Inwestycje celu publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

GPG.6733.2.2018

2018-06-15

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz.1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamia się, że dnia 15.06.2018r. zostało wydane postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji nr 4/2018 z dnia 04.04.2018r.  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Prabutach, na dz. geod. nr 30/8 obręb 0002 Prabuty dla inwestycji  pn.: „przebudowa elementów zagospodarowania terenu przed budynkiem dworca PKP  w ramach zadania „Przebudowa Dworca Kolejowego Prabuty”, w tym: 1)budowa zadaszenia wiaty rowerowej, 2) budowa tymczasowego kontenera  dworca kolejowego, 3) budowa towarzyszących obiektów i urządzeń terenowych, w tym budowa parkingu (6 miejsc postojowych, w tym 2 NPS), przebudowa nawierzchni dojść i  dojazdów (łącznie  z przystankiem autobusowym, postojem taksówek i ścieżkami dotykowymi), remont muru oraz utworzenie zieleni urządzonej; 4) przebudowa istniejącej i budowa nowej infrastruktury technicznej, w tym: wodociągowej, kanalizacji technologicznej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji teletechnicznej, elektroenergetycznej oraz oświetlenia terenu; rodzaj zabudowy: zabudowa usługowa; cel publiczny: utrzymanie dróg, obiektów  i urządzeń transportu publicznego”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.2.2018

GPG.6733.12.2018

2018-06-11

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz. 1073.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 t.j.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 14.05.2018r. Miasta i Gminy Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty, została wydana decyzja nr 12/2018 dnia 11.06.2018r.  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego   na działkach  geodezyjnych nr  10/81, 10/82, 10/83, 10/84, 12, obręb Stańkowo, gmina Prabuty  dla inwestycji  pn.: „budowa wiaty sportowo-rekreacyjnej wraz z niezbędną architekturą w ramach porządkowania przestrzeni publicznej (osiedlowego placu zabaw); rodzaj zabudowy: zagospodarowanie towarzyszące zabudowie mieszkaniowej; cel publiczny: tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.12.2018

GPG.6733.9.2018

2018-06-05

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz. 1073.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 t.j.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 29.03.2018r., Energa Operator SA O/Olsztyn ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, w imieniu której występuje Pan Piotr Święcki prowadzący firmę pn.: Firma Usługowo-Handlowa PROJSANIT Piotr Święcki ul. Królowej Jadwigi 18b 14-202 Iława, dnia 05.06.2018r.została wydania decyzja nr 11/2018 dla terenu położonego w Prabutach na działce geodezyjnej nr 27, 29, 31/7, 32/7, 36, 40/7 obręb 3 Prabuty, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „budowa sieci kanalizacji deszczowej, o długości ok. 142 m, w celu odprowadzenia wód opadowych z ulicy; rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do odprowadzania ścieków”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.9.2018

GPG.6733.14.2018

2018-05-30

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz.1073, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 21.05.2018r. (data wpływu do tut. Urzędu 22.05.2018r.) Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, w imieniu której występuje Pan Krzysztof Piotrowski reprezentujący firmę Pracownia Projektowa Krzysztof Piotrowski  z siedzibą 82-340 Tolkmicko Łęcze 9,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego  w Prabutach przy ul. Daszyńskiego na działce  geodezyjnej nr  270/3  obręb  0001 Prabuty-M oraz przy ul. Wojska Polskiego na działce geodezyjnej  nr 30/10 obręb 0002 Prabuty-M   dla inwestycji  polegającej na budowie  odcinka elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, połączona  z demontażem istniejącego kabla.

Czytaj więcej o: GPG.6733.14.2018

GPG.6733.10.2017

2018-05-24

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz. 1073.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 t.j.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 28.03.2018r.,  Energa Operator SA O/Olsztyn ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, w imieniu której występuje Pan Karol Rajkowski ul. Waryńskiego 2 57-530 Międzylesie, została wydania decyzja nr 10/2018 na działce geodezyjnej nr 185, 187 i 188/3 obręb 0005, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz złącza kablowo-pomiarowego, w celu zasilania zabudowy mieszkaniowej; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.10.2017

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:9927