Nabór na stanowisko główny księgowy budżetu oświaty w zespole do spraw budżetu i księgowości oświatowej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 maja 2017

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach na stanowisko główny księgowy budżetu oświaty w zespole do spraw budżetu i księgowości oświatowej.

 1. Wymagania niezbędne do pracy na stanowisku:
  • wykształcenie średnie ekonomiczne,
  • doświadczenie zawodowe – praktyka zawodowa, staż pracy, staż absolwencki lub przygotowanie zawodowe,
  • znajomość regulacji prawnych z zakresu ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości,
  • staranność i systematyczność w zakresie prowadzenia dokumentacji księgowej,
  • znajomość obsługi programów „Microsoft Office” i „Open Office”,
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 1. Wymagania dodatkowe do pracy na stanowisku:
  • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
  • doświadczenie w pracy na stanowisku do spraw budżetu i księgowości oświatowej,
  • znajomość regulacji prawnych z zakresu ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
  • znajomość programu finansowo – księgowego dla jednostek samorządu terytorialnego oraz programu VAT,
  • znajomość zagadnień związanych z obsługą budżetu jednostek oświatowych,
  • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy kodeks pracy,
  • predyspozycje osobowościowe: dyspozycyjność, umiejętność pracy zespołowej i samodzielnej, kreatywność, konsekwencja w realizacji zadań, dążenie do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania wiedzy.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  • prowadzenie księgowości budżetowej placówek oświatowych oraz wszelkich urządzeń księgowych z tym związanych, w tym rejestru dochodów budżetu placówek oświatowych, kart wydatków oraz analityki do kart rozrachunkowych, oddzielnie dla każdej placówki,
  • prowadzenie comiesięcznych analiz budżetów placówek oświatowych,
  • prowadzenie ewidencji funduszy pozabudżetowych oświaty,
  • prowadzenie sprawozdawczości budżetowej dla jednostek oświatowych,
  • prowadzenie druków ścisłego zarachowania z zakresu gospodarki finansowej jednostek oświatowych,
  • opracowanie, wspólnie z dyrektorami, projektów budżetu placówek oświatowych i biblioteki zgodnie z zasadami prawa budżetowego,
  • dbanie o prawidłowe zawieranie umów pod względem finansowym przez jednostki oświatowe,
  • księgowanie i rozliczanie dotacji z budżetu państwa,
  • rozliczanie inwestycji i remontów prowadzonych w jednostkach oświatowych,
  • przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji w jednostkach oświatowych,
  • rozliczanie funduszy świadczeń socjalnych jednostek oświatowych,
  • ścisłą współpracę z dyrektorami placówek oświatowych w zakresie realizacji budżetu,
  • opracowywanie przepisów wewnętrznych dotyczących gospodarki finansowej w jednostkach oświatowych i biblioteki,
  • wytwarzanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie swoich obowiązków.
 1. Warunki pracy na stanowisku:
  • Środowisko pracy. Godziny pracy stałe od 730 do 1530 w poniedziałek, wtorek i czwartek, w środę od 730 do 1800, w piątek od 730 do 1300. Praca wykonywana na terenie Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach, głównie w pomieszczeniu biurowym na III piętrze, pozostała infrastruktura: schody, korytarze, sanitariaty. Oświetlenie sztuczne i naturalne Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wyjazdy służbowe jedynie w celach szkoleniowych i konsultacyjnych. Obsługa sprzętu biurowego i komputerowego, praca na dokumentach, kontakt z klientami Urzędu.
  • Środki pracy. Komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka, oraz inne typowe narzędzia do pracy biurowej. Biurko o dwóch blatach, krzesło obrotowe z kółkami jezdnymi.
  • Wymagania psychologiczne, fizyczne i zdrowotne. Praca zaliczana do lekkich pod względem obciążenia fizycznego. Nie wymaga szczególnych predyspozycji zdrowotnych, jedynie ogólnego dobrego stanu zdrowia. Wymagane są podstawowe badania lekarskie i szkolenia z zakresu bhp. Wymagana sprawność komunikowania się na poziomie interpersonalnym.
 1. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w kwietniu 2017 r., w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 10,90%.
 1. Wykaz wymaganych dokumentów:
  • list motywacyjny,
  • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
  • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • kserokopie dokumentów poświadczających stopień niepełnosprawności (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) – dotyczy kandydatów niepełnosprawnych,
  • oświadczenie o pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV muszą być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 r. DZ.U. Nr101, poz.926 z późn. zm.).

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.).

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 9 czerwca 2017 roku do godziny 1300  pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Prabutach ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach – główny księgowy budżetu oświaty”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym  terminie nie będą rozpatrywane.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach. W pierwszym etapie zostanie przeprowadzona formalna i merytoryczna ocena ofert, w drugim rozmowa kwalifikacyjna.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach w dniu 12 czerwca 2017 roku o godzinie 900. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci dopuszczeni do II etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 552624145. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Marek Szulc

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2017-05-25
Data publikacji:2017-05-25
Osoba sporządzająca dokument:Jędrzej Krasiński
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:1905