Inwestycje celu publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

GPG.6733.20.2017

2018-02-08

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 07.02.2018 r. zostało wydane postanowienie znak: GPG.6733.20.2017, podejmujące postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego  w obrębie geodezyjnym Stary Kamień, gmina Prabuty na działkach geodezyjnych nr 1/4, 1/5, 1/15, 1/16, 8/6, 8/55, 8/57 oraz w obrębie geodezyjnym 0005 Prabuty-M na dz. nr 65/56 dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków oraz sieci  wodociągowej wraz  z przyłączami.

Czytaj więcej o: GPG.6733.20.2017

GPG.6733.4.2018

2018-02-08

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz.1073.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257) zawiadamia się, że  na wniosek Miasta i Gminy Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty  z dnia 06.02.2018r.  zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego  w Prabutach  na działkach  geodezyjnych nr 394, 403, 411 obręb 3 Prabuty-M  dla inwestycji  polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego nn 0,4kV oraz słupów oświetleniowych z oprawami LED.

Czytaj więcej o: GPG.6733.4.2018

GPG.6733.24.2017

2018-02-07

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017 poz. 1257), zawiadamia się, że na wniosek  Energa Operator SA Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn  z dnia 12.12.2017r. (data wpływu do tut. Urzędu 13.12.2017r.),  w imieniu której występuje Pan Krzysztof Piotrowski reprezentujący firmę Pracownia Projektowa Krzysztof Piotrowski  z siedzibą 82-340 Tolkmicko, Łęcze 9,  dnia 07.02.2018r. została wydana decyzja   nr 2/2018 (sygn. GPG.6733.24.2017), w przedmiocie:

  1. Umorzenia postępowania  jako bezprzedmiotowego w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w części dotyczącej działek nr 18/6  i 25 obręb 0002 Prabuty;
  2. Ustalenia  lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Prabutach przy ul. Daszyńskiego na działkach geodezyjnych nr 269/10 i 270/4 obręb 0001 Prabuty   dla inwestycji pn:budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, połączona  z demontażem istniejącego kabla; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej.
Czytaj więcej o: GPG.6733.24.2017

GPG.6733.22.2017

2018-02-01

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz. 1073.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 t.j.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 31.10.2017r.,  Energa Operator SA O/Olsztyn ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, w imieniu której występuje Pan Roman Pilarski ul. Skarżyńskiego 8F/4 80-763 Gdańsk, została wydania decyzja nr 1/2018 dla terenu położonego w Prabutach na działce geodezyjnej nr 624, 625, 627, 628, 710/6 i 805 obręb Obrzynowo, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV (wymiana linii napowietrznej na kablową, demontaż linii napowietrznej), połączona z wymianą dwóch słupów; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.22.2017

GPG.6733.2.2018

2018-01-31

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz.1073.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 29.01.2018r. Polskich Kolei Państwowych S.A. Al. Jerozolimskie 142 A 02-305 Warszawa, których pełnomocnikiem jest Pani Anna Trzebińska reprezentująca firmę Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji ,,ALLPLAN” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy 85-390 ul. Mahoniowa 14, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Prabutach przy ul. Daszyńskiego na działce nr 30/8 obręb nr 0002 Prabuty – M, dla inwestycji polegającej na budowie zadaszenia wiaty rowerowej, budowie 6 miejsc parkingowych, budowie terenów zielonych, remoncie muru; remoncie i przebudowie dojść i dojazdów; budowie tymczasowego kontenerowego dworca kolejowego w ramach zadania ,,Przebudowa dworca Kolejowego Prabuty”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.2.2018

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:8039