Inwestycje celu publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

GPG.6733.13.2018

2018-10-16

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z 2018r., poz. 1945), zawiadamia się, że w dniu 16.10.2018r. zostało z urzędu wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji  nr 15/2018 z dnia 06.07.2018r. znak: GPG.6733.13.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:,,budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz złącza kablowo-pomiarowego, w celu zasilania przepompowni ścieków; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej” na działkach geodezyjnych nr 1/15, 8/55 obręb Stary Kamień oraz na działce geodezyjnej nr 65/54 obręb 0005 Prabuty-M.

Czytaj więcej o: GPG.6733.13.2018

GPG.6733.17.2018

2018-10-12

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz. 1073, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 07.08.2018r. Pana Karola Rajkowskiego reprezentującego firmę Usługi Inżynieryjne Karol Rajkowski z siedzibą 57-530 Międzylesie ul. Waryńskiego 2 działającego na rzecz ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, dnia 28.09.2018r. zostało umorzone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Laskowicach na działkach geodezyjnych nr 357/2, 193, 249/2, 249/1, 276, 283, 358/1, 358/2, 358/4, 358/6, 358/7, 358/8, 358/9, 358/9, 358/10, 358/11, 358/12, 358/13, 358/14, 358/15, 358/16, 358/17, 358/18, 358/19, 358/20, 358/21, 358/22, 358/23, 358/24, 358/25, 358/26, 358/27, 358/28, 358/29, 302, 301/2 w obrębie geodezyjnym Laskowice, gmina Prabuty dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN-0,4kV o łącznej długości ok. 1750mb oraz budowie złączy kablowych i kablowo-pomiarowych w ilości 19szt. w celu zasilania energetycznego do budynków mieszkalnych na dz. 358/2-358/29 oraz 301/2-301/8 w Laskowicach gm. Prabuty”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.17.2018

GPG.6733.16.2018

2018-10-09

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz. 1073, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 01.08.2018r. Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o. ul. Kwidzyńska 15 82-550 Prabuty, dnia 08.10.2018r.  została wydana decyzja nr 17/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Prabutach obręb geodezyjny Stary Kamień, na dz. geod. nr 34/15, 34/17, 34/18, 34/19, 34/20 dla inwestycji pn.: „budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami, dla potrzeb zasilania działek rekreacyjnych rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do zaopatrzenia ludności w wodę”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.16.2018

GPG.6733.20.2018

2018-10-03

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz.1073, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 12.09.2018r.   Pan Dariusza Michalskiego reprezentującej firmę Biuro Projektów DM PROJEKT Dariusz Michalski, z siedzibą 82-300 Elbląg ul. Okulickiego 8/31  działającego na rzecz ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego   w Prabutach przy ul. Polnej na działce geodezyjnej nr 141/2, 141/7, 150/1, 142, 504/2, 504/1 w  obrębie geodezyjnym 0003 Prabuty-M,  dla inwestycji pn.: budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV.

Czytaj więcej o: GPG.6733.20.2018

GPG.6733.19.2018

2018-10-03

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz.1073, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 29.08.2018r.   TRAB Mosty, Projektowanie, Nadzory Zbigniew Bartnikowski  z siedzibą 81-595 Gdynia ul. Makuszyńskiego 34,  działającego na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku ul. Mostowa 11A 80-778 Gdańsk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego  w Prabutach  na działce geodezyjnej nr 48/2, 48/8  w obrębie geodezyjnym 0002 Prabuty-M oraz działce nr 1/1 położonej w obrębie geodezyjnym nr 0004 Prabuty-M, dla inwestycji pn.: ,,Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521 w km 19+997 w miejscowości Prabuty”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.19.2018

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:11963