I przetarg działki budowlanej o pow. 0,1186ha przy ul. Kisielickiej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 stycznia 2018

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na nieruchomość stanowiącą własność Miasta i Gminy Prabuty Regon 170747780, położoną w obrębie geodezyjnym 0003 Prabuty-M przy ul. Kisielickiej, oznaczoną numerem działki 95/37 o pow. 1186 m2, zapisaną w księdze wieczystej nr KW GD1I/00025034/3.

1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 61288,oozł (słownie netto: sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych oo/100) z doliczeniem 23% należnego podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).

2. Opis nieruchomości: gruntowa, niezagospodarowana, nieznacznie zadrzewiona, o korzystnym kształcie. Pełne uzbrojenie techniczne bez przyłączy w bezpośrednim sąsiedztwie, uzgodnienia branżowe po stronie nabywcy. Ukształtowanie powierzchni zróżnicowane, dojazd dobry, sąsiedztwo zabudowy mieszkalnej i usługowo-handlowej.

3. W gruncie narożnika działki przebiega ciepłociąg miejski oznaczony symbolami ,,c168c i c139c" skutkujący obowiązkiem ustanowienia na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa ,,PEWIK" Sp. z o.o. w Prabutach służebności przesyłu polegającej na prawie nieograniczonego w czasie korzystania z nieruchomości obciążonej na szerokości pasa technologicznego 4m w zakresie niezbędnym dla znoszenia i zapewnienia bieżącej eksploatacji instalacji na niej posadowionej, możliwości korzystania z urządzenia, przesyłania medium, a także prawie swobodnego dostępu służby branżowej, w tym przejazdu i przechodu w celu usunięcia awarii, wykonania prac konserwatorskich sieci i urządzeń, wykonania remontu z prawem modernizacji z każdorazowym zapewnieniem przywrócenia stanu poprzedniego w terminie 14 dni po zakończeniu czynności j.w.

4. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego i sposób zagospodarowania – brak MPZP, wg decyzji o warunkach zabudowy: mieszkaniowa, jednorodzinna, wolnostojąca.

5. Nieruchomość przeznaczona jest do zbycia na własność. Termin wydania nieruchomości nastąpi z dniem sporządzenia umowy notarialnej. Termin zakończenia zabudowy upływa po czterech latach od daty sporządzenia aktu notarialnego, pod rygorem kary umownej w wysokości 2500,oozł., podwyższanej o 50% za każdy kolejny rok opóźnienia w zagospodarowaniu nieruchomości, przy czym za dopełnienie powyższego obowiązku uważa się stan surowy zamknięty obiektu budowlanego.

6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 613zł.

7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  • wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 6130zł – należy podać nr nieruchomości i położenie – na konto Urzędu Miasta i Gminy w Banku Spółdzielczym w Prabutach nr 75831900030000170420000070. Wpłaty należy dokonać do dnia 26 lutego 2018r, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta i Gminy (ostateczny termin wpływu 26.02.2018r. do godz. 15.oo).

8. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy kupna-sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu.

9. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2018r. poz. 121 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. 2014 r. poz.1490 ze zm.).

Przed przystąpieniem do przetargu nastąpi:

  • sprawdzenie dowodu wpłaty wadium, które kwalifikują osobę jako fizyczną, bądź prawną,
  • przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną,
  • okazanie dowodów tożsamości / nr NIP / REGON / wpisu do KRS / CEIDG / statutu spółki/uchwały o nabyciu

10. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany ponieść koszty notarialno-sądowe związane z zawarciem umowy kupna-sprzedaży, w tym ustanowienia służebności przesyłu opisanej w pkt. 3.

11. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 02 marca 2018r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej na parterze Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach przy ul. Kwidzyńskiej 2.

12. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1061 ze zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

13. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

14. Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach przy. ul. Kwidzyńskiej 2 na stanowisku gospodarki nieruchomościami w pok.11, IIp., tel.55/2624169, e-mail: j.zielinski@prabuty.pl

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2018-01-25
Data publikacji:2018-01-25
Osoba sporządzająca dokument:Jarosław Zieliński
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:163