Inwestycje celu publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

GPG.6733.12.2022

2022-06-29

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2022 poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz.  735, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 29 czerwca 2022 r., złożonego przez Miasto i Gminę Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wydzieleniu gruntów pod drogę publiczną, na działkach nr 1/148, 1/149 położonych w obrębie ewidencyjnym Stary Kamień, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.12.2022

GPG.6733.9.2022

2022-06-10

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2022 poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz.  735, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 25 maja 2022 r., złożony przez pełnomocnika – Pana Łukasza Grynczel, ul. Lawendowe Wzgórze 42A/9, 80-185 Gdańsk, reprezentującego Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia dn90PE, na działkach nr 123, 85, położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.9.2022

GPG.6733.8.2022

2022-06-09

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2022 poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz.  735, ze zm.) zawiadamia się, że na z dnia 21 kwietnia 2022 r. złożony przez pełnomocnika – Pana Michała Gruźlewskiego, ul. Platynowa 2, 86-302 Gać, reprezentującego Energa-Operator S.A., Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, została wydana decyzja nr 8/2022  dnia 09.06.2022r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 271/13, położonej w mieście Prabuty, w obrębie ewidencyjnym 0001 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.8.2022

Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego 10868_L218_Gaski_001 / ORx218-036839-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 218 Prabuty - Kwidzyn

2022-06-08

Działając na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), zwanej dalej „u.p.z.p.”, oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), Wojewoda Pomorski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nr POIiŚ5.1-20.ULICP.0209.21 z dnia 22 października 2021 r., w dniu 6 czerwca 2022 r. wydał decyzję nr WI-III.746.1.6.2022.AM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego 10868_L218_Gaski_001 / ORx218-036839-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 218 Prabuty - Kwidzyn", na terenie działki ewidencyjnej nr 98/1 obręb 0016 Młynisko w gminie Prabuty, na terenie zamkniętym.

Czytaj więcej o: Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego 10868_L218_Gaski_001 / ORx218-036839-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 218 Prabuty - Kwidzyn

GPG.6733.7.2022

2022-06-08

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2022 poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz.  735, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 15 kwietnia 2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 21 kwietnia 2022 r.), złożonego przez pełnomocnika – Pana Dariusza Chmura, Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane ELVEN, ul. Bolesława Leśmiana 21/11, 82-300 Elbląg, reprezentującego Energa-Operator S.A., Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, została wydana decyzja nr 7/2022  dnia 08.06.2022r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 260/69, położonej w mieście Prabuty, w obrębie ewidencyjnym 0001 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.7.2022

GPG.6733.6.2022

2022-06-07

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2022 poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz.  735, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 15 kwietnia 2022 r., złożonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa PEWIK sp. z o.o. w Prabutach ul. Kwidzyńska 15, 82-550 Prabuty, została wydana decyzja nr 6/2022  dnia 07.06.2022r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach działek nr 20, 18 w obrębie ewidencyjnym 004 Miasto Prabuty, nr 9, 10, 21/4, 17/9 w obrębie Stary Kamień, nr 1/24, 1/15, 1/20, 1/18 w obrębie Grażymowo, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.6.2022

GPG.6733.5.2022

2022-05-18

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2022 poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735, ze zm.) zawiadamia się, że dnia 18.05.2022r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie  w sprawie wniosku Miasta i Gminy Prabuty z dnia 12.04.2022r. dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej  na  budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce nr 20,18 obr. 0004 Prabuty-M, dz. 54/243 obr. 0005 Prabuty-M, dz. 9, 10, 11/1, 21/4, 17/9 obr. Stary Kamień, dz. 1/24,1/15, 1/20,1/17  obręb Grażymowo, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.5.2022

GPG.6733.7.2022

2022-05-13

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2022 poz. 503, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz.  503, ze zm.) z dnia 15 kwietnia 2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 21 kwietnia 2022 r.), złożonego przez pełnomocnika – Pana Dariusza Chmura, Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane ELVEN, ul. Bolesława Leśmiana 21/11, 82-300 Elbląg, reprezentującego Energa-Operator S.A., Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 260/69, położonej w mieście Prabuty, w obrębie ewidencyjnym 0001 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.7.2022

GPG.6733.8.2022

2022-05-10

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2022 poz. 503, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz.  503, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 21 kwietnia 2022 r., złożony przez pełnomocnika – Pana Michała Gruźlewskiego, ul. Platynowa 2, 86-302 Gać, reprezentującego Energa-Operator S.A., Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 271/13, położonej w mieście Prabuty, w obrębie ewidencyjnym 0001 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.8.2022

GPG.6733.6.2022

2022-04-28

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2022 poz. 503, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz.  503, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 15 kwietnia 2022 r., złożonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa PEWIK sp. z o.o. w Prabutach ul. Kwidzyńska 15, 82-550 Prabuty, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach działek nr 20, 18 w obrębie ewidencyjnym 0004 Miasto Prabuty, nr 9, 10, 11/1, 21/4, 17/9 w obrębie Stary Kamień, nr 1/24, 1/15, 1/20, 1/17 w obrębie Grażymowo, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.6.2022

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:33794