GPG.6733.14.2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 maja 2018

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz.1073, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 21.05.2018r. (data wpływu do tut. Urzędu 22.05.2018r.) Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, w imieniu której występuje Pan Krzysztof Piotrowski reprezentujący firmę Pracownia Projektowa Krzysztof Piotrowski  z siedzibą 82-340 Tolkmicko Łęcze 9,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego  w Prabutach przy ul. Daszyńskiego na działce  geodezyjnej nr  270/3  obręb  0001 Prabuty-M oraz przy ul. Wojska Polskiego na działce geodezyjnej  nr 30/10 obręb 0002 Prabuty-M   dla inwestycji  polegającej na budowie  odcinka elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, połączona  z demontażem istniejącego kabla.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257) organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, iż można składać uwagi i zastrzeżenia do ww. sprawy, w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty przy ul. Kwidzyńskiej 2 w pokoju nr 11 II p.  w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2018-05-30
Data publikacji:2018-05-30
Osoba sporządzająca dokument:Agata Liberacka
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:313