antonin oraz działkach oznaczonych nr 99/2, 103/2, 104/1, 107/1, 109, 110/1, 113/1, 117, 125, 126/2, 129/9, 232, 158, 159, 160 w obrębie geodezyjnym Gonty dla inwestycji polegającej  na przebudowie linii napowietrznej SN 15kV dwutorowej o długości 5253 m na linie napowietrzną niepełno izolowaną jednotorową.

Czytaj więcej o: GPG.6733.11.2019

GPG.6733.23.2019

2019-11-07

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.  2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 05.09.2019r. Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa PEWIK Prabuty ul. Kwidzyńska 15 82-550 Prabuty, została wydana decyzja nr 29/2019 z dnia 07.11.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego na dz. geod. nr  67/4 i 67/6 obręb Sypanica dla inwestycji pn.: „rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody, w zakresie: remont budynku stacji, montaż zbiornika retencyjnego (125 m3), demontaż zużytych urządzeń technologicznych, montaż nowych urządzeń technologicznych (w tym sieci wodociągowej i kanalizacyjnej) oraz budowa nawierzchni utwardzonych dla potrzeb komunikacji wewnętrznej; rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do zaopatrzenia ludności w wodę”.

Z treścią decyzji można zapoznać się w pokoju nr 11 – IIp. Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.23.2019

GPG.6733.24.2019

2019-11-07

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.  2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 02.09.2019r.  (data wpływu 06.09.2019r.) Pani Małgorzaty Magoń reprezentującej firmę usługi Inżynieryjne Małgorzata Bryćko-Krauza ul. Deyny 10 83-034 Trąbki Małe, działającej na rzecz Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, dnia 05.11.2019r. została wydana decyzja nr 25/2019 o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego na dz. geod. nr  1495/3, 1494/12, 1494/19, 1494/13, 1494/22, 1494/14, 1523/1, 1530, 1531/1, 1527/2 i 1529/1 obręb 4 dla inwestycji pn.: „budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV, w ramach przebudowy istniejącej linii napowietrznej, połączona ze zmianą trasy; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

Z treścią decyzji można zapoznać się w pokoju nr 11 – IIp. Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.24.2019

GPG.6733.28.2019

2019-11-07

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.  2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 29.10.2019r. (data wpływu do tut. Urzędu 31.10.2019r.) Pana Macieja Glaza  reprezentującego firmę PUPH „EL-BUD” Michał Szymański ul. 11-ego Listopada 28/4 82-500 Kwidzyn, działającego na rzecz ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego  w Prabutach przy ul. Cisowej, na działkach geodezyjnych nr 461/2, 460  położonych w obrębie geodezyjnym nr 0003  Prabuty-M oraz na działce nr 92/1 położonej w obrębie geodezyjnym nr 0005 Prabuty-M, dla inwestycji polegającej  na budowie linii kablowej nn-0,4kV i złącza kablowo-pomiarowego do zasilania budynku mieszkalnego.  

Czytaj więcej o: GPG.6733.28.2019

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:22023