GPG.6733.9.2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 czerwca 2018

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz. 1073.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 t.j.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 29.03.2018r., Energa Operator SA O/Olsztyn ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, w imieniu której występuje Pan Piotr Święcki prowadzący firmę pn.: Firma Usługowo-Handlowa PROJSANIT Piotr Święcki ul. Królowej Jadwigi 18b 14-202 Iława, dnia 05.06.2018r.została wydania decyzja nr 11/2018 dla terenu położonego w Prabutach na działce geodezyjnej nr 27, 29, 31/7, 32/7, 36, 40/7 obręb 3 Prabuty, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „budowa sieci kanalizacji deszczowej, o długości ok. 142 m, w celu odprowadzenia wód opadowych z ulicy; rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do odprowadzania ścieków”.

Z treścią decyzji można zapoznać się w pokoju nr 11 – IIp. Urzędu Miasta Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty.

Zgodnie z art. 127 § 2 oraz z art. 129 § 1 i  § 2 KPA od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem  Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty w terminie 14 dni. Termin czternastu dni na odwołanie zaczyna swój bieg z upływem czternastego dnia terminu, liczonego od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 KPA).

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać   zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego  przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o p. i z. p.).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2018-06-05
Data publikacji:2018-06-05
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Król
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:261