Inwestycje celu publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

GPG.6733.25.2019

2019-10-17

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz.1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, dnia 16.10.2019r. została wydana decyzja dot. umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie linii kablowej nN 0,4kV na działkach nr 34/11, 34/12, 34/16, 34/17, 34/19 obręb Górowychy Małe oraz działkach nr 90/2, 90/4, 90/5, 90/6, 90/7, 92 obręb Górowychy.

Czytaj więcej o: GPG.6733.25.2019

GPG.6733.26.2019

2019-10-12

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.  2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 30.09.2019r. (data wpływu do tut. Urzędu 01.10.2019r.) Pana Michała Gruźlewskiego - Biuro Projektów Elektroenergetycznych „ELGRU” Michał Gruźlewski z  siedzibą 86-302 Gać 20A,  pełnomocnika  ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego  w  Prabutach przy ul. Sosnowej, Kuracyjnej i Patyry  na działce geodezyjnej nr  62/1, 62/2, 63, 64/9, 64/10, 64/11, 64/12, 64/13, 149, 150, 157, 167 w  obrębie geodezyjnym nr 0005 Prabuty-M dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn-0,4kV zasilającej budynki mieszkalne.

Czytaj więcej o: GPG.6733.26.2019

GPG.6733.21.2019

2019-10-12

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.  2096, ze zm.) zawiadamia się, że dnia 10.10.2019r. Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty postanowieniem GPG.6733.21.2019 zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Prabutach na dz. geod. nr 178/3, 179 dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „budowa oświetlenia terenu dla potrzeb zespołu garażowego; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.21.2019

GPG.6733.21.2019

2019-10-01

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.  2096, ze zm.) zawiadamia się, że dnia 01.10.2019r. wpłynął wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej, o wycofanie wniosku z dnia 16.09.2019r. w sprawie zawieszenia postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia terenu dla potrzeb zespołu garażowego; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.21.2019

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, o długości ok. 800 m, wraz z przyłączami oraz oczyszczalnią ścieków w Pólku

2019-10-01

Zgodnie z art. 49 § 1 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096 t.j.) oraz na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018. poz. 2096 t.j.) zawiadamia się strony postępowania, że zostało wydane postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 24/2019 z dnia 19.09.2019r. dla terenu położonego w Pólku, na działce geodezyjnej nr 2,3/4, 3/5, 5/16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 42, 51 i 142 obręb Pólko dla inwestycji pn.: „budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, o długości ok. 800 m, wraz z przyłączami oraz oczyszczalnią ścieków (dla 200 RLM, z wylotem oczyszczonych ścieków do cieku Kleczewskiego w ilości do 5716 m3/rok), w celu obsługi zabudowy mieszkaniowej; rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do odprowadzania ścieków”.

Czytaj więcej o: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, o długości ok. 800 m, wraz z przyłączami oraz oczyszczalnią ścieków w Pólku

GPG.6733.20.2019

2019-09-19

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.  2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 19.07.2019r. Pana Wojciecha Dołęgowskiego, pełnomocnika Miasta i Gminy Prabuty, została wydana decyzja nr 24/2019 z dnia 19.09.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego na dz. geod. nr  2, 5/16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 42, 51 i 142  obręb Pólko dla inwestycji pn.: „budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, o długości ok. 800 m, wraz z przyłączami oraz oczyszczalnią ścieków (dla 200 RLM, z wylotem oczyszczonych ścieków do cieku Kleczewskiego w ilości do 5716 m3/rok), w celu obsługi zabudowy mieszkaniowej; rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do odprowadzania ścieków”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.20.2019

OBWIESZCZENIE o wniosku dotyczącym zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

2019-09-17

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamia się, iż w dniu 16.09.2019 r. wpłynął wniosek:   Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Ogrodowa 16 82-550 Prabuty o zawieszenie postępowania w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia terenu dla potrzeb zespołu garażowego; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE o wniosku dotyczącym zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

GPG.6733.22.2019

2019-09-17

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018 poz. 2096 ze zm.), zawiadamia się, że na wniosek z dnia 15.07.2019r. (data wpływu 23.07.2019r.) Pana Piotra Wojczala, pełnomocnika Miasta i Gminy Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-500 Prabuty, dnia 17.09.2019r. została wydana  decyzja o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 23/2019 dla terenu położonego   na działce geodezyjnej oznaczonej nr  53 obręb 0003  Prabuty dla inwestycji pn.: ,,Budowa urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi (oświetlenie terenu oraz niezbędna infrastruktura techniczna), w tym zespół boisk sportowych z bieżniami i torem dla rolkarzy, siłownia zewnętrzna, linarium i miasteczko rowerowe; rodzaj zabudowy: zagospodarowanie towarzyszące zabudowie mieszkaniowej; cel publiczny: tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe” .

Czytaj więcej o: GPG.6733.22.2019

GPG.6733.24.2019

2019-09-13

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 02.09.2019r. (data wpływu do tut. Urzędu 06.09.2019r.) Pani Małgorzaty Magoń, która reprezentuje firmę PROJEKTOR Usługi Inżynieryjne Małgorzata Bryćko-Krauza ul. Deyny 10 83-034 Trąbki Małe i jest pełnomocnikiem Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Prabutach przy ul. Rypińskiej na działce geodezyjnej nr 1495/3, 1494/12, 1494/19, 1494/13, 1494/22, 1494/14, 1523/1, 1531/1, 1530, 1527/2, 1529/1 w obrębie geodezyjnym nr 0004 Prabuty-M dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej nn-0,4kV (przebudowa istniejącej linii napowietrznej ze zmianą trasy) w m. Prabuty, ul. Rypińska.

Czytaj więcej o: GPG.6733.24.2019

GPG.6733.23.2019

2019-09-12

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.  2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek że na wniosek z dnia 05.09.2019r. Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa ,,PEWIK” Sp. z o.o. ul. Kwidzyńska 15 82-550 Prabuty, zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego  w Sypanicy na działce nr 67/4 i 67/6 obręb Sypanica, gmina Prabuty, dla inwestycji polegającej na rozbudowie ujęcia i stacji uzdatniania wody, w zakresie:

  • demontażu zużytych urządzeń, montaż sterowanych automatycznie urządzeń technologicznych do uzdatniania wody oraz pompowni sieciowej wraz z przynależną instalacją wodociągową wewnątrz budynku stacji,
  • remontu budynku stacji uzdatniania wody (stolarka, elewacja z dociepleniem, izolacja fundamentów, izolacja i porycie dachu, obróbki blacharskie, orynnowanie, wewnętrzne nowa, izolowana posadzka, wymiana instalacji elektrycznej),
  • nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej, dojazd do budynku i studni,
  • montażu stalowego, zewnętrznego zbiornika retencyjnego wody pitnej na fundamencie żelbetowym, w sąsiedztwie stacji,
  • montażu agregatu prądotwórczego,
  • rurociągi wodociągowe od studni do zbiorników retencyjnych do budynku,
  • kanalizacja popłuczyn z odstojnikiem.
Czytaj więcej o: GPG.6733.23.2019

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:21031