Inwestycje celu publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

GPG.6733.14.2019

2019-06-07

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.  2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 28.03.2019r.  (data wpływu 05.04.2019r.) Pani Małgorzaty Magoń reprezentującej firmę usługi Inżynieryjne Małgorzata Bryćko-Krauza ul. Deyny 10 83-034 Trąbki Małe, działającej na rzecz Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, dnia 06.06.2019r. została wydana decyzja nr 18/2019 o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego na dz. geod. nr  87, 167 i 155/1 obręb Gilwa dla inwestycji pn.: „budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej SN-15KV (ok. 70 m), stacji transformatorowej oraz odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV (ok. 130 m); rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.14.2019

Przebudowa punktu ładunkowego na stacji kolejowej w Prabutach

2019-06-06

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Przebudowa istniejącego punktu ładunkowego na stacji Prabuty - linia kolejowa nr 9 Warszawa - Gdańsk", na działce ewidencyjnej nr 31/2 obręb 0002 Prabuty, w m. Prabuty, na terenie zamkniętym.

GPG.6733.15.2019

2019-05-31

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018 poz. 2096 ze zm.),  zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 27.05.2019 r. zostało wydana decyzja znak: GPG.6733.15.2019 umarzająca postępowanie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi wewnętrznej na działce nr 17/4 obręb Stary Kamień.

Czytaj więcej o: GPG.6733.15.2019

GPG.6733.16.2019

2019-05-28

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 20.05.2019r. (data wpływu do tut. Urzędu 22.05.2019r.) Pani Małgorzaty Magoń reprezentującą firmę PROJEKTOR Usługi Inżynieryjne Małgorzata Bryćko-Krauza ul. Deyny 10 83-034, pełnomocnika Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Obrzynowie, gm. Prabuty na działce geodezyjnej nr 301 w obrębie geodezyjnym Obrzynowo, dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej nn-0,4kV w miejscowości Obrzynowo, gm. Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.16.2019

GPG.6733.11.2019

2019-05-07

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.  2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 15.02.2019r. Pana Tomasza Kraweć reprezentującego firmę Biuro Inwestycyjno-Projektowe tk.inpro Tomasz Kraweć z siedzibą 14-202 Iława ul. Smolki 17, pełnomocnika Energa-Operator SA Oddział w  Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, dnia 06.05.2019r. została wydana decyzja nr 17/2019 o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego na dz. geod. nr  1/18, 1/12, 1/13, 47/1, 47/2, 84/2, 32/1, 33  obręb Kamienna, dz. nr 88, 93, 94, 90, 96/3 obręb Gdakowo, dz. nr 22/2, 1/1, 97, 26/7, 26/13  obręb Antonin, dz. nr 99/2, 103/2, 104/1, 107/1, 109, 110/1, 113/1, 117, 125, 126/2, 129/9, 232, 158, 159, 160 obręb Gonty dla inwestycji pn.: „przebudowa odcinka elektroenergetycznej dwutorowej linii napowietrznej SN-15kV (ok. 5.253 m) na linię jednotorową niepełno izolowaną; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.11.2019

GPG.6733.8.2019

2019-04-30

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018 poz. 2096 ze zm.), zawiadamia się, na wniosek z dnia 15.02.2019r. Pani  Małgorzaty Magoń, pełnomocnika Energa-Operator SA Oddział w  Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, dnia 29.04.2019r. została wydana  decyzja o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 16/2019 dla terenu położonego  w  Obrzynowie, gm. Prabuty na działce geodezyjnej nr  235, 236, 234, 241, 242, 245, 243, 244, 240/1, 239/2, 239/1, 315 w obrębie geodezyjnym Obrzynowo dla inwestycji polegającej na budowie odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej nn-0,4kV (ok. 1.100 m), w ramach przebudowy istniejącej linii po nowej trasie.

Czytaj więcej o: GPG.6733.8.2019

GPG.6733.10.2019

2019-04-30

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018 poz. 2096 ze zm.), zawiadamia się, na wniosek z dnia 15.02.2019r. Pana Tomasza Kraweć - reprezentującego firmę Biuro Inwestycyjno-Projektowe tk.inpro Tomasz Kraweć z siedzibą 14-202 Iława ul. Smolki 17, pełnomocnika Energa-Operator SA Oddział w  Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, dnia 29.04.2019r. została wydana  decyzja o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 15/2019 z dla terenu położonego   na działkach geodezyjnych oznaczonych nr  327, 329, 330, 335, 336, 333, 360, 364, 378, 387, 393, 392, 395, 396, 398, 399, 402, 403, 404, 411, 409 w obrębie geodezyjnym Julianowo, działkach oznaczonych nr 310/2, 311, 313, 314, 315, 430/7, 238 obręb Obrzynowo, działkach nr: 4/6, 125, 3/2, 5, 18/1, 12/1, 12/2, 8, 14, 132, 16/2, 16/1, 135, 13/45 w obrębie geodezyjnym Stańkowo dla inwestycji polegającej  na przebudowie linii napowietrznej SN 15kV dwutorowej o długości 5480 m na linie napowietrzną niepełno izolowaną jednotorową.

Czytaj więcej o: GPG.6733.10.2019

GPG.6733.13.2019

2019-04-23

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945, t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia12.03.2019r. (data wpływu do tut. urzędu 13.03.2019r.) Pana Sławomira Bohdziewicz reprezentującej firmę Biuro Projektów VOLT s.c. z siedzibą 82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 85/II/9  działającego  na rzecz ENERGA-OPERATOR SA z  siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, została wydana decyzja nr 14/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego na działce geodezyjnej nr 24/81 w  obrębie geodezyjnym 0002 dla inwestycji pn.: „budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV   wraz ze dla potrzeb zasilania obiektów towarzyszących zabudowie mieszkaniowej; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.13.2019

GPG.6733.9.2018

2019-04-16

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945, t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 04.03.2019r. Pani Izabeli Pabis reprezentującej firmę Biuro Projektów VOLT s.c. z siedzibą 82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 85/II/9  działającej na rzecz ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział  w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, została wydana decyzja nr 13/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego na działkach geodezyjnych nr 318/2, 313/2 w  obrębie geodezyjnym 0001 dla inwestycji pn.: „budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV, ze złączem kablowo-pomiarowym; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.9.2018

GPG.6733.7.2019

2019-04-10

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.  2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 14.02.2019r. Pana Tomasza Kraweć reprezentującego firmę Biuro Inwestycyjno-Projektowe tk.inpro Tomasz Kraweć z siedzibą 14-202 Iława ul. Smolki 17, pełnomocnika Energa-Operator SA Oddział w  Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, dnia 10.04.2019r. została wydana decyzja nr 12/2019 o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego na działce geodezyjnej nr  233/1 obręb geodezyjnym Gonty dla inwestycji pn.: „budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV (ok. 145 m); rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.7.2019

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:17954